University of Oulu

Occlusal characteristics in Northern Finland Birth Cohort (NFBC) 1966 subjects : a longitudinal study

Saved in:
Author: Kiviahde, Heikki1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228655
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-03-19
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium 337B/338B of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 A), on 26 Mach 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Pertti Pirttiniemi
Professor Aune Raustia
Reviewer: Professor Janna Waltimo-Sirén
Docent Anna-Liisa Svedström-Oristo
Opponent: Docent Jari Ahlberg
Description:

Abstract

Temporomandibular disorders (TMD) comprise a number of clinical problems associated with the masticatory muscles, the temporomandibular joints (TMJs), and surrounding structures. The most common clinical signs and symptoms are TMJ clicking, masticatory muscle pain and restricted range of mandibular movements. Other symptoms are pain and dysfunction of TMJ, facial pain, headache, and ear pain. The etiology of TMD is multifactorial and the association between TMD and occlusion is still controversial.

The aim of this study was to investigate the prevalence of TMD in selected samples of Finnish adults and the occlusal characteristics at 12-year follow-up based on Northern Finland Birth Cohort (NFBC) 1966 subjects. NFBC 1966 cohort subjects responded to questionnaires and participated in a clinical dental examination at the age of 31 and 46 years. The sample of the occlusal characteristic measurements comprised 30 sets of study models with permanent dentition randomly selected from the NFBC 1966. Measurements were done in 2013 on dental casts and their counterparts, digital 3D models.

The prevalence of TMD signs in NFBC 1966 subjects (n=1,962) was 34.2% and clinical signs of TMD were more common in female than in men. Measurements showed good agreement between the digital and manual method and excellent inter-examiner agreement when using the digital method. At 12-year follow-up, in facial pain cases anterior occlusal asymmetry and overjet were significantly increased, and midline asymmetry and left sagittal occlusal relationship were statistically significantly changed to a more abnormal relationship. In controls, the occlusal relationship showed improvement in teeth alignment in upper anterior region, midline asymmetry was statistically significantly decreased, and the left canines showed a more normal occlusal relationship.

The occlusal relationships were found to be changed during adulthood in NFBC 1966 subjects in both facial pain cases and controls group.

see all

Tiivistelmä

Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) käsittävät joukon subjektiivisia ja kliinisesti havaittavia puremalihaksiin, leukaniveliin ja niiden ympärillä oleviin rakenteisiin liittyviä ongelmia. Yleisimmät kliiniset oireet ovat leukanivelen naksuminen, puremalihaskipu ja alaleuan rajoittuneet liikkeet. Muita oireita ovat kasvokipu, päänsärky ja korvakipu. TMD:n etiologia on monisyinen, ja TMD:n ja purennan välinen yhteys on edelleen kiistanalainen.

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia TMD:n esiintyvyyttä suomalaisessa aikuisväestössä sekä rekisteröidä purennassa tapahtuvia muutoksia 12 vuoden seurannassa. Tutkimusaineisto on osa Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966:n (Northern Finland Birth Cohort, NFBC) aineistoa. Aineisto koostuu kyselytutkimuksesta sekä 31 ja 46 vuoden iässä tehdyistä kliinisistä tutkimuksista. Manuaalista ja digitaalista mittausmenetelmää verrattaessa aineisto koostui 30:sta satunnaisotannalla valitusta kipsimallista, jotka oli otettu 31-vuotistutkimuksen yhteydessä, ja näistä digitoiduista malleista.

TMD-löydösten esiintyvyys NFBC 1966-tutkittavilla (n = 1,962) oli 34,2 %, ja naisilla oli kliinisiä oireita useammin kuin miehillä. Tulokset osoittivat hyvän vastaavuuden manuaalisten ja digitaalisten menetelmien välillä kaikissa mittauksissa sekä digitaalisessa menetelmässä erinomaisen korrelaation tutkijoiden välillä. Kasvokipuryhmässä purennassa todettava poikkeama sekä horisontaalinen ylipurenta olivat 12 vuoden seurannassa tilastollisesti merkitsevästi lisääntyneet, ja keskiviivan ja vasemman sivualueen hampaiden epäsuhdat olivat tilastollisesti merkitsevästi vähentyneet. Kontrolliaineistolla todettiin ylähammaskaaren etuosan ja vasemman puolen kulmahampaiden purentasuhteiden parantuneen merkittävästi ja keskiviivan poikkeaman vähentyneen tilastollisesti merkitsevästi.

Purennan piirteiden todettiin muuttuvan aikuisiässä Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimuksessa sekä kasvokipu- että kontrolliryhmässä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Jussila, P., Kiviahde, H., Näpänkangas, R., Päkkilä, J., Pesonen, P., Sipilä, K., Pirttiniemi, P., & Raustia, A. (2017). Prevalence of Temporomandibular Disorders in the Northern Finland Birth Cohort 1966. Journal of Oral & Facial Pain and Headache, 31(2), 159–164. https://doi.org/10.11607/ofph.1773

  2. Kiviahde, H., Bukovac, L., Jussila, P., Pesonen, P., Sipilä, K., Raustia, A., & Pirttiniemi, P. (2017). Inter-arch digital model vs. manual cast measurements: Accuracy and reliability. CRANIO®, 36(4), 222–227. https://doi.org/10.1080/08869634.2017.1344811

  3. Kiviahde, H., Silvola, A.-S., Pesonen, P., Sipilä, K., Raustia, A., & Pirttiniemi, P. (2020). Occlusal characteristics in facial pain cases and controls – 12-year follow-up of the Northern Finland Birth Cohort (NFBC) 1966. CRANIO®, 1–7. https://doi.org/10.1080/08869634.2020.1745499

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2865-5
ISBN Print: 978-952-62-2864-8
Issue: 1605
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.