University of Oulu

Studies on tooth loss, mandibular morphology and dental prostheses : clinical, radiological and in vitro examinations

Saved in:
Author: Fouda, Shaimaa1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4College of Dentistry, Imam Abdulrahman Bin Faisal University
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228716
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-03-05
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Markku Larmas auditorium (H1091) in Dentopolis, on 12 March 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Aune Raustia
Professor Jorma Virtanen
Docent Ritva Näpänkangas
Reviewer: Professor Timo Närhi
Docent Jari Ahlberg
Opponent: Professor Pekka Vallittu
Description:

Abstract

Tooth loss adversely affects patients’ quality of life and causes inevitable changes in the mandibular morphology. Polymethyl methacrylate (PMMA) is the most frequently used material of removable dentures. Denture stomatitis (DS) is a common clinical finding among denture wearers, particularly patients with debilitating diseases. Several fillers and nanofillers have been used to improve the physical, mechanical, antifungal, and antimicrobial properties of PMMA.

The aim of the present retrospective cross-sectional study was to determine the prevalence of tooth loss and the commonly used prosthetic constructions in 479 adult patients at the Department of Substitutive Dental Sciences (SDS), College of Dentistry, University of Dammam, currently Imam Abdulrahman Bin Faisal University, Dammam. The influence of tooth loss on mandibular morphology was studied by using cone-beam computed tomographic (CBCT) scans of 101 patients. The effect of addition of thymoquinone (TQ) and nanodiamonds (NDs) to PMMA on the flexural and surface properties of PPMA and their antifungal influence was tested through in vitro studies.

Edentulousness was recorded in 6%, a single edentulous arch in 8%, and partial edentulousness in 74% of the patients. Age and diabetes were significantly associated with edentulousness. Males had a significantly higher number of missing teeth compared to females. Kennedy class III was most common in the upper and lower jaw and was treated more often with fixed partial denture (FPD) than with removable partial denture (RPD). Larger gonial angle (GA) of the mandible was found in edentulous patients, in females and in older compared to dentate patients, males and younger patients. The addition of TQ to PMMA at low concentration did not significantly change the flexural strength, elastic modulus or surface properties of PMMA. The addition of NDs to PMMA significantly reduced surface roughness and the Candida albicans (C. albicans) count.

Edentulousness increased in old age and caused changes in mandibular morphology. TQ addition at low concentration did not change the flexural and surface properties of PMMA. NDs decreased the surface roughness of PMMA and Candida albicans adhesion, which could help in the prevention of denture stomatitis.

see all

Tiivistelmä

Hampaattomuus vaikuttaa potilaiden elämänlaatuun ja aiheuttaa alaleuan muodon muutoksia. Hampaattomuutta ja hammaspuutoksia voidaan hoitaa purennan kuntoutuksella irtoproteeseilla ja kiinteällä protetiikalla. Polymetyylimetakrylaatti (PMMA) on yleisimmin käytetty irtoproteesien materiaali. Suun sieni-infektio, proteesistomatiitti, on yleinen kliininen löydös proteesipotilailla ja erityisesti potilailla, joilla on yleiskuntoa heikentäviä sairauksia. Erilaisia lisämateriaaleja on käytetty parantamaan PMMA:n fysikaalisia, mekaanisia ja antimikrobisia ominaisuuksia.

Tämän retrospektiivisen poikittaistutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa hampaattomuuden ja hammaspuutosten esiintyvyys ja toteutetut proteettiset hoidot 479 saudiarabialaisella aikuispotilaalla, jotka oli hoidettu Dammanin yliopiston hammaslääketieteen laitoksella. Hammaspuutosten vaikutusta alaleuan muotoon tutkittiin 101 potilaan kartiokeilatietokonetomografia (KKTT) kuvista. Tymokinonin (thymoquinone, TQ) ja nanotimanttien (ND) lisäyksen vaikutusta PPMA:n taivutuslujuuteen ja pintaominaisuuksiin sekä niiden antimikrobisia ominaisuuksia tutkittiin in vitro kokein.

Täydellistä hampaattomuutta oli 6 %:lla, ylä- tai alaleuan hampaattomuutta 8 %:lla ja osittaista hampaattomuutta 74 %:lla potilaista. Hampaattomuutta lisäsivät merkittävästi potilaan ikä sekä yleissairauksista diabetes. Miehillä oli merkittävästi enemmän omia hampaita jäljellä kuin naisilla. Hammaspuutosten sijainnin luokittelussa Kennedyn luokka III oli yleisin sekä ylä- että alaleuassa ja puutos oli useammin hoidettu kiinteällä siltaratkaisulla kuin irrotettavalla osaproteesilla. Alaleuan leukakulma oli hampaattomilla, naisilla ja vanhemmilla potilailla suurempi kuin hampaallisilla, miehillä ja nuoremmilla potilailla.

Alhainen TQ-pitoisuus ei merkittävästi muuttanut PMMA:n taivutuslujuutta, kimmomoduulia eikä sen pintaominaisuuksia. Nanotimanttien lisäys vähensi merkittävästi PMMA:n pinnankarheutta ja Candida albicans-kasvustoa.

Tutkimus osoitti, että hampaattomuus lisääntyi iän myötä ja aiheutti alaleuan muodon muutoksia. Alhainen TQ-pitoisuus ei muuttanut PMMA:n taivutuslujuutta tai pintaominaisuuksia. Nanotimantit alensivat PMMA:n pinnankarheutta ja Candida albicansin kiinnittymistä siihen, mistä voisi olla apuna proteesistomatiitin ehkäisyssä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Fouda, S. M., Al-Harbi, F. A., Khan, S. Q., Virtanen, J. I., & Raustia, A. (2017). Missing Teeth and Prosthetic Treatment in Patients Treated at College of Dentistry, University of Dammam. International Journal of Dentistry, 2017, 1–6. https://doi.org/10.1155/2017/7593540

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Fouda, S., Gad, M., El Tantawi, M., Virtanen, J., Sipila, K., & Raustia, A. (2019). Influence of tooth loss on mandibular morphology: A cone-beam computed tomography study. Journal of Clinical and Experimental Dentistry, 0–0. https://doi.org/10.4317/jced.55879

  3. Gad, M. M., Al‐Thobity, A. M., Fouda, S. M., Näpänkangas, R., & Raustia, A. (2018). Flexural and Surface Properties of PMMA Denture Base Material Modified with Thymoquinone as an Antifungal Agent. Journal of Prosthodontics, 29(3), 243–250. https://doi.org/10.1111/jopr.12967

  4. Fouda, S. M., Gad, M. M., Ellakany, P., Al-Thobity, A. M., Al-Harbi, F. A., Virtanen, J. I., & Raustia, A. (2019). The effect of nanodiamonds on candida albicans adhesion and surface characteristics of PMMA denture base material - an in vitro study. Journal of Applied Oral Science, 27. https://doi.org/10.1590/1678-7757-2018-0779

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2871-6
ISBN Print: 978-952-62-2870-9
Issue: 1606
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
age
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.