University of Oulu

Technology for promoting physical activity in young men

Saved in:
Author: Leinonen, Anna-Maiju1,2,3,4,5,6
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3University of Oulu, Infotech Oulu
4Medical Research Center Oulu
5Oulu University Hospital
6Oulu Deaconess Institute Foundation sr.
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228877
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-04-09
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Leena Palotie auditorium (101A) of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 A), on 16 April 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Timo Jämsä
Professor Raija Korpelainen
Doctor Riikka Ahola
Reviewer: Docent Mika Tarvainen
Professor Corneel Vandelanotte
Opponent: Docent Katja Borodulin
Description:

Abstract

Although the health benefits of physical activity (PA) are well known, the majority of adolescents are not sufficiently physically active. New innovative ways to promote active lifestyles are needed. This study aimed to evaluate the effectiveness of a wrist-worn activity monitor (Polar Active) and a gamified web-based mobile service in promoting PA in young men. The study also examined the convergent validity between three different accelerometer-based PA measurement methods.

In this study, two randomized controlled trials (RCT) were conducted in Oulu, Finland among 18-year-old men. The three-month RCT (n=276) was conducted in fall 2012 and the six-month population-based RCT (n=496) between September 2013 and March 2014. In both trials, participants were randomized to an intervention and a control group. The intervention group was given the wrist-worn Polar Active monitor with PA feedback. In the six-month trial, the intervention group also got access to a mobile service developed in this study. During both trials, PA was continuously measured in both study groups. In the control group, PA was measured with an otherwise similar monitor but which provided only the time of day and no feedback. The convergent validity was examined between the agreement in time spent at different PA levels using Polar Active, mean amplitude deviation (MAD) of raw acceleration, and Actigraph with the Freedson thresholds. In the validation study, all three activity monitors were continuously used for two weeks by 41 volunteers.

The three-month trial had a short-term positive effect on daily moderate-to-vigorous PA (MVPA) and sedentary time in the intervention group. The positive change in sedentary time was sustained for longer. During the six-month trial, a positive trend in favor of the intervention group was observed in daily MVPA. Low amount of daily vigorous PA at baseline was associated with the increase in MVPA. The functionalities of the mobile service related to PA were perceived as important and motivating, but the overall compliance with using the service and activity monitor remained low. In free-living conditions, the agreement between Polar Active, MAD, and Actigraph was dependent on the activity thresholds used and PA intensity. The information provided by this study can be utilized in future development of technology-based health services for activating young people.

see all

Tiivistelmä

Vaikka fyysisen aktiivisuuden terveysvaikutukset ovat hyvin tiedossa, valtaosa nuorista ei liiku riittävästi. Tarvitaan uusia menetelmiä edistämään nuorten aktiivista elämäntapaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ranteessa pidettävän aktiivisuusmittarin ja pelillistetyn mobiilipalvelun vaikutus nuorten miesten fyysiseen aktiivisuuteen. Lisäksi tutkittiin kolmen eri kiihtyvyysmittaukseen perustuvan aktiivisuusmittausmenetelmän yhtenevyyttä.

Tutkimuksessa toteutettiin kaksi satunnaistettua, kontrolloitua interventiota, oululaisilla 18-vuotiailla miehillä. Kolmen kuukauden interventio (n=276) toteutettiin syksyllä 2012 ja 6 kuukauden väestöpohjainen interventio (n=496) syyskuun 2013 ja maaliskuun 2014 välillä. Molemmissa interventioissa osallistujat satunnaistettiin interventio- ja kontrolliryhmään. Interventioryhmä sai käyttöönsä aktiivisuusmittarin, joka antoi palautetta aktiivisuudesta. Lisäksi 6 kuukauden interventiossa interventioryhmä sai käyttöönsä tutkimuksessa kehitetyn mobiilipalvelun. Molemmissa interventioissa kaikkien tutkittavien fyysistä aktiivisuutta mitattiin jatkuvasti. Kontrolliryhmä ei saanut aktiivisuuspalautetta. Aktiivisuusmittausmenetelmien yhtenevyyttä fyysisen aktiivisuuden eri tasoilla vietetyn ajan mittaamisessa tutkittiin vertaamalla Polar Active -mittaria, kiihtyvyyssignaalin perustuvaa menetelmää (mean amplitude deviation, MAD) ja Actigraph-mittaria Freedsonin raja-arvoilla. Neljäkymmentäyksi vapaaehtoista käytti kaikkia kolmea mittaria samanaikaisesti kahden viikon ajan.

Kolmen kuukauden interventiolla oli lyhytaikainen positiivinen vaikutus kohtuukuormitteisen tai raskaan fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon määrään. Paikallaanolon muutos säilyi pidempään. Kuuden kuukauden interventiossa havaittiin interventioryhmässä pieni, ei-merkitsevä nousu kohtuukuormitteisessa tai raskaassa aktiivisuudessa. Aktiivisuus lisääntyi intervention aikana niillä miehillä, joilla alussa oli vähän raskasta fyysistä aktiivisuutta. Mobiilipalvelun ja aktiivisuusmittarin käyttö oli vähäistä, vaikka fyysiseen aktiivisuuteen liittyvät palvelun ominaisuudet koettiin tärkeiksi. Polar Activen, MAD:n ja Actigraphin välinen yhtenevyys oli riippuvainen käytetyistä raja-arvoista ja fyysisen aktiivisuuden intensiteetistä. Tämän tutkimuksen tietoja voidaan hyödyntää teknologiapohjaisten terveyspalveluiden kehittämisessä nuorten aktivoimiseksi.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Leinonen, A.-M., Ahola, R., Kulmala, J., Hakonen, H., Vähä-Ypyä, H., Herzig, K.-H., Auvinen, J., Keinänen-Kiukaanniemi, S., Sievänen, H., Tammelin, T. H., Korpelainen, R., & Jämsä, T. (2017). Measuring Physical Activity in Free-Living Conditions—Comparison of Three Accelerometry-Based Methods. Frontiers in Physiology, 7. https://doi.org/10.3389/fphys.2016.00681

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Jauho, A.-M., Pyky, R., Ahola, R., Kangas, M., Virtanen, P., Korpelainen, R., & Jämsä, T. (2015). Effect of wrist-worn activity monitor feedback on physical activity behavior: A randomized controlled trial in Finnish young men. Preventive Medicine Reports, 2, 628–634. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2015.07.005

  3. Leinonen, A.-M., Pyky, R., Ahola, R., Kangas, M., Siirtola, P., Luoto, T., Enwald, H., Ikäheimo, T. M., Röning, J., Keinänen-Kiukaanniemi, S., Mäntysaari, M., Korpelainen, R., & Jämsä, T. (2017). Feasibility of Gamified Mobile Service Aimed at Physical Activation in Young Men: Population-Based Randomized Controlled Study (MOPO). JMIR MHealth and UHealth, 5(10), e146. https://doi.org/10.2196/mhealth.6675

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2887-7
ISBN Print: 978-952-62-2886-0
Issue: 1607
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 217 Medical engineering
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.