University of Oulu

Potilaan informointi ionisoivalle säteilylle altistavien kuvantamistutkimusten yhteydessä

Saved in:
Author: Ukkola, Leila1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526228969
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-04-09
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston terveyden ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi luentosalissa F202 (Aapistie 5 B) 16. huhtikuuta 2021 kello 12
Tutor: Professor Helvi Kyngäs
Docent Heljä Oikarinen
Doctor Pirjo Kaakinen
Reviewer: Professor Taina Autti
Docent Hanna Hopia
Opponent: Professor Eija Paavilainen
Description:

Abstract

The purpose of this study was to describe the information obtained by adult patients and parents of children in connection with radiological examinations using ionizing radiation and their wishes concerning it. In addition, the purpose was to describe and explain radiographers’ actions when informing about radiation doses and risks as well as possible barriers related to informing.

The study consisted of two sub-studies. The first sub-study described and explained the information obtained by adult patients (sub-publication I) and parents of children (sub publication III) in connection with radiological examinations using ionizing radiation and their wishes concerning the information (sub-publications II and III). The second sub-study described and explained radiographers’ actions when informing the patients and the barriers related to it (sub-publications IV and V).

Data were collected from adult patients (n = 147), parents (n = 41) and radiographers (n = 174) using semi-structured questionnaires developed for this study. Convenience sampling was used in the two studies and radiographers in Northern Finland were invited to the study. The data were analyzed by statistical methods. The answers to open questions were classified according to the principle of content analysis.

Adult patients and parents did not receive sufficient information. In particular, they were insufficiently informed about the dose and risks of radiation and alternative examinations. Patients and parents of children received more information about the purpose of the examination. They wished to receive diverse information about the examination, particularly from the referring practitioner and radiographer, as well as written information. Specifically, information on the purpose of the examination and dose and risks of radiation was expected.

Radiographers had informed patients infrequently about dose and risks of radiation. They thought they might cause unnecessary fear or that informing was not necessary. They also assumed that the referrer had already informed the patient.

The findings of the study may be utilized to develop informing patients in connection with radiological examinations exposing to ionizing radiation. Furthermore, the aim is to develop a mode of operation for informing patients at Oulu University Hospital as required by legislation and recommendations.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla aikuispotilaiden ja lasten huoltajien informointia ionisoivalle säteilylle altistavien kuvantamistutkimusten yhteydessä sekä heidän toiveitaan informoinnista. Lisäksi tarkoituksena oli kuvata ja selittää röntgenhoitajien toimintaa säteilyannosten ja -riskien informoinnissa sekä mahdollisia informointiin liittyviä esteitä.

Tutkimus koostui kahdesta osatutkimuksesta. Ensimmäisessä osatutkimuksessa kuvailtiin aikuispotilaiden (osajulkaisu I) ja lasten huoltajien (osajulkaisu III) informointia ionisoivalle säteilylle altistavien tutkimusten yhteydessä sekä heidän toiveitaan asian suhteen (osajulkaisut II ja III). Toisessa osatutkimuksessa kuvailtiin ja selitettiin röntgenhoitajien toimintaa informoinnissa ja siihen liittyviä esteitä (osajulkaisut IV ja V).

Aineisto kerättiin tätä tutkimusta varten kehitetyillä puolistrukturoiduilla mittareilla aikuispotilailta (n=147) ja lasten huoltajilta (n=41) sekä röntgenhoitajilta (n=174). Kahdessa tutkimuksessa käytettiin sopivuuteen perustuvaa otantaa ja Pohjois-Suomessa toimivat röntgenhoitajat pyydettiin mukaan tutkimukseen. Aineisto analysoitiin tilastomenetelmin. Avointen kysymysten vastaukset luokiteltiin sisällön analyysin periaatteella.

Säteilytutkimukseen tulevat aikuispotilaat ja huoltajat, joiden lapset tulivat tavanomaiseen röntgentutkimukseen, eivät saaneet riittävästi informaatiota. Informointi oli vähäistä etenkin säteilyannoksista ja -riskeistä sekä vaihtoehtoisista tutkimuksista. Tutkittavat saivat informaatiota useammin säteilytutkimuksen tarkoituksesta. Aikuispotilaat ja lasten huoltajat toivoivat saavansa monipuolista informaatiota tutkimuksesta etenkin lähettävältä lääkäriltä ja röntgenhoitajalta. Lisäksi toivottiin tietoa kirjallisesti. Informaatiota toivottiin erityisesti säteilytutkimuksen tarkoituksesta sekä säteilyannoksesta ja -riskeistä.

Röntgenhoitajista vain harvat informoivat potilaita säteilyannoksista ja -riskeistä, koska he olettivat aiheuttavansa potilaille turhaa pelkoa tai eivät kokeneet sitä tarpeelliseksi. He olettivat myös lähettävän lääkärin jo kertoneen asiasta.

Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää säteilytutkimuksien informoinnin kehittämisessä. Tavoitteena on edelleen kehittää lain ja suositusten edellyttämä potilaiden informoinnin toimintamalli Oulun yliopistolliseen sairaalaan.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Ukkola, L., Oikarinen, H., Henner, A., Haapea, M., & Tervonen, O. (2017). Patient information regarding medical radiation exposure is inadequate: Patients’ experience in a university hospital. Radiography, 23(4), e114–e119. https://doi.org/10.1016/j.radi.2017.04.001

  2. Ukkola, L., Oikarinen, H., Henner, A., Honkanen, H., Haapea, M., & Tervonen, O. (2015). Information about radiation dose and risks in connection with radiological examinations: what patients would like to know. European Radiology, 26(2), 436–443. https://doi.org/10.1007/s00330-015-3838-5

  3. Oikarinen, H. T., Perttu, A. M., Mahajan, H. M., Ukkola, L. H., Tervonen, O. A., Jussila, A.-L. I., & Henner, A. O. (2018). Parents’ received and expected information about their child’s radiation exposure during radiographic examinations. Pediatric Radiology, 49(2), 155–161. https://doi.org/10.1007/s00247-018-4300-z

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Ukkola, L., Kyngäs H., Kaakinen, P., & Oikarinen H. (2020). Radiographers’ practice to inform patients about radiation dose and risks. Manuscript submitted for publication.

  5. Ukkola, L., Kyngäs, H., Henner, A., & Oikarinen, H. (2020). Barriers to not informing patients about radiation in connection with radiological examinations: Radiographers’ opinion. Radiography, 26(2), e114–e119. https://doi.org/10.1016/j.radi.2019.12.005

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2896-9
ISBN Print: 978-952-62-2895-2
Issue: 1609
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.