University of Oulu

Communication, narration, and reading and spelling skills in primary school-aged children born with fetal growth restriction

Saved in:
Author: Partanen, Lea1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics, Logopedics (Logo)
3Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.6 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526229003
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-04-30
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP-Pohjola auditorium (L6), Linnanmaa, on 7 May 2021, at 12 noon
Tutor: Docent Anneli Yliherva
Docent Päivi Olsén
Professor Kaarin Mäkikallio
Reviewer: Docent Aulikki Lano
Associate Professor Anita McAllister
Opponent: Docent Kaisa Launonen
Description:

Abstract

This study investigated whether primary school-aged children born with fetal growth restriction (FGR) are at greater risk for poor communication, narrative skills, and reading and spelling skills than children born with appropriate for gestational age (AGA) growth.

The participants belonged to a prospectively collected FGR cohort born in 1998−2001 at the Oulu University Hospital, Oulu, Finland. The mothers with placental insufficiency were recruited from the high-risk prenatal unit of the Oulu University Hospital, Oulu, Finland. This cohort of 73 FGR fetuses was followed-up prenatally until the deliveries at 24−40 gestational weeks. Gestational age was confirmed in all cases with ultrasound before 20 gestational weeks. Fetal growth restriction was defined as birth weight below the 10th percentile and/or significant placental insufficiency (umbilical artery pulsatility index > 2SD for gestational age). Neonates with chromosomal and structural anomalies were excluded. 36 AGA children (birth weight ≥ 10th percentile for gestational age) were selected for the control group and matched with gestational age and delivery within ± 2 weeks of the index FGR neonate.

Children born with FGR had more difficulties with all the studied language-based skills than their gestational age and age-matched AGA peers. Children born with FGR were more likely to have problems in communication skills than their AGA peers. The general communication skills according to the CCC-2 questionnaire, which embodies communication skills as a whole and gives a profile on the weaknesses and strengths of a child’s communication, were poorer for the FGR group than the AGA group. Children in the FGR group produced less informative and shorter narratives with simpler utterances than the children in the AGA group. Significantly more children in the FGR group performed below the 10th percentile normal values in word reading skills than children in the AGA group. 9- to 10-year-old third graders in the FGR group performed less well in word reading and spelling skills, reading fluency and accuracy, as well as in reading comprehension tasks than the third graders in the AGA group.

FGR was found to increase the risk for lower communication and narrative as well as reading and spelling skills at primary-school age. As language-based skills form a basis for learning abilities, the results of this study indicate a need for continuous linguistic evaluations of children born with FGR. Early identification of these problems is vital to providing preventive targeted support to children born with FGR to optimize their later academic performance.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin, eroaako lasten, joilla on todettu sikiöaikainen kasvunhidastuma (FGR, fetal growth restriction), kommunikoinnin, kerronnan ja lukemisen sekä kirjoittamisen taidot normaalisti kohdussa kasvaneiden lasten vastaavista taidoista alakouluiässä.

Tutkimuslapset kuuluivat vuosien 1998─2001 aikana syntyneeseen Oulun yliopistollisen sairaalaan syntymäkohorttiin. Tutkimukseen kutsuttiin äidit, joilla todettiin istukan vajaatoiminta. Kasvultaan hidastuneiden sikiöiden (N=73) tilaa seurattiin 24–40 raskausviikoilla tapahtuneisiin synnytyksiin saakka. Raskauden kesto vahvistettiin ultraäänitutkimuksilla ennen 20. raskausviikkoa. Sikiöaikaisen kasvunhidastuman kriteerinä oli alle 10 persentiilin syntymäpaino raskauden kestoon suhteutettuna ja/tai merkittävä istukan toimintahäiriö (napavaltimon pulsatiliteetti-indeksi > 2SD raskauden kestoon suhteutettuna). Kaikki lapset, joilla todettiin kromosomi- ja/tai rakennepoikkeavuuksia suljettiin pois tutkimuksesta. Kohortin lapset kutsuttiin seurantatutkimukseen. Tutkimukseen osallistui 42 lasta, jotka tutkittiin vuosien 2007─2011 aikana Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) heidän ollessaan 8─10-vuotiaita. Kontrolliryhmänä toimivat saman ikäiset, raskauden keston ja syntymäajankohdan (±2 raskausviikkoa) suhteen kaltaistetut normaalipainoisina (syntymäpaino ≥ 10 persentiiliä suhteutettuna raskauden kestoon) syntyneet lapset (N=31). Lapsilta tutkittiin kommunikointitaidot vanhempien täyttämällä kyselyllä. Lisäksi arvioitiin kerronnan taidot sekä lukemisen ja kirjoittamisen taidot.

Tuloksista kävi ilmi, että lapsilla, joilla oli todettu sikiöaikainen kasvunhidastuma, oli enemmän vaikeuksia kaikissa tutkituissa, kieleen perustuvissa taidoissa verrattuna normaalisti kasvaneiden kontrollilasten taitoihin. Arjen kommunikointitilanteet olivat heille haastavampia eivätkä mahdolliset vahvuudet riittäneet kompensoimaan kommunikoinnin eri osa-alueilla ilmeneviä haasteita. Lapset, joilla oli todettu sikiöaikainen kasvunhidastuma, käyttivät kuvasarjakerronnassa lyhyempiä ja yksinkertaisempia lauseita kuin kontrollilapset. Lisäksi heillä oli enemmän vaikeuksia ymmärtää kertomuksen sisältöä kuvissa näkyvien tietojen perusteella. Ryhmässä, jossa lapsilla oli todettu sikiöaikainen kasvunhidastuma, oli merkitsevästi enemmän oppilaita, jotka teknisen lukutaiton alueella kuuluivat alle 10 persentiilin heikompaan ryhmään. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ilmenivät erityisesti kolmosluokkalaisten lukemisen sujuvuudessa ja tarkkuudessa sekä luetun ymmärtämisessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sikiöaikainen kasvunhidastuma on yhteydessä varhaisessa kouluiässä olevien lasten kommunikoinnin, kerronnan ja lukemisen sekä kirjoittamisen vaikeuksiin. Tutkitut kieleen perustuvat taidot muodostavat pohjan oppimiselle, minkä vuoksi on tärkeä seurata lasten, joilla on sikiöaikainen kasvunhidastuma, kielellisten taitojen kehitystä varhaisesta lapsuudesta kouluikään. Näin voidaan varmistaa varhainen tuki näille lapsille, jotta oppimisen taidot olisivat mahdollisimman hyvät kouluiässä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Partanen, L. A., Olsén, P., Mäkikallio, K., Korkalainen, N., Heikkinen, H., Heikkinen, M., & Yliherva, A. (2016). Communication profile of primary school-aged children with foetal growth restriction. Child Language Teaching and Therapy, 33(1), 81–92. https://doi.org/10.1177/0265659016654205

  2. Partanen, L., Korkalainen, N., Mäkikallio, K., Olsén, P., Heikkinen, H., & Yliherva, A. (2020). Foetal growth restriction has negative influence on narrative skills in 8–10-year-old children. Acta Paediatrica, 109(8), 1595–1602. https://doi.org/10.1111/apa.15146

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Partanen, L., Korkalainen, N., Mäkikallio, K., Olsén, P., Laukkanen-Nevala, P., & Yliherva, A. (2017). Foetal growth restriction is associated with poor reading and spelling skills at eight years to 10 years of age. Acta Paediatrica, 107(1), 79–85. https://doi.org/10.1111/apa.14005

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-2900-3
ISBN Print: 978-952-62-2899-0
Issue: 183
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 616 Other humanities
3123 Gynaecology and paediatrics
6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.