University of Oulu

Veteen piirretty viiva : opettajien ja rehtoreiden kokemuksia tehostetun tuen toteutumisesta perusopetuksen alakoulussa

Saved in:
Author: Nykänen, Helena1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526229287
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-05-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan OP-salissa (L10) 21. toukokuuta 2021 klo 12.00
Tutor: Professor Marjatta Takala
Docent Raija Pirttimaa
Reviewer: Professor Eija Kärnä
Docent Lotta Uusitalo
Opponent: Docent Tanja Äärelä
Description:

Abstract

This dissertation examines the implementation of intensified support in primary education. The aim is to explore how teachers and principals describe intensified support as part of a three-tiered support system. The study also examines how successfully the amended Basic Education Act has been implemented from teachers’ and principals’ perspective.

The research approach is qualitative and phenomenological. The material consists of individual interviews (n=15), a focus group discussion (n=5) and documentary material (n=37). The data were analysed by means of qualitative content analysis.

According to the results, intensified support calls for the development and harmonisation of practices to ensure pupils’ access to the support that they need. According to the respondents to this study, the boundary and concept of intensified support are unclear, and navigating between support levels is not straightforward. The most important forms of support are planning and providing individualised support based on the pupil’s situation and ensuring sufficient personnel resources, as well as cooperation between the various parties. Students in need of intensified support are not perceived to receive sufficient or effective support in the current system. Resourcing was considered inadequate for intensified and three-tiered support in terms of the principles of neighbourhood schools and inclusion. According to the results, classroom and special needs teachers, as well as principals, feel that their work has increased and become more diverse. Teaching staff need further training to meet the needs of diverse student bodies. Teachers also need other forms of support, such as peer support and guidance. The implementation of the amended Basic Education Act is still in progress at the school, municipal and national levels. Additional guidelines, as well as good models and practices, are needed for the interpretation and implementation of the amendments.

Support for learning and schooling plays a key role in achieving equality and equity in education. Intensified support is gradually taking shape and seems to offer more options for providing support. The research results will provide new information for teaching staff, teacher training and continuing education, decision-makers, and municipal and national officials in education.

see all

Tiivistelmä

Tässä väitöskirjassa tutkitaan tehostetun tuen toteutumista perusopetuksen alakoulussa. Tavoitteena on selvittää, miten opettajat sekä rehtorit kuvaavat tehostettua tukea osana kolmiportaista tukijärjestelmää. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten perusopetuslain muutoksen läpivienti on onnistunut alakoulussa opettajien ja rehtoreiden kokemana.

Tutkimusote on laadullinen, ja tutkimuksessa käytetään fenomenologista lähestymistapaa. Tutkimusaineisto koostuu yksilöhaastatteluista (n=15), Focus Group -keskustelusta (n=5) ja dokumenttiaineistosta (n=37). Aineistot analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla.

Tutkimustulosten mukaan tehostetussa tuessa tarvitaan käytänteiden yhtenäistämistä ja kehittämistä, jotta oppilaan oikeus saada hänen tarvitsemaansa tukea toteutuu. Tehostetun tuen raja sekä käsite ovat tämän tutkimuksen vastaajien mukaan epäselviä, eikä tuen tasoilla liikkuminen ole yksiselitteistä. Tärkeimpinä tukimuotoina ovat yksilöllinen, oppilaan omasta lähtökohdasta suunniteltu ja annettu tuki, riittävä henkilöstöresurssi ja yhteistyön tekeminen eri osapuolten kesken. Tehostetun tuen oppilaan ei koeta saavan riittävää tukea ja tarpeeksi tehokkaita tukimuotoja nykyisessä järjestelmässä. Kolmiportaisen tuen resursoinnin koettiin olevan liian vähäinen, jotta tehostettua ja kolmiportaista tukea voidaan toteuttaa lähikouluperiaatteen ja inkluusion hengessä. Tulosten mukaan luokan- ja erityisopettajat sekä rehtorit arvioivat, että työn määrä on lisääntynyt ja työ on monimuotoistunut. Opetushenkilöstö tarvitsee lisää täydennyskoulutusta, jotta se pystyy vastaamaan moninaisten oppilaiden tuen tarpeisiin. Opettajat tarvitsevat myös muita tuen muotoja, esimerkiksi vertaistukea ja työnohjausta. Muutoksen läpivienti on edelleen keskeneräinen niin koulun, kunnan kuin valtakunnan tasolla. Perusopetuslain muutosten tulkintaan ja niiden toteuttamiseen tarvitaan lisää ohjeistusta, hyviä malleja ja käytänteitä.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuella on keskeinen tehtävä koulutuksen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumisessa. Tehostettu tuki alkaa vähitellen hahmottua ja näyttää tuovan lisää vaihtoehtoja tuen antamiseen. Tutkimustulokset tuovat uutta tietoa opetushenkilöstölle, opettajien perus- ja täydennyskoulutukselle, päättäjille sekä kunnan ja valtakunnan tason opetusalan viranhaltijoille.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-2928-7
ISBN Print: 978-952-62-2927-0
Issue: 198
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 517 Political science
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.