University of Oulu

Local communities of the Bothnian Arc in a prehistoric world

Saved in:
Author: Hakonen, Aki1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 43.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526229386
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-05-21
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 28 May 2021, at 1 p.m.
Tutor: Professor Vesa-Pekka Herva
Docent Janne Ikäheimo
Reviewer: Docent Antti Lahelma
Doctor Marja Ahola
Opponent: Professor Marianne Skandfer
Description:

Abstract

The aim of this study is ultimately to expand our understanding of the prehistoric world closer to the individual. The focus is on the Bothnian Arc and its local communities lost in time. To understand them, we need to understand the wider Central Fennoscandian prehistory. The main timeframe is 5500 BCE to 600 CE. The study applies, among other methods, 3D topographical analyses on archival and digital materials. The theoretical framework is formed around Latourian Actor-Network Theory and Modes of Existence, and the anthropological economic theory of the late David Graeber. The purpose of the theoretical assemblage is to gain a perspective beyond the modern Western notions of society and economy. Accordingly, the geography of Central Fennoscandia can be populated with non-human agencies and entities, who would not have gone unnoticed from the local inhabitants. Most notably, post-glacial land uplift animates the geography, while also providing local archaeology with the tool of shoreline displacement chronology.

The narrative of the prehistory of Central Fennoscandia indicates that after agrarian forms of subsistence began to expand into the region during the 4th and 3rd millennia BCE, a constantly shifting frontier between agricultural and forager contexts persisted in the region for over four millennia. Regarding the politics of these communities, it is argued that the different modes of subsistence were ingrained in ideology. Subsistence ideology affected attitudes to labor and organization. This approach highlights the cultural division within the region. Analyzing mortuary practices as signs of respect and morality alleviates the division, while shifting the contrast to highlight the divergence between the multivalence of prehistoric mortuary practices and the singularism of Christian dogma.

This multivalence is further investigated by a comparative study of the material records of two regions within the Bothnian Arc. The results indicate that the local communal identities differed from each other practically throughout prehistory, even though they are frequently categorized under the same material cultures. It is expected that with more comparative studies, the pluralism of communities would only increase as more local traditions are uncovered. This conclusion makes the concept of society questionable in the context of pre-state collectives.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on laajentaa ymmärrystämme esihistoriallisesta maailmasta, tuoden sen lähemmäs yksilöä. Keskiössä ovat Perämerenkaaren kadonneet paikallisyhteisöt. Ymmärtääksemme niitä, meidän tulee ymmärtää laajempaa Keski-Fennoskandian esihistoriaa. Pääasiallinen aikarajaus on 5500 eaa. vuoteen 600 jaa. Tutkimuksessa sovelletaan, muiden menetelmien ohella, 3D topografisia analyyseja arkisto- ja digitaalisiin aineistoihin. Teoreettinen viitekehys on koostettu latourilaisesta toimijaverkostoteoriasta ja olemassaolon ilmenemismuodosta, sekä edesmenneen David Graeberin antropologisesta talousteoriasta. Teoreettisen koosteen tarkoituksena on tarjota väylä modernien länsimaisten yhteiskunta- ja talouskäsitteiden läpäisemiseksi. Keski-Fennoskandian maasto voidaan näin kansoittaa ei-ihmistoimijoilla, jotka tuskin olisivat jääneet paikallisilta huomaamatta. Erityisesti jääkauden jälkeinen maankohoaminen elollistaa maaston, tarjoten samalla rannansiirtymiskronologian työkaluksi paikalliselle arkeologialle.

Keski-Fennoskandian esihistorian narratiivi osoittaa, että maanviljelyyn perustuvan elinkeinon laajennuttua seudulle 4. ja 3. vuosituhannen eaa. aikana, eri elinkeinokontekstien välinen jatkuvassa liikkeessä oleva rajaseutu oli olemassa yli neljän vuosituhannen ajan. Näiden yhteisöjen poliittiseen toimintaan liittyen, eri elinkeinomallit tulkitaan ideologiaan sidotuiksi. Elinkeinoideologia vaikutti suhtautumiseen niin työhön kuin järjestäytymiseen. Tämä lähestymistapa korostaa seudun kulttuurista kahtiajakoa. Hautaustapojen analysointi kunnioituksen ja moraalin ilmentymänä lieventää kahtiajakoa, siirtäen kontrastin korostamaan jakoa esihistoriallisten hautaustapojen monimuotoisuuden ja kristillisen dogmin yhdenmukaisuuden välille.

Tätä monimuotoisuutta tutkitaan edelleen vertaamalla kahden Perämerenkaarella sijaitsevan seudun materiaalista lähdeaineistoa. Tulokset osoittavat paikallisten yhteisöjen identiteettien eriävän käytännössä koko esihistorian ajan, vaikka ne usein luokitellaan osaksi samaa materiaalista kulttuuria. Verrannollisten jatkotutkimusten myötä yhteisöjen moninaisuuden odotetaan vain lisääntyvän, kun lisää paikallisia perinteitä tulee selville. Tämä johtopäätös asettaa yhteiskunnan käsitteen heijastamisen esivaltiollisiin ryhmiin kyseenalaiseksi.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Hakonen, A., Hakamäki, V. & Kuusela, J.-M. (2017). Observing social change on the Bothnian Bay coast in the 1st millennium BC: The burials of Tahkokangas and the community of the Oulujoki river estuary. Assemblage, 15, 15–27.

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Hakonen, A. (2017). Shoreline displacement of the Finnish Bothnian Bay coast and the spatial patterns of the coastal archaeological record of 4000 BCE – 500 CE. Fennoscandia archaeologica, 34, 5–31.

 3. Hakonen, A. (in press). Interpreting prehistoric labor north and south of the forageragricultural frontier in Central Fennoscandia, Northern Europe. Arctic Anthropology.

 4. Hakonen, A., & Hakamäki, V. (2019). Living with death: what moral consideration of mortuary practices reveals about the plurality of worldviews in the multi-millennial past of Central Fennoscandia. Time and Mind, 12(4), 287–304. https://doi.org/10.1080/1751696x.2019.1681744

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Hakonen, A. (2021). Communities Beyond Society: Divergence of Local Prehistories on the Bothnian Arc, Northern Europe. Open Archaeology, 7(1), 211–230. https://doi.org/10.1515/opar-2020-0132

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-2938-6
ISBN Print: 978-952-62-2937-9
Issue: 185
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 615 History and archaeology
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.