University of Oulu

Insights from personality and decision-making in software engineering context

Saved in:
Author: Mendes, Fabiana1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526229423
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-04-30
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in the Aspire room, Linnanmaa, on 7 May 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Emilia Mendes
Professor Norsaremah Salleh
Professor Markku Oivo
Reviewer: Professor Eleftherios Angelis
Associate Professor Sérgio Castelo Branco Soares
Opponent: Professor Filippo Lanubile
Description:

Abstract

Context: Software development involves many activities, among which decision-making is an essential one. Various factors can impact a decision-making process, and it is essential to understand them to improve the process. Since people make decisions, some human aspects are amongst such impacting factors. One such aspect is the decision maker’s personality.

Objective: This Ph.D. research aims to investigate the relationship between decision-making and personality within the context of software project development.

Method: We conducted a systematic literature review (SLR) and a survey. The SLR searched and analyzed published studies on the relationship between personality and decision-making in the context of companies developing any kind of product or service. In other words, the SLR does not focus solely upon software development companies, but also upon companies in other segments that also provide services and/or products. The survey gathered data about the personalities, decision-making styles, and decision-making self-efficacies of 102 Brazilian software engineers.

Results: The SLR identified 28 distinct personality aspects, 30 decision-making aspects, 75 relationships between the personality and decision-making aspects, two moderators, and two mediator variables of the abovementioned relationship. The survey identified 51 statistically significant correlations between the decision-making and personality variables. It also estimated four regression models to explain from 4.4% to 30.6% in which the independent variables were only the personality ones. Furthermore, one moderator was identified.

Conclusion: The SLR reveals that the relationship between personality and decision-making has been investigated in other fields, especially in the field of management, but not in software engineering. The survey results showed a relationship between personality and decision-making, and the possibility to build models to forecast decision-making using as predictors personality factors. However, the coefficients of determination of prediction models ranged from 4.4% to 30.6%, thus suggesting that other additional factors should also be investigated.

see all

Tiivistelmä

Konteksti: Ohjelmistokehitykseen kuuluu monia toimintoja, joista päätöksenteko on aivan olennainen. Monet seikat voivat vaikuttaa päätöksentekoprosessiin, ja on tärkeä ymmärtää niitä, jotta prosessia voidaan parantaa. Koska ihmiset tekevät päätöksiä, jotkut inhimilliset tekijät ovat näitä vaikuttavia tekijöitä. Yksi tärkeä näkökulma on päättäjän persoonallisuus.

Tavoite: Tämän tohtorinväitöskirjatutkimuksen tavoitteena on tutkia päätöksenteon ja persoonallisuuden suhdetta ohjelmistokehityshankkeiden kontekstissa.

Metodi: Suoritimme systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja kartoituksen. Kirjallisuuskatsauksessa haettiin ja analysoitiin julkaistuja tutkimuksia persoonallisuuden ja päätöksenteon suhteesta siinä yhteydessä, kun yhtiöt kehittävät tuotetta tai palvelua. Toisin sanoen systemaattinen kirjallisuuskatsaus ei keskity vain ohjelmistokehitysyrityksiin mutta myös yhtiöihin muissa segmenteissä, jotka myös tarjoavat palveluja ja/tai tuotteita. Kartoitus keräsi dataa 102 brasilialaisen ohjelmoijan persoonallisuudesta, päätöksentekotyylistä ja luottamuksesta omaan päätöksentekoon.

Tulokset: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tunnisti 28 selkeää persoonallisuuspiirrettä, 30 päätöksentekonäkökohtaa, 75 suhdetta persoonallisuuden ja päätöksentekonäkökohtien välillä, kaksi moderaattoria ja kaksi välittäjämuuttujaa yllämainitussa suhteessa. Kartoitus tunnisti 51 tilastollisesti merkittävää korrelaatiota päätöksenteko- ja persoonallisuusmuuttujien välillä. Se arvioi myös neljää regressiomallia, jotka selittivät 4,4–30,6 % itsenäisten muuttujien ollessa vain persoonallisuuteen liittyviä. Lisäksi löydettiin yksi moderaattori.

Päätelmä: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus paljastaa, että persoonallisuuden ja päätöksenteon välistä suhdetta on tarkasteltu muilla aloilla, erityisesti johtajuuden alalla, mutta ei ohjelmistokehityksessä. Kartoitus paljasti suhteen persoonallisuuden ja päätöksenteon välillä, sekä mahdollisuuden rakentaa päätöksentekoa ennustavia malleja käyttäen persoonallisuustekijöitä ennustavina muuttujina. Kuitenkin ennustemallien korrelaatiokertoimen arvo vaihteli 4,4–30,6 % välillä, mistä voi päätellä, että muitakin tekijöitä tulee tutkia.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-2942-3
ISBN Print: 978-952-62-2941-6
Issue: 761
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.