University of Oulu

The built environment as a determinant of physical activity : longitudinal associations between neighborhood characteristics, urban planning processes, and physical activity

Saved in:
Author: Kärmeniemi, Mikko1,2,3,4,5,6
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3University of Oulu, Faculty of Science
4Medical Research Center Oulu
5Oulu University Hospital
6Oulu Deaconess Institute Foundation sr.
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526229546
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-06-04
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Leena Palotie auditorium (101A) of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 A), on 11 June 2021, at 9 a.m.
Tutor: Professor Raija Korpelainen
Doctor Tiina Lankila
Professor Heli Koivumaa-Honkanen
Reviewer: Professor Takemi Sugiyama
Docent Katja Borodulin
Opponent: Associate Professor Ding (Melody) Ding
Description:

Abstract

The health benefits of physical activity (PA) are indisputable, but physical inactivity remains a global public health concern. There is a need to design cities that support active transportation because the built environment (BE) is a possible major contributor to physical inactivity. The present study aimed to examine the BE as a determinant of PA with a specific focus on longitudinal associations, residential relocation, and producing policy-relevant knowledge of land use and transportation policies, and urban form and transportation modal share development.

First, previous longitudinal studies were reviewed using the narrative synthesis analysis method. Second, population-based prospective Northern Finland Birth Cohort 1966 data were used to assess the longitudinal associations between residential relocation and changes in regular walking and cycling behavior. Finally, a longitudinal mixed methods approach focused on the interconnection between qualitative document analysis of local land use and transportation policies and quantitative analysis of urban form development and its association with transportation modal share development.

Increases in urban form density, mixed land use, and access networks (DMA) were associated with increased walking and cycling and decreased car use. Residential relocation trajectories were mostly stable. Relocation focused more often to less dense and diverse neighborhoods, but relocating to the most urban neighborhoods increased the odds of starting both regular cycling and walking, as compared to the opposite relocation trajectory. In the city of Oulu, urban form did not develop entirely according to related policies, and goals to increase active transportation modal share were not achieved, possibly due to an inadequate functional mix outside the city center, increased urban sprawl, and building more capacity for cars.

Changing how community structures are developed seems a promising strategy for increasing population PA by inducing demand for active modes of transportation. Designing dense, compact, and diverse neighborhoods and greater investments in active transportation infrastructure require strong political leadership and appear as important factors in adopting an active lifestyle that could reduce the global disease burden caused by physical inactivity.

see all

Tiivistelmä

Näyttö fyysisen aktiivisuuden terveysvaikutuksista on kiistaton. Tästä huolimatta fyysinen inaktiivisuus on maailmanlaajuinen kansanterveydellinen ongelma. Rakennettu ympäristö on keskeinen väestön liikkumattomuutta selittävä tekijä, joten aktiivisten kulkutapojen, kuten kävelyn ja pyöräilyn, edistäminen kaupunkisuunnittelussa tulisi huomioida nykyistä paremmin. Tässä tutkimuksessa selvitettiin asuinympäristön muutosten yhteyttä liikkumisen muutoksiin ja toimintapoliittisten tekijöiden yhteyttä kuntalaisten kulkutapavalintoihin pitkällä aikavälillä Oulussa.

Tutkimuksen systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa seulottiin aiemmat pitkittäistutkimukset, ja tulokset analysoitiin käyttäen narratiivisen synteesin metodia. Asuinympäristön muutosten yhteyttä säännöllisen kävelyn ja pyöräilyn muutoksiin tutkittiin hyödyntäen Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineistoa. Maankäytön ja liikenteen toimintapolitiikan kehitystä ja sen yhteyttä yhdyskuntarakenteen ja liikenteen kulkutapaosuuksien kehitykseen analysoitiin sekamenetelmin.

Yhdyskuntarakenteen tiiviyden, toimintojen sekoittumisen ja katuverkoston risteystiheyden lisääntyminen olivat yhteydessä lisääntyneeseen kävelyyn ja pyöräilyyn ja autoilun vähenemiseen. Suurin osa tutkittavista asui samankaltaisessa ympäristössä koko seuranta-ajan. Tutkittavat olivat muuttaneet useammin harvemmin asuttuun, toiminnoiltaan yksipuolisempaan ympäristöön. Muuttaminen hyvin urbaaniin ympäristöön oli yhteydessä todennäköisempään säännöllisen kävelyn ja pyöräilyn aloittamiseen. Yhdyskuntarakenne ei kehittynyt Oulussa täysin toimintapolitiikan mukaisesti eikä tavoite aktiivisen liikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi täyttynyt. Tämä saattoi olla seurausta liian vähäisestä toimintojen sekoittumisesta keskustan ulkopuolella, kaupunkirakenteen hajautumisesta ja autoilun olosuhteiden kehittämisestä.

Tutkimuksen tulosten perusteella yhdyskuntarakenteen kehittäminen aktiivisia kulkutapoja suosivaksi vaikuttaa lupaavalta strategialta väestön fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Tiiviiden ja toiminnoiltaan sekoittuneiden asuinalueiden kehittäminen ja investoinnit aktiivisen liikenteen infrastruktuuriin voivat olla merkittäviä keinoja väestön liikkumattomuuden ja siitä aiheutuvien terveysongelmien ehkäisyyn maailmanlaajuisesti. Nämä toimenpiteet vaativat kuitenkin kuntatason päättäjiltä vahvaa poliittista johtajuutta.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kärmeniemi, M., Lankila, T., Ikäheimo, T., Koivumaa-Honkanen, H., & Korpelainen, R. (2018). The Built Environment as a Determinant of Physical Activity: A Systematic Review of Longitudinal Studies and Natural Experiments. Annals of Behavioral Medicine, 52(3), 239–251. https://doi.org/10.1093/abm/kax043

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Kärmeniemi, M., Lankila, T., Ikäheimo, T., Puhakka, S., Niemelä, M., Jämsä, T., Koivumaa-Honkanen, H., & Korpelainen, R. (2019). Residential relocation trajectories and neighborhood density, mixed land use and access networks as predictors of walking and bicycling in the Northern Finland Birth Cohort 1966. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 16(1). https://doi.org/10.1186/s12966-019-0856-8

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Kärmeniemi, M., Lankila, T., Rönkkö, E., Nykänen, K., Koivumaa-Honkanen, H., & Korpelainen, R. (2021). Do land use and active transportation policies change community structure and transportation modal share? A longitudinal mixed methods study in the city of Oulu. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-2954-6
ISBN Print: 978-952-62-2953-9
Issue: 1620
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 315 Sport and fitness sciences
3142 Public health care science, environmental and occupational health
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.