University of Oulu

Sosiaalinen yrittäjyys rajaseuduilla : raportti sosiaalisen yrittäjyyden kehittämisen tarpeista ja mahdollisuuksista Pohjois-Suomessa ja Venäjän Karjalassa

Saved in:
Author: Ulvinen, Galina; Ulvinen, Veli-Matti (eds.)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526229591
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-05-07
Description:

Abstract

This publication has been produced as part of the Finnish-Russian Karelia CBC program project KA8002 SOCCER: “Social cross-border entrepreneurship: Start-up for everyone and opportunities for all.” The aim of the project is to develop entrepreneurship providing socially useful services in the Russian Karelia and Finland through cross-border cooperation. The project aims to develop a cross-border education model in which unemployed young people aged 18–35 in the target group would be guided to find their own business idea in the field of entrepreneurship providing socially useful services. The project also provides information and recommendations on entrepreneurship providing socially useful services in the Russian Karelia and Finland, as well as opportunities for cross-border cooperation in this regard.

The publication is divided into four parts. First, the starting points for the SOCCER project and this publication are opened. The second part, based on the survey, describes the needs and opportunities of socially useful entrepreneurship in the border regions of Northern Finland and Russian Karelia. The third part reports on the findings of the expert seminar held in Petrozavodsk at the end of March 2020 on the needs of social services and the opportunities they offer to entrepreneurs. The fourth part contains a rather extensive analysis of socio-economic support services for young people in the border areas of Northern Finland and the Russian Karelia region in the field of social services.

This publication can be used as learning material in education that supports entrepreneurship that provides socially useful services. The Karelia CBC program is funded by the European Union, Finland and Russia.

see all

Tiivistelmä

Tämä julkaisu on tuotettu osana Suomalais-Venäläistä Karelia CBC -ohjelman hanketta KA8002 SOCCER: ”Rajat ylittävä sosiaalinen yrittäjyys: Startup kaikille, mahdollisuuksia jokaiselle”. Hankkeessa on tavoitteena sosiaalisesti hyödyllisiä palveluja tuottavan yrittäjyyden kehittäminen Karjalan Tasavallassa ja Suomessa rajat ylittävän yhteistyön avulla. Hankkeessa pyritään kehittämään rajat ylittävä koulutusmalli, jossa kohderyhmään kuuluvia nuoria 18–35-vuotiaita työttömiä ihmisiä ohjattaisiin löytämään oma yritysidea sosiaalisesti hyödyllisiä palveluja tuottavan yrittäjyyden piiristä. Hanke tuottaa myös tietoa ja suosituksia sosiaalisesti hyödyllisiä palveluja tuottavasta yrittäjyydestä Karjalan Tasavallassa ja Suomessa, sekä rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksista sen suhteen.

Julkaisu on jaettu neljään osaan. Aluksi avataan SOCCER-projektin ja tämän julkaisun taustalla olevia lähtökohtia. Toisessa osassa kuvataan tehtyyn kyselytutkimukseen pohjautuen muun muassa sosiaalisesti hyödyllisen yrittäjyyden tarpeita ja mahdollisuuksia Pohjois-Suomen ja Venäjän-Karjalan raja-alueilla. Kolmannessa osassa raportoidaan maaliskuun 2020 lopussa Petroskoissa järjestetyn asiantuntijaseminaarin pohjalta tuotettuja havaintoja yhteiskuntapalvelujen tarpeista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista yrittäjille. Neljäs osa sisältää varsin laajan analyysin Pohjois-Suomen ja Venäjän-Karjalan raja-alueiden nuorille tarkoitetuista sosioekonomisista tukipalveluista yhteiskuntapalvelujen alalla.

Tätä julkaisua voidaan käyttää oppimateriaalina sosiaalisesti hyödyllisiä palveluja tuottavaa yrittäjyyttä tukevassa koulutuksessa. Karelia CBC -ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

see all

Резюме

Эта публикация подготовлена в рамках проекта KA8002 SOCCER финско-российской программы Karelia CBC (ПС Карелия): «Трансграничное социальное предпринимательство: стартап для всех, возможности для каждого». Цель проекта - развитие предпринимательства, предоставляющего общественно полезные услуги в Республике Карелия и Финляндии посредством приграничного сотрудничества. Проект направлен на разработку модели трансграничного образования, в которой безработная молодежь в возрасте 18–35 лет из целевой группы будет направлена на поиск собственной бизнес-идеи в области предпринимательства в сфере общественно полезных услуг. Проект также предоставляет информацию и рекомендации по предпринимательству в сфере общественно полезных услуг в Республике Карелия и Финляндии, а также о возможностях трансграничного сотрудничества в этой области.

Издание разделено на четыре части. В первой части раскрываются отправные точки для проекта SOCCER и этой публикации. Вторая часть, основанная на опросе, описывает потребности и возможности общественно полезного предпринимательства в приграничных регионах Северной Финляндии и Республике Карелия. В третьей части рассказывается о результатах проведенного в Петрозаводске в конце марта 2020 года экспертного семинара о потребностях в сфере социальных услуг и возможностях, которые они предоставляют предпринимателям. Четвертая часть содержит достаточно обширный анализ услуг социально-экономической поддержки молодежи приграничных территорий Северной Финляндии и Республики Карелия в сфере социальных услуг.

Эта публикация может быть использована в качестве учебного материала для программ профессионального и дополнительного образования в области предпринимательства, которое предоставляет общественно полезные услуги. Программа Karelia CBC (ПС «Карелия») финансируется Европейским Союзом, Финляндией и Россией.

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet
ISSN: 1457-3555
ISSN-L: 1457-3555
ISBN: 978-952-62-2959-1
Issue: 15
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä. Tarkastele lisenssiä osoitteessa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/