University of Oulu

Report on the best STE(A)M practices in Finland and in Oulu region

Saved in:
Author: Ulvinen, Veli-Matti1; Vaara, Heli; Kaleva, Satu
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 8.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526229928
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-06-08
Description:

Abstract

This publication has been produced as part of Kolarctic CBC programme project KO2071 “Development of common approaches to involvement youth into science and technical sphere” (BeTech!), which is searching for the best practices and guidelines in facilitating science and technology teaching and learning processes in primary and secondary schools in Finland, Norway, and Russia, with special focus on technology sector in business and industry.

The publication is divided into three parts. At first, the contents of this publication are put into the Finnish context by brief description of the education system in Finland and some peculiarities of the new national core curriculum in basic education in Finland, which have some impact on science and technology teaching and learning. In second part the history, present and new actors in developing best practices in science and technology education in Finland is described concluding, that there is a need for national level steering and organizing the development of science and technology teaching and learning. The third part focuses on with more detail to the technology industry cooperation and future needs for science and technology education in Oulu region concluding, that cooperation between school-level and technology industry level needs concrete and sustainable actions for better teaching and learning for professional future in the sphere of technology industry.

This publication can be used as study material which supports the development of science and technology teaching and learning processes. BeTech! project is funded by the Kolarctic CBC, EU, Russia, Norway, and Finland. This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

see all

Tiivistelmä

Tämä julkaisu on tuotettu osana Kolarctic CBC -hanketta KO2071 “Yhteisten lähestymistapojen kehittäminen nuorten osallistamiseksi tieteeseen ja teknologiaan” (BeTech!), jossa etsitään parhaita käytäntöjä ja ohjeita luonnontieteiden ja teknologian opetus- ja oppimisprosessien helpottamiseksi perus- ja toisen asteen koulutuksessa Suomessa, Norjassa ja Venäjällä, keskittyen erityisesti teknologiasektoriin liiketoiminnassa ja teollisuudessa.

Julkaisu on jaettu kolmeen osaan. Aluksi tämän julkaisun sisältö asetetaan suomalaiseen kontekstiin kuvaamalla lyhyesti Suomen koulutusjärjestelmää ja joitain uusien perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden erityispiirteitä, joilla voi olla vaikutusta luonnontieteiden ja teknologian opetukseen ja oppimiseen. Toisessa osassa kuvataan Suomen tiede- ja teknologiakasvatuksen parhaiden käytäntöjen kehittämisen historiaa, nykyisyyttä ja uusia toimijoita. Päätelmänä todetaan, että kansallisella tasolla tarvitaan ohjausta ja organisointia luonnontieteiden ja teknologian opetuksen ja oppimisen kehittämiseen. Kolmannessa osassa keskitytään yksityiskohtaisemmin teknologiateollisuuden yhteistyöhön ja Oulun seudun tiede- ja teknologiakasvatuksen tuleviin tarpeisiin. Päätelmänä on, että koulutason ja teknologiateollisuuden välinen yhteistyö edellyttää konkreettisia ja kestäviä toimia opetuksen ja oppimisen parantamiseksi ammatillista tulevaisuutta varten teknologiateollisuuden alalla.

Tätä julkaisua voidaan käyttää oppimateriaalina, joka tukee luonnontieteiden ja teknologian opetus- ja oppimisprosessien kehittämistä. Hanketta rahoittavat Kolarctic CBC, EU, Venäjä, Norja ja Suomi. Tämä julkaisu on tuotettu Euroopan unionin avustuksella. Tämän julkaisun sisältö on yksinomaan kirjoittajien vastuulla, eikä se millään tavalla kuvasta Euroopan unionin näkemyksiä.

see all

Series: Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet
ISSN: 1457-3555
ISSN-L: 1457-3555
ISBN: 978-952-62-2992-8
Issue: 18
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. View the license at http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
  https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/