University of Oulu

Intra-word variability in children acquiring Finnish

Saved in:
Author: Martikainen, Anna-Leena1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics, Child Language Research Center
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526230184
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-09-10
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 17 September 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Sari Kunnari
Docent Tuula Savinainen-Makkonen
Reviewer: Professor Barbara Davis
Doctor Katri Saaristo-Helin
Opponent: Professor Minna Laakso
Description:

Abstract

In typical speech development, there is a phase when a child might produce a word in different ways on different occasions. This characteristic of speech, called intra-word variability, has not been studied among children acquiring Finnish. Its trajectory in typical speech development and role in identifying impaired speech is hence unknown in Finnish.

This thesis investigated intra-word variability in typically developing 3- to 6-year-old Finnish children (TD) and children with speech sound disorder (SSD) aged between 3 and 5. Furthermore, a possible association between highly variable speech with no correct word forms and the quality of underlying phonological representations and speech production skills was examined. Intra-word variability was assessed by a picture-naming task. The phonological representations were assessed by vocabulary, phonological awareness, and nonword repetition (NWR) measures, and speech production skills by measures derived from a spontaneous speech and picture-naming sample, and a syllable repetition task.

In the TD children, intra-word accuracy and consistency were already relatively high at the age of three, and variable responses without any correct word form were rare. The speech production of the children with SSD was more inaccurate and inconsistent than their TD peers’.

In the TD group, in addition to poor NWR, poor phonological awareness and speech production skills were associated with highly variable speech, but not in all measures. Among the children with SSD, highly variable speech was associated with poor receptive vocabulary knowledge, NWR, and speech production skills.

The results provide evidence that highly variable speech with no correct word forms may already signal impaired speech development from the age of 3 onwards. Increased speech inconsistency among children with SSD appears to be associated with both phonological representations and the motor components of speech production. A sufficiently comprehensive assessment protocol for children with SSD is thus warranted to reveal their individual skill profiles and make appropriate clinical management decisions.

see all

Tiivistelmä

Tyypillisessä puheen kehityksessä on vaihe, jolloin lapsi saattaa tuottaa saman sanan eri tavoin. Tätä sanavaihteluksi kutsuttua puheen piirrettä ei ole tutkittu suomea omaksuvilla lapsilla aiemmin, joten ei ole tiedossa, missä vaiheessa puheen tuotto alkaa olla systemaattisesti tarkkaa tai mikä merkitys sanavaihtelulla on puhehäiriöitä tunnistettaessa.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sanavaihtelun esiintymistä suomenkielisillä 3–6-vuotiailla lapsilla, joiden puheen kehitys oli edennyt tyypillisesti, ja 3–5-vuotiailla lapsilla, joilla oli puheen kehityksen vaikeuksia. Lisäksi pyrittiin selvittämään, miten runsas sanavaihtelu, jolloin lapsi käytti kohdesanasta vain virheellisiä muotoja, oli yhteydessä fonologisiin edustumiin ja puheen tuoton taitoihin. Sanavaihtelua tutkittiin kuvien nimeämistehtävällä. Fonologisten edustumien tarkkuutta tutkittiin sanavaraston tasoa, fonologista tietoisuutta ja epäsanojen toistoa mittaavilla tehtävillä. Puheen tuoton taitoja arvioitiin spontaanipuheesta, kuvien nimeämistehtävällä ja tavutoistotehtävällä.

Jo 3-vuotiaiden tyypillisesti kehittyneiden lasten puheen tuotto oli suhteellisen tarkkaa ja vaihtelevasti virheellisiä sanamuotoja esiintyi harvoin. Lapsilla, joilla oli puhehäiriö, sekä systemaattisesti että vaihtelevasti virheellisesti tuotettuja sanoja esiintyi enemmän kuin tyypillisesti kehittyneillä lapsilla.

Tyypillisesti kehittyneillä lapsilla runsas sanavaihtelu oli yhteydessä heikompiin epäsanojen toistotaitoihin sekä fonologisen tietoisuuden ja puheen tuoton taitoihin osissa mittareista. Lapsilla, joilla oli puhehäiriö, runsas sanavaihtelu oli yhteydessä heikompaan sanavarastoon sekä vaikeuksiin epäsanojen toistotaidoissa ja puheen tuoton taidoissa.

Tulokset osoittavat, että jo 3-vuotiailla lapsilla vaihtelevasti virheellisesti tuotettujen sanojen runsas määrä puheessa voi viitata puhehäiriöön. Lapsilla, joilla on vaikeuksia puheen kehityksessä, runsas sanavaihtelu näyttää liittyvän sekä sanojen fonologisten edustumien epätarkkuuteen että puheen tuoton motorisiin vaikeuksiin. Lasten kielelliset ja puheen tuoton taidot onkin syytä arvioida riittävän kattavasti, jotta voidaan valita kuntoutustoimenpiteitä, jotka huomioivat heidän yksilölliset taitoprofiilinsa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Martikainen, A.-L., Savinainen-Makkonen, T., & Kunnari, S. (2019). Intra-word consistency and accuracy in Finnish children aged 3–6 years. Clinical Linguistics & Phonetics, 33(9), 815–830. https://doi.org/10.1080/02699206.2019.1576770

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Martikainen, A.-L., Savinainen-Makkonen, T., Laukkanen-Nevala, P., & Kunnari, S. (2019). Intra-word accuracy and consistency in Finnish-speaking children with speech sound disorder compared to their typically developing peers. Clinical Linguistics & Phonetics, 34(8), 718–733. https://doi.org/10.1080/02699206.2019.1696610

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Martikainen, A.-L., Savinainen-Makkonen, T., & Kunnari, S. (2020). Speech inconsistency and its association with speech production, phonological awareness and nonword repetition skills. Clinical Linguistics & Phonetics, 35(8), 743–760. https://doi.org/10.1080/02699206.2020.1827296

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-3018-4
ISBN Print: 978-952-62-3017-7
Issue: 186
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.