University of Oulu

Corporation transformation through network changing agents in the context of outsourcing and automation

Saved in:
Author: Sarome-Nykänen, Sari1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International Business, Marketing
3University of Oulu, Oulu Business School, Martti Ahtisaari Institute
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526230429
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-10-08
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 15 October 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Veikko Seppänen
Professor Jari Juga
Doctor Teea Palo
Reviewer: Professor Nina Helander
Professor Veli-Matti Virolainen
Opponent: Professor Arto Ojala
Description:

Abstract

This research examines corporation transformation from the perspective of a specific group of transformation experts. Corporations are reviewed as networks that the selected group of experts are transforming through outsourcing and automation in circumstances that are embedded with uncertainty and turbulence for the outcome of the undertaking. Outsourcing is chosen for its commonness, allowing to reflect the past experiences onto automation as a transformation vehicle. In this research, automation represents a variety of advancing technologies that are transforming work not only for the demand of specific knowledge, but by whom and how the work is executed in the future.

This is a qualitative research following an inductive approach with the purpose of displaying the world of a selected group of people in a closed community. The empirical data is collected by using a semi-structured, expert interview approach while discussing on the research phenomenon. In the data analysis, an interpretivist approach is applied. The interviewed experts represent the diversity of experiences and ICT corporations. The interviews were conducted in multiple locations internationally. Names, companies and referred cases have been anonymised, and in some cases reworded, to protect the anonymity of the participants.

The findings suggests that transformation experts are professionals of high integrity and tolerance for ambiguity, safeguarding the organisational agenda at the turbulence of the corporation transformation. Outsourcing and automation as transformation vehicles were recognised as requiring further due diligence and understanding in terms of their usability and effectiveness in delivering the desired and realistic results, especially in the case of automation. The results indicated pressure for performance and successful outcomes of the transformation undertaking, suggesting a role and influence of management rewards as a distorting effect. For the benefit of successful transformation undertaking an enhanced interest in solid transformation governance and leadership practices in turbulent and uncertain conditions were highlighted.

see all

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja tutkii yrityksen transformaatiota tietyn muutosta toteuttavan erityisosaajaryhmän näkökannalta. Tutkimuksessa yrityksiä käsitellään verkostoina joita erityisosaajat muuttavat ulkoistamisen ja automaation kontekstissa. Runsas kokemus ulkoistamisesta tarjoaa mahdollisuuden peilata yrityksen muutosta automaation myötä ja sitä, kuinka yritykset ja niihin kytköksissä olevat verkostot muuttuvat käyttöönoton yhteydessä. Tässä tutkimuksessa automaatio kattaa laajan joukon uusia teknologioita, jotka erikseen ja etenkin yhdessä asettavat uusia vaatimuksia niin tekijöiden osaamiselle kuin itse työn tekemiselle.

Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on jäsentää ja analysoida erityisen asiantuntijaryhmän näkemyksiä ja kokemuksia yrityksen muutoksesta. Tutkimuksen empiirinen materiaali on kerätty hyödyntäen puolistrukturoitua haastattelutekniikkaa. Haastatelluilla on vuosien henkilökohtainen kokemus yrityksen muutoksesta, edustaen taustoiltaan eri kansalaisuuksia ja yrityksiä. Haastattelut on tehty kansainvälisesti eri maissa. Henkilöiden ja yritysten nimiä on muutettu. Myös suorat lainaukset on voitu muuttaa, jotta voidaan suojella saatu luottamuksellinen tieto sekä haastateltujen yksityisyys.

Tutkimus osoittaa, että asiantuntijat tai muutosagentit, ovat oma ammattiryhmä, joilla on vahva ammatillinen itsetunto niin osaamisen, kuin epävarmuuden siedon kannalta. Asiantuntijat pyrkivät tehtävissään edistämään muutosta saavuttaakseen parhaan mahdollisen tuloksen yrityksen kannalta. Ulkoistaminen ja automaatio koettiin hyödyllisiksi transformaatiovälineiksi, vaikka ulkoistamisen toimivuutta kyseenalaistettiin ja automaatioon liittyviä odotuksia arveltiin ylimitoitetuiksi. Yrityksen muutokseen liittyvät odotukset heijastuivat merkittävästi myös yrityksen johdon palkitsemisena. Transformaation tavoitteiden ja niihin sidottujen palkkioiden koettiin vääristävän muutosfokusta yrityksen intressien kustannuksella.

Yrityksen muutoksen hallinta ja ihmisten johtaminen koettiin merkitykselliseksi tulosten saavuttamisen kannalta, johon yrityksen johdolta vaaditaan erityistä keskittymistä epävarmuuden sekä riskien minimoimiseksi.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-3042-9
ISBN Print: 978-952-62-3041-2
Issue: 122
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.