University of Oulu

Hoitoon sitoutuminen, siihen yhteydessä olevat tekijät ja palveluohjausintervention vaikutukset terveyspalveluja paljon käyttävillä asiakkailla

Saved in:
Author: Hirsikangas, Sari1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526230528
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-10-01
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston terveyden ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan luentosalissa K101 (Aapistie 7 A) 8. lokakuuta 2021 kello 12
Tutor: Professor Helvi Kyngäs
Docent Outi Kanste
Docent Juha Korpelainen
Reviewer: Professor Tarja Suominen
Docent Lauri Kuosmanen
Opponent: Docent Jari Kylmä
Description:

Abstract

The purpose of the study was to describe adherence to health regimens and the factors associated with it. In addition, the study evaluate the effects of nurse-led case management intervention on frequent attenders.

The study is a quasi-experimental intervention study in which the participants were measured at the initial stage of the study (whole study group n = 462), one-year follow-up (intervention group n = 200 and control group n = 166) and 2 years follow-up (intervention group n = 161 and control group n = 153). The study answered three research questions. The first research question described adherence to health regimens and the factors associated with it on frequent attenders. The second research question with an intervention and control group evaluated the effects of the intervention on frequent attenders’ adherence to health regimens, depression, somatization, and hypochondriasis. The third research question with an intervention and control group evaluated the effects of the intervention on the quality of life, sense of coherence, and daily activities. The data were collected using structured instruments and analyzed using descriptive statistics and methods.

Frequent attenders adhered well to health regimens. The variables that predict the best adherence to health regimens were feeling responsible for self-care, carrying out self-care, and receiving medical care. The intervention had a positive effect on customers’ somatization, depression symptoms, and adherence to health regimens. In the intervention group, hypochondriasis increased. Hypochondriacal beliefs were more common among those who had poor adherence to health regimens. These results indicated a correlation between the quality of life and amount of daily activities and between the sense of coherence and the quality of life among frequent attenders. The findings can be utilized when designing better evidence-based service processes, and models for frequent attenders needs.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata terveyspalveluja paljon käyttävien asiakkaiden hoitoon sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin palveluohjausintervention vaikutuksia terveyspalveluja paljon käyttäviin asiakkaisiin.

Tutkimus oli kvasikokeellinen interventiotutkimus, jossa mittauspisteitä olivat alkumittaus (koko tutkimusjoukko n = 462) sekä vuoden seurantamittaus (interventioryhmä n = 200 ja kontrolliryhmä n = 166) ja kahden vuoden seurantamittaus (interventioryhmä n = 161 ja kontrolliryhmä n = 153). Tutkimuksessa vastatattiin kolmeen tutkimuskysymykseen. Ensimmäinen tutkimuskysymys kuvasi terveyspalveluja paljon käyttävien hoitoon sitoutumista ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Toisessa tutkimuskysymyksessä interventio- ja kontrolliryhmä asetelmalla arvioitiin palveluohjausintervention vaikutuksia hoitoon sitoutumiseen, mielialaan, somaattiseen oireiluun ja sairauden pelkoon. Kolmas tutkimuskysymys arvioi interventio- ja kontrolliryhmäasetelmalla palveluohjausintervention vaikutuksia asiakkaiden elämänlaatuun, elämänhallinnan tunteeseen ja toimintakykyyn. Aineistot kerättiin validoiduilla strukturoiduilla mittareilla ja analysoitiin tilastollisilla perus- ja monimuuttujamenetelmillä.

Terveyspalveluja paljon käyttävät asiakkaat sitoutuivat hyvin hoitoonsa. Vahvimmin asiakkaiden hoitoon sitoutumista ennustivat vastuullisuus omasta hoidosta, hoidon toteuttaminen sekä lääkehoidon toteuttaminen. Palveluohjauksella oli positiivinen vaikutus asiakkaiden somaattiseen oireiluun, mielialaan ja hoitoon sitoutumiseen. Interventioryhmässä sairauden pelko lisääntyi seurantajaksolla. Sairauden pelko oli yleisempää henkilöillä, jotka sitoutuivat huonosti hoitoonsa. Elämänlaadun ja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan tunteen ja elämänlaadun välillä oli positiivinen yhteys. Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa näyttöön perustuvia vaikuttavia palveluprosesseja ja -malleja terveyspalveluja paljon käyttäville asiakkaille niin, että ne vastaavat aikaisempaa paremmin heidän tarpeisiinsa.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3052-8
ISBN Print: 978-952-62-3051-1
Issue: 1638
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.