University of Oulu

Temporomandibular disorders and bruxism in university students : prevalence, association with psychosocial background factors and effectiveness of applied relaxation

Saved in:
Author: Huhtela, Outi1,2,3,4
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Dentistry, Research Unit of Oral Health Sciences (Oral health)
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
4Oulu University Hospital
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526230696
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-11-19
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Markku Larmas auditorium (H1091) in Dentopolis, on 26 November 2021, at 12
Tutor: Professor Kirsi Sipilä
Professor Jaro Karppinen
Docent Ritva Näpänkangas
Reviewer: Professor Marja Mikkelsson
Professor Anders Wänman
Opponent: Professor Timo Närhi
Description:

Abstract

Temporomandibular disorders (TMD) comprise pain and disorders in the masticatory muscles, temporomandibular joints (TMJs), and adjacent tissues. The reported association varies between TMD and its background factors, such as psychological distress, other body pain, and recently much debated bruxism. Students comprise a special population at high risk for TMD with various individual stressors. Applied relaxation (AR) is a coping strategy developed to manage stressors; thus, it could also be applicable to TMD patients.

The aims of the study were to investigate the prevalence of TMD and bruxism, their mutual association, and their association with perceived risk factors in university students. The population sample in the Finnish Student Health Service (FSHS) survey in 2012 and 2016 consisted of a total of 7 646 students. The survey included questions on TMD symptoms, bruxism, distress (General Health Questionnaire-12), and other pains. Another aim was to investigate the effectiveness of the AR method in the treatment of TMD as compared to stabilization splint (SS). The sample in a randomized controlled trial consisted of 96 students, who were randomly assigned into two intervention groups: AR and SS group. Data on clinical examinations according to modified Axis I protocol of the Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders, and on pain variables and psychosocial symptoms according to Axis II questionnaires of the Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders with supplements were collected at baseline and at 3-, 6-, and 12-month follow-ups.

The prevalence of TMD pain, TMD pain on jaw movement, and TMJ locking was higher in 2016 as compared to 2012. Women reported TMD symptoms more than twice as much as men. Only minor differences in the prevalence of self-reported awake, sleep, and both awake and asleep bruxism were seen between 2012 and 2016. The mutual association between TMD and bruxism was significant, as were their associations with increased psychological distress and other musculoskeletal pains. As compared to SS, AR relieved TMD pain equally, but showed a more positive impact on non-specific physical symptoms and body pain.

In conclusion, self-reported TMD symptoms and bruxism are prevalent in students, sharing a common background. The AR method can be one option of treatment of TMD patients with psychosocial burden and other pains.

see all

Tiivistelmä

Purentaelimistön toimintahäiriöt (engl. temporomandibular disorders, TMD) koostuvat puremalihasten, leukanivelten ja läheisten kudosten alueilla esiintyvistä kivuista ja toimintahäiriöistä. TMD:n ja sen taustatekijöiden, kuten psykologisen kuormittuneisuuden, muiden kipujen ja viime aikoina paljon keskustellun narskuttelun yhteys vaihtelee aiemmissa tutkimuksissa. Väestöryhmänä opiskelijat ovat alttiita TMD:lle omaleimaisten stressitekijöidensä vuoksi. Sovellettu rentoutus (AR) on stressitekijöiden käsittelyyn kehitetty elämänhallinta-menetelmä, joka voisi soveltua myös TMD-potilaille.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää TMD:n ja narskuttelun esiintyvyyttä, keskinäistä yhteyttä ja yhteyttä koettuihin riskitekijöihin yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoilla. Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön organisoimaan väestötutkimukseen osallistui vuosina 2012 ja 2016 kaikkiaan 7 646 opiskelijaa. Väestötutkimuksessa kysyttiin TMD-oireista, narskuttelusta, psyykkisestä kuormittuneisuudesta (General Health Questionnaire-12) ja muista kehon kivuista. Lisäksi tavoitteena oli tutkia AR-menetelmän vaikuttavuutta TMD:n hoidossa verrattuna stabilisaatiokiskoon (SS). Satunnaistettuun kliiniseen tutkimukseen osallistui 96 opiskelijaa, jotka jaettiin AR-ryhmään ja SS-ryhmään. Tutkimuksessa käytettiin kansainvälisen diagnostisen kriteeristön (engl. Diagnostic Criteria for TMD) mukaista purentaelimistön tutkimusta (modifioitu Axis I) ja RDC/TMD-kyselykaavaketta (engl. Research Diagnostic Criteria for TMD, RDC/TMD) täydennyksineen.

TMD-kipuoireita levossa ja leuan liikkeessä sekä leukanivelen lukkiutuminen esiintyi enemmän vuonna 2016 kuin 2012. TMD-oireiden esiintyvyys oli naisilla yli kaksi kertaa yleisempää kuin miehillä. Narskuttelua valveilla, nukkuessa ja sekä valveilla että nukkuessa esiintyi vuosina 2012 ja 2016 lähes yhtä paljon. TMD:n ja narskuttelun keskinäinen yhteys oli tilastollisesti merkitsevä, samoin yhteys kohonneeseen psyykkiseen kuormittuneisuuteen ja muihin kipuihin. SS-hoitoon verrattuna AR lievitti samassa määrin TMD-kipua, mutta sillä oli myönteisempi vaikutus yleisiin fyysisiin oireisiin ja kehon kipuihin.

Johtopäätöksenä on, että koetut TMD-oireet ja narskuttelu ovat opiskelijoilla yleisiä ja niillä on yhteisiä taustatekijöitä. AR-menetelmää voidaan pitää yhtenä hoitovaihtoehtona TMD-potilaille, joilla on psyykkistä kuormittuneisuutta ja muita kipuja.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Huhtela, O., Näpänkangas, R., Joensuu, T., Raustia, A., Kunttu, K., & Sipilä, K. (2016). Self-reported bruxism and symptoms of temporomandibular disorders in finnish university students. Journal of Oral & Facial Pain and Headache, 311–317. https://doi.org/10.11607/ofph.1674

  2. Huhtela, O. S., Näpänkangas, R., Suominen, A. L., Karppinen, J., Kunttu, K., & Sipilä, K. (2021). Association of psychological distress and widespread pain with sympatoms of temporomandibular disorders and self‐reported bruxism in students. Clinical and Experimental Dental Research, cre2.472. https://doi.org/10.1002/cre2.472

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Huhtela, O. S., Koivisto, N., Hägg, V., & Sipilä, K. (2019). Effectiveness of applied relaxation method vs splint in treatment of temporomandibular disorders in Finnish students. Journal of Oral Rehabilitation, 47(2), 123–131. https://doi.org/10.1111/joor.12884

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3069-6
ISBN Print: 978-952-62-3068-9
Issue: 1642
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 313 Dentistry
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.