University of Oulu

Yrittäjyysilmasto Pohjois-Pohjanmaalla : SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeen tuloksia

Saved in:
Author: Rytinki, Markus1; Eskola, Leena1; Hintikka, Jouni1;
Organizations: 1University of Oulu, Kerttu Saalasti institute, Micro Entreneurship
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526230818
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2023-01-25
Description:

Abstract

The objectives of the SoloENTRE and entrepreneurial culture -project were based on the provincial program and the provincial entrepreneurship education strategy. The project, in cooperation with micro-entrepreneurs, business service organizations and research actors, built a new set of micro-entrepreneurship services to support growth, job creation and export. The measures will support the sustainable growth and renewal of micro-entrepreneurs. The project was financed by the Council of Oulu Region the European Regional Development Fund (ERDF), through the Finnish Structural Funds programme.

The project examined the current state of the entrepreneurial climate by providing information on attitudes towards entrepreneurship and media-mediated images of entrepreneurship. The attitudes of young people, teachers, and entrepreneurs in Northern Ostrobothnia concerning entrepreneurship were examined through surveys and interviews. Media-related attitudes about entrepreneurship were examined by analysing newspaper communication. The project contributed to the entrepreneurial climate through positive communication and events together with the media and business organizations. To strengthen the entrepreneurial culture, the project created materials that encourages entrepreneurship for various virtual platforms. The project participated in a nationwide network collaboration promoting an entrepreneurial culture.

The project developed services that support digitalization, community, and future work models for those who are planning or already working as entrepreneurs. In the project, business service operators created services for the self-employed. The project also developed and produced a new type of web-based maturity model for educational institutions for self-assessment and goal-oriented development of experimental cultural development and the implementation of entrepreneurship education.

The core group model of MicroENTRE micro-enterprises created in Northern Ostrobothnia is a peer network of micro-entrepreneurs, which has already expanded to several provinces. There is a significant need for the sharing and peer review of the expertise of business service operators. The SoloENTRE and entrepreneurial culture -project developed network cooperation between business service providers. Through the activities, the expertise and competence of the participants was strengthened through the sharing of knowledge and experiences and peer support.

see all

Tiivistelmä

SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeen tavoitteet pohjautuivat maakuntaohjelmaan ja maakunnalliseen yrittäjyyskasvatusstrategiaan. Hankkeessa rakennettiin yhteistyössä yksin- ja mikroyrittäjien, yrityspalveluorganisaatioiden ja tutkimustoimijoiden kanssa uudenlainen mikroyrittäjyyden palvelukokonaisuus, jolla tuetaan yritysten kasvua, työllistämistä ja vientiä. Toimenpiteet tukevat erityisesti yksin- ja mikroyrittäjien kestävää kasvua ja uudistumista. Hankkeen päärahoittajana oli Pohjois-Pohjanmaan liitto, Euroopan Aluekehitysrahasto (EAKR) Suomen rakennerahasto-ohjelman kautta.

Hankkeessa selvitettiin yrittäjyyden ilmapiirin nykytilaa tuottamalla tietoa asenteista yrittäjyyteen ja median välittämistä yrittäjyyden mielikuvista. Pohjois-Pohjanmaan nuorten, opetushenkilöstön ja yrittäjien asenteita yrittäjyyttä kohtaan selvitettiin kyselyjen ja haastattelujen kautta, lisäksi median välittämää viestiä yrittäjyydestä tutkittiin painettujen lehtien viestintää analysoimalla. Hanke vaikutti yrittäjyysilmastoon positiivisella viestinnällä ja tapahtumilla yhdessä median ja yrittäjäjärjestöjen kanssa. Yrittävää kulttuuria vahvistettiin myös tallentamalla virtuaalisille alustoille yrittäjyyteen kannustavaa aineistoa. Hanke osallistui yrittävää kulttuuria edistävään valtakunnalliseen verkostoyhteistyöhön.

Hankkeessa kehitettiin digitalisaation, yhteisöllisyyden ja tulevaisuuden työnteon muodot tukevia palveluita yrittäjyyttä suunnitteleville tai jo yrittäjinä toimiville. Hankkeessa yrityspalvelutoimijat kartoittivat yritysten palvelutarpeet ja tuottivat palvelutarjontaansa erityisesti yksinyrittäjille suunnattuja palveluita. Hanke kehitti ja tuotti lisäksi yksin- ja mikroyrityksille sekä yrityspalveluorganisaatioiden käyttöön yrityksen kasvun hallinnan ja digitalisoinnin valmiuksien arvioinnin ja kehittämisen avoimet sähköiset palvelut yhdessä kohderyhmien kanssa. Hanke kehitti ja tuotti uudenlaisen verkkopohjaisen kypsyysmallin myös oppilaitoksille yrittävän kulttuurin kehittymisen ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumisen itsearviointiin ja päämäärätietoiseen kehittämiseen. Palvelu mahdollistaa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteellisen seurannan ja tarvittavien toimenpiteiden suuntaamisen saatujen tulosten pohjalta.

Pohjois-Pohjanmaalla luotu MicroENTRE:n mikroyritysten ydinryhmämalli on mikroyrittäjien vertaisverkosto, joka on laajentunut jo useaan maakuntaan ja sille on jatkuva tarve. Toiminnan aikana on huomioitu tarve vahvistaa yrityspalvelutoimijoiden asiantuntijuuden jakamista ja vertaistoimintaa. SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hankkeessa kehitettiin yrityspalvelutoimijoiden verkostoyhteistyötä. Toiminnan kautta osallistujien asiantuntijuus ja osaaminen vahvistui tiedon ja kokemusten jakamisen sekä vertaistuen kautta.

see all

Series: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja
ISSN: 2489-3501
ISSN-E: 2814-4406
ISSN-L: 2489-3501
ISBN: 978-952-62-3081-8
Issue: 5
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 520 Other social sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.