University of Oulu

Pre-service primary school teachers’ teacher identity development in the context of science education

Saved in:
Author: Pellikka, Anne1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences, Teachers, Teaching and Educational Communities (TTEC)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526230832
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-10-29
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 5 November 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Raimo Kaasila
Doctor Sonja Lutovac
Reviewer: Professor Anna Uitto
Docent Eija Yli-Panula
Opponent: Associate Professor Ilkka Ratinen
Description:

Abstract

To explore the teacher identity development of pre-service primary school teachers (PSTs) in the context of science teaching, a holistic, narrative approach is needed. Thus, for this study, a narrative framework was applied both theoretically and methodologically. Additionally, the current debate concerning teacher identity development in the science teaching context lacks a holistic perspective, where the memories, possible selves, and beliefs of science teaching are considered continuums. Therefore, this study investigated what kind of PSTs’ teacher identity development can be identified in the context of science teaching. To bridge this gap in existing research, a three-phase data collection procedure was applied with 41 PSTs. Subsequently, categorical and holistic narrative analyses were implemented, and finally, the emplotted narratives were composed.

The findings indicate that the PSTs’ positive memories of science teaching from school time significantly reflect their teacher identity development. The findings also show how possible selves as well as the changes in the cognitive and affective dimensions of possible selves shape the PSTs’ teacher identity development. Lastly, the inconsistent relationships between PSTs’ inquiry-based teaching (IBT) beliefs, understandings and planning, and their differing effects on teacher identity development, were revealed. These findings allow the pathways of teacher identity development, including those that are static, progressive, and transcending, to be depicted. On the static teacher identity pathway, even one single memory can preponderate the teacher identity development. The progressive pathway involves especially understanding the dimensions of subject content knowledge, and the transcending pathway depicts intrapersonal goal-orientedness where the need for personal change is elucidated. Thus, the identification of the PSTs’ teacher identity development pathways should be paramount in teacher education as it is essential to consider the pathways’ potential impact on their future teacher identity development in the context of science teaching.

see all

Tiivistelmä

Tutkittaessa luokanopettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetin kehittymistä luonnontieteen opetuksen kontekstissa, tarvitaan holistista, narratiivista lähestymistapaa. Tämän vuoksi narratiivista viitekehystä sovellettiin sekä teoreettisesti että menetelmällisesti. Lisäksi opettajaidentiteetin kehitykseen liittyvästä keskustelusta puuttuu kokonaisvaltainen näkökulma opettajaidentiteetistä siten, että muistoja, tulevaisuuden opettajaminää ja uskomuksia tarkastellaan jatkumona. Tässä tutkimuksessa kysytäänkin millä eri tavoilla opettajaidentiteetti kehittyy luonnontieteen opetuksen kontekstissa. Aineistonkeruuprosessi oli kolmivaiheinen, ja siihen osallistui 41 luokanopettajaopiskelijaa. Kerättyyn aineistoon sovellettiin kategorista ja holistista narratiivista analyysia, joiden perusteella luotiin juonennetut narratiivit.

Tulokset osoittavat, että positiiviset kouluaikaiset muistot heijastuvat merkittävästi opettajaidentiteettiin. Myös tulevaisuuden opettajaminät sekä muutokset niissä muovaavat opettajaidentiteetin kehittymistä. Tulosten mukaan myös luokanopettajaopiskelijoiden tutkivaan oppimiseen liittämien uskomusten, ymmärtämisen ja oppitunnin suunnittelun väliset suhteet voivat olla epäjohdonmukaisia, ja näiden suhteiden merkitys opettajaidentiteettiin vaihtelee. Tulosten perusteella tunnistettiin pysyvä, etenevä sekä muutosmyönteinen opettajaidentiteettipolku. Pysyvällä opettajaidentiteettipolulla jopa yksittäinen muisto voi hallita opettajaidentiteetin kehittymistä. Etenevään opettajaidentiteettipolkuun voi puolestaan liittyä erityisesti oppiaineen sisältötietoon liittyvien ulottuvuuksia ymmärtäminen. Muutosmyönteinen opettajaidentiteettipolku liittyy tavoitteellisuuteen, joka kohdistuu itse koettuun muutostarpeeseen. Opettajaidentiteettipolkujen tunnistaminen opettajankoulutuksen alussa on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan ottaa huomioon niiden merkitys opettajaidentiteetin kehittymiselle luonnontieteiden opetuksen kontekstissa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Pellikka, A., Lutovac, S., & Kaasila, R. (2018). The nature of the relation between preservice teachers’ views of an ideal teacher and their positive memories of biology and geography teachers. Nordic Studies in Science Education, 14(1), 82–94. https://doi.org/10.5617/nordina.4368

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Pellikka, A., Lutovac, S., & Kaasila, R. (2020). The change in pre-service primary teachers’ possible selves in relation to science teaching. European Journal of Teacher Education, 1–17. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1803270

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Pellikka, A., Lutovac, S., & Kaasila, R. (2021). Relationships between pre-service primary teachers’ inquiry-based teaching beliefs, understandings and planning in biology education. Nordic Studies in Science Education, 17(3), 311–326. https://doi.org/10.5617/nordina.7854

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-3083-2
ISBN Print: 978-952-62-3082-5
Issue: 201
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.