University of Oulu

Pelillinen mobiilisovellusinterventio kouluikäisten lasten päiväkirurgisella hoitopolulla

Saved in:
Author: Rantala, Arja1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences, Research Unit of Nursing Science and Health Management (Nursing science)
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526230931
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-11-12
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston terveyden ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi tiedekunnan päärakennuksen Leena Palotie -salissa 101A (Aapistie 5 A) 19. marraskuuta 2021 kello 12
Tutor: Professor Tarja Pölkki
Professor Minna Pikkarainen
Reviewer: Professor Sanna Salanterä
Docent Päivi Kankkunen
Opponent: Professor Katja Joronen
Description:

Abstract

The purpose of the study was to develop a gamified mobile health intervention in order to evaluate its effectiveness in the pediatric day surgery pathway. The aim was to produce new research information on an intervention suitable for day surgery that benefits children and their parents at different stages of the care pathway.

The study consisted of three phases: (I) systematic literature review, (II) interview and questionnaire study, and (III) randomized controlled trial (RCT). In the last phase, a gamified mobile health intervention and a study protocol for a randomized controlled trial were described in the methods section.

The phase I systematic literature review included 722 children (n=8 studies). Of them six studies were selected for the meta-analyses assessing children’s (n = 560) anxiety, and three studies assessed parents’ (n = 257) anxiety. The results showed that web-based mobile health interventions were (a) either active (n = 6) or (b) passive (n = 2) distractors or solutions that were effective for reducing children’s anxiety and increasing parental satisfaction. There was insufficient evidence for their effectiveness of reducing children’s pain or reducing parental anxiety. The phase II interview study for health care professionals (n = 15) revealed that a digital gaming solution could be used in children’s day surgery to support information, care, and guidance at different stages of the care pathway in nursing. Similarly, an open-ended questionnaire survey of parents (n = 31) revealed that the challenges of the care pathway were related to guiding the parents, supporting the children and family, and involving a child in his or her own pathway. The parents hoped that preparing for the treatment would be possible with the help of a digital gaming solution and that the communication between the family and nursing staff would be enabled via the solution.

The study provides new information on the needs of a gaming mobile health interventions for the day surgery pathway for school-age children. The information obtained from the study can be used to support the development of solutions and interventions.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen päätarkoituksena oli kehittää pelillinen mobiilisovellusinterventio sen vaikuttavuuden arvioimiseksi lasten päiväkirurgisella hoitopolulla. Tavoitteena oli tuottaa uutta tutkimustietoa päiväkirurgiaan soveltuvasta interventiosta, josta hyötyvät lapset ja heidän vanhempansa hoitopolun eri vaiheissa. Tutkimus koostui seuraavista kolmesta vaiheesta: I järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus, II haastattelu- ja kyselytutkimus ja III satunnaistettu kontrolloitu tutkimus (RCT). Viimeisestä vaiheesta kuvattiin pelillinen mobiilisovellusinterventio ja sen vaikuttavuuden arvioinnin protokolla tutkimuksen menetelmät -osiossa.

Vaiheen I järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa oli mukana 722 lasta (n = 8 tutkimusta). Näistä tutkimuksista tehtiin kaksi meta-analyysia. Toiseen valittiin kuusi tutkimusta, joissa arvioitiin lapsen (n = 560) ahdistuneisuutta, ja toiseen kolme tutkimusta, joissa arvioitiin vanhemman (n = 257) ahdistuneisuutta. Tulosten mukaan internetpohjaisia interventioita oli kahdenlaisia: joko lasta aktivoivia (n = 6) tai passiivisia (n = 2) sovelluksia. Molemmilla oli vaikuttavuutta lasten ahdistuneisuuden vähenemiseen ja vanhempien tyytyväisyyden lisääntymiseen. Sen sijaan niiden vaikuttavuudesta lasten kivun vähenemiseen tai vanhempien ahdistuneisuuden vähenemiseen ei ollut riittävää näyttöä. Terveydenhuollon asiantuntijoiden (n = 15) haastattelututkimus osoitti, että digitaalinen pelillinen mobiilisovellus voi toimia tiedon, hoidon ja ohjauksen apuvälineenä lasten päiväkirurgisella hoitopolulla. Lasten vanhempien (n = 31) avoin kyselytutkimus taas osoitti, että hoitopolun haasteet liittyivät vanhempien ohjaamiseen, lapsen ja perheen tukemiseen sekä lapsen osallistamiseen omaan hoitopolkuunsa. Vanhemmat toivoivat, että digitaalisen sovelluksen avulla voisi valmistautua toimenpiteeseen ja että sovellus mahdollistaisi yhteydenpidon perheen ja hoitohenkilökunnan välillä.

Tutkimus tuotti uutta tietoa siitä, millaista pelillistä mobiilisovellusta kouluikäisten lasten päiväkirurgisella hoitopolulla tarvittaisiin. Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää sovellusten ja interventioiden kehittämisen tukena.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Rantala, A., Pikkarainen, M., Miettunen, J., He, H., & Pölkki, T. (2020). The effectiveness of web‐based mobile health interventions in paediatric outpatient surgery: a systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials. Journal of Advanced Nursing, jan.14381. https://doi.org/10.1111/jan.14381

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Rantala, A., Pikkarainen, M., & Pölkki, T. (2020). Health specialists’ views on the needs for developing a digital gaming solution for paediatric day surgery: a qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 29(17–18), 3541–3552. https://doi.org/10.1111/jocn.15393

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Rantala, A., Jansson, M. M., Helve, O., Lahdenne, P., Pikkarainen, M., & Pölkki, T. (2020). Parental experiences of the pediatric day surgery pathway and the needs for a digital gaming solution: qualitative study. JMIR Medical Informatics, 8(11), e23626. https://doi.org/10.2196/23626

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Rantala, A., Vuorinen, A.-L., Koivisto, J., Similä, H., Helve, O., Lahdenne, P., Pikkarainen, M., Haljas, K., & Pölkki, T. (2021). A gamified mobile health intervention for children in day surgery care: protocol for a randomized controlled trial. Manuscript submitted for publication.

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3093-1
ISBN Print: 978-952-62-3092-4
Issue: 1644
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.