University of Oulu

The social web as an ecosystem of networked improvement communities (NICS) : an interplay of user engagement, technology improvement, and the business opportunities as enablers

Saved in:
Author: Mian, Salman Qayyum1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science, Oulu Advanced Research on Service and Information Systems (OASIS)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526230955
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-11-22
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu, for public defence in the Oulun Puhelin auditorium (L5), Linnanmaa, on 29 November 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Oinas-Kukkonen
Reviewer: Professor Hannu Salmela
Associate Professor Isabel Ramos
Opponent: Professor Tobias Mettler
Description:

Abstract

The social web has intervened in every aspect of our lives; however, any instance of its power still lies in the network of people interacting, and their contributions comprise the chunk of the co-creation involved. The technological tools employed by companies to harness the co-created content from users are themselves developed and contributed by users within the social space of a networked community or inter-networked communities within the social web. Therefore, in the new age, users are not only co-creating content but also co-creating an increasing amount of technology as a way of pursuing improvement. These so-called networked improvement communities (NICs) comprise of individuals, organizations, or both. Although there have been studies on NICs earlier, little research has been conducted on their role in the context of the social web.

This dissertation explores the NICs in the open source arena for such technological developments. This is done first by recognizing the contributions of the open source community in improving mobile platforms technology. Second, the contributions of both individuals and organizations are analysed in a case study of OpenStack open source cloud platform development via qualitative and social network analysis. The dissertation further highlights the improvement of technology as a consequence of utilizing sensors with the social web, emphasizing how the combination of two concepts within a NIC provides innovative solutions for health and safety, especially for children. It further explores the co-creation of content by users and provides a conceptual glimpse of sensors as social intelligent devices that can turn the social web into a social sensor web.

Lastly, the dissertation attempts to show that the holistic phenomenon of the social web presents an ecosystem dynamic of NICs that support each other by producing or consuming content or code/technology. This user engagement as content or code contributors, technology improvement, and business opportunities are key enablers of the social web. In addition, this dissertation proposes a dimensional taxonomy of user contributions in the social web.

see all

Tiivistelmä

Sosiaalinen web on läsnä jokaisessa elämämme osa-alueessa; kuitenkin sosiaalisenwebin voima on edelleen ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, ja heidän panostuksensa on osa yhteiskehittämisen tuotosta. Yritysten käyttämät teknologiset välineet, joilla kerätään käyttäjiltä yhteisesti luotua sisältöä, ovat itsessään käyttäjien kehittämiä ja jakamia verkostoituneen yhteisön sosiaalisessa tilassa tai sosiaalisessa webissä. Joten uutena aikakautena käyttäjät eivät ole mukana vain yhteiskehittämässä sisältöä vaan yhä enemmän myös teknologiaa. Nämä niin sanotut verkostoituneet kehittämisyhteisöt (networked improvement communities, NICs) koostuvat yksilöistä, organisaatioista tai molemmista. Kehittämisyhteisöjä on tutkittu ennenkin, mutta vain vähän tutkimuksia löytyy niiden roolista sosiaalisen webin kontekstissa.

Tämä väitöskirja tutkii avoimen lähdekoodin kentän verkostoituneita kehittämisyhteisöjä teknologian kehittämisessä. Ensiksikin se tunnistaa avoimen lähdekoodinyhteisön osuuden mobiilialustojen teknologian kehittämisessä, ja toisekseen se analysoi sekä yksilöiden että organisaatioiden osuutta OpenStackin avoimen lähdekoodin pilvialustan tapaustutkimuksessa, joka hyödyntää sekä laadullista tutkimusta että sosiaalistenverkostojen analyysiä. Väitöstutkimus nostaa esille teknologian kehittymisen, kun sensoreita hyödynnetään sosiaalisen webin yhteydessä, ja painottaa, kuinka kahdenkonseptin yhdistäminen verkostoituneessa kehittämisyhteisössä tuottaa innovatiivisia ratkaisuja liittyen terveyteen ja turvallisuuteen erityisesti lapsille. Väitöstutkimuksessa tutkitaan lisäksi käyttäjien luoman sisällön yhteiskehittämistä ja annetaan konseptuaalinen näkökulma sensoreista sosiaalisen älyn välineinä, jotka voivat muuntaa sosiaalisenwebin sosiaaliseksi sensoriverkoksi.

Viimeiseksi väitöstutkimus pyrkii osoittamaan, että sosiaalinen web kokonaisvaltaisena ilmiönä vastaa verkostoituneiden kehittämisyhteisöjen ekosysteemidynamiikkaa, jossa tuetaan toista tuottamalla tai kuluttamalla sisältöä tai koodia/teknologiaa. Väitöskirjassa kuvataan myös taksonomia sosiaalisen webin käyttäjien omille tuotoksille. Kaiken kaikkiaan käyttäjien tuottama sisältö ja kehittämä koodi ja yleisemmin mahdollisuus kehittää teknologiaa sekä uudet liiketoimintamahdollisuudet mahdollistavat verkostoituneiden kehittämisyhteisöjen ekosysteemien toimivuuden.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Mian, S. Q., Teixeira, J., & Koskivaara, E. (2011). Open-source software implications in the competitive mobile platforms market. In T. Skersys, R. Butleris, L. Nemuraite, & R. Suomi (Eds.), Building the e-World Ecosystem (Vol. 353, pp. 110–128). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-27260-8_9

  2. Teixeira, J., Mian, S., & Hytti, U. (2016). Cooperation among competitors in the open-source arena: the case of OpenStack. Proceedings of the International Conference on Information Systems - Digital Innovation at the Crossroads, ICIS 2016. Association for Information Systems.

  3. Mian, S. Q., & Oinas-Kukkonen, H. (2016). An analysis of previous information systems research on emotions. Fourth International Workshop on Behavior Change Support Systems, BCSS’16 (pp. 36–55).

  4. Mian, S. Q., Oinas-Kukkonen, H., & Riekki, J. (2015). Leveraging the usage of sensors and the social web: towards systems for socially challenging situations. In H. Oinas-Kukkonen, N. Iivari, K. Kuutti, A. Öörni, & M. Rajanen (Eds.), Nordic Contributions in IS Research (Vol. 223, pp. 44–60). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-21783-3_4

  5. Mian, S. Q., Mäntymäki, M., Riekki, J., & Oinas-Kukkonen, H. (2016). Social sensor web: towards a conceptual framework. In Y. K. Dwivedi, M. Mäntymäki, M. N. Ravishankar, M. Janssen, M. Clement, E. L. Slade, N. P. Rana, S. Al-Sharhan, & A. C. Simintiras (Eds.), Social Media: The Good, the Bad, and the Ugly (Vol. 9844, pp. 479–492). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45234-0_43

  6. Kinnunen, M., Mian, S. Q., Oinas-Kukkonen, H., Riekki, J., Jutila, M., Ervasti, M., Ahokangas, P., & Alasaarela, E. (2016). Wearable and mobile sensors connected to social media in human well-being applications. Telematics and Informatics, 33(1), 92–101. https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.06.008

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-3095-5
ISBN Print: 978-952-62-3094-8
Issue: 764
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.