University of Oulu

Kohti uudenlaista opettajuutta : yhteisopettajuus edistämässä opettajien yhteistyötä ja inkluusiota kouluissa

Saved in:
Author: Kokko, Marjut1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526231433
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-12-10
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan OP-salissa (L10) 17. joulukuuta 2021 klo 12.00
Tutor: Professor Marjatta Takala
Professor Hanni Muukkonen
Reviewer: Associate Professor Minna Kyttälä
Docent Suvi Lakkala
Opponent: Professor Kristina Ström
Description:

Abstract

This dissertation examined co-teaching as part of teacher collaboration and the development of a more inclusive school in Finland, including the benefits and challenges of co-teaching and the rationale for its implementation. Co-teaching—when teachers plan, implement, and evaluate teaching together—was examined via Tuomela’s (2007) theory of social activity. The dissertation consists of three sub-studies, and the material was collected by the Ministry of Education and Culture Supported Together! project in 2018. This study used both quantitative and qualitative research methods. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics, cross-tabulation, principal component analysis and variance and regression analysis. Qualitative data were analyzed using grounded theory. The results show that teachers’ perceptions of co-teaching differ. Although most teachers are positive about co-teaching and find it useful, its implementation rates are quite low. Challenges to co-teaching implementation include a lack of joint planning time and obstacles to smooth collaboration. The benefits include sharing responsibilities and professional skills and opportunities to differentiate teaching. The results also show that teachers’ arguments for the implementation of co-teaching are contradictory, reflecting their attitudes towards inclusion. Co-teaching was justified for its benefits regarding collaboration and the implementation of pedagogical support. Teachers’ perceptions differed from those of teaching students in need of support in general education groups. This dissertation produces new information on co-teaching in Finnish schools, highlights opportunities that can be achieved through its implementation and provides perspectives on the benefits and challenges of co-teaching as a social activity.

see all

Abstract

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin yhteisopettajuutta osana opettajien yhteistyötä ja inklusiivisemman koulun kehittämistä Suomessa. Tutkimuksessa selvitettiin yhteisopettajuuden hyötyjä ja haasteista sekä perusteluja yhteisopettajuuden toteuttamiseen. Yhteisopettajuudella tarkoitetaan, että opettajat suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat opetusta yhdessä. Yhteisopettajuutta tarkasteltiin Tuomelan (2007) sosiaalisen toiminnan teorian valossa. Väitöskirja koostuu kolmesta osatutkimuksesta, joiden aineisto on kerätty opetus- ja kulttuuriministeriön Tuetaan yhdessä! -kärkihankkeessa vuonna 2018. Väitöskirja on monimenetelmällinen tutkimus, jossa käytettiin määrällisiä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä. Määrälliset aineistot analysoitiin kuvailevien tilastojen, ristiintaulukoinnin, pääkomponenttianalyysin sekä varianssi- ja regressioanalyysin keinoin. Laadullinen aineisto analysoitiin soveltaen aineistolähtöistä teoriaa (grounded theory).

Tulokset osoittavat, että opettajien käsitykset yhteisopettajuudesta eroavat toisistaan. Vaikka suurin osa opettajista suhtautuu yhteisopettajuuteen myönteisesti ja pitää sitä hyödyllisenä, yhteisopettajuuden toteuttamismäärät ovat varsin vähäiset. Haasteita yhteisopettajuuden toteuttamiseen tuovat yhteisen suunnitteluajan puute ja yhteistyön sujuvuutta estävät tekijät. Hyötyjä ovat vastuun ja ammattitaidon jakaminen sekä mahdollisuudet opetuksen eriyttämiseen. Tutkimustulokset osoittavat, että opettajien perustelut yhteisopetuksen toteuttamisesta ovat ristiriitaisia, heijastaen opettajien asennoitumista inkluusiota kohtaan. Yhteisopettajuutta perusteltiin yhteistyön kautta saavutettavien hyötyjen ja pedagogisen tuen toteuttamisen valossa. Opettajien käsitykset erosivat tukea tarvitsevien oppilaiden opettamisesta yleisopetuksen ryhmissä.

Väitöskirja tuottaa tuoretta tietoa yhteisopettajuudesta suomalaiskouluissa. Tutkimus tuo esiin yhdessä opettamisen kautta avautuvia mahdollisuuksia tukea opettajan työtä ja järjestää pedagogista tukea inklusiivisesti. Erityisesti tutkimus avaa näkökulmia yhteisopettajuuden hyödyistä ja haasteista sosiaalisena toimintana. Tutkimus osoittaa, että yhteisopettajuuden diskurssi opettajien kesken on eriävä, mikä näkyy opettajien suhtautumisessa inkluusioon.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kokko, M., Takala, M., & Muukkonen, H. (2020). Kohti uudenlaista opettajuutta: Yhteisopettajuus haastamassa yksin tekemisen kulttuuria. NMI Bulletin: Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 30(4), 41–58.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Kokko, M., Takala, M., & Pihlaja, P. (2021). Finnish teachers’ views on co‐teaching. British Journal of Special Education, 48(1), 112–132. https://doi.org/10.1111/1467-8578.12348

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Kokko, M., Pihlaja, P., & Takala, M. (in press). Towards inclusive teaching – Finnish teachers' justifications for co-teaching. Education in the North.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-3143-3
ISBN Print: 978-952-62-3142-6
Issue: 203
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.