University of Oulu

Software architectures of the convergence of automotive systems and cloud platforms

Saved in:
Author: Banijamali, Ahmad1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science, Empirical Software Engineering in Software, Systems and Services (M3S)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526231631
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-12-03
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in the Saalasti Hall, Linnanmaa, on 10 December 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Markku Oivo
Professor Pasi Kuvaja
Reviewer: Professor Ali Babar
Professor Jakob Axelsson
Opponent: Associate Professor Christian Berger
Description:

Abstract

Context: Over the last few years, there has been an emerging interest towards connecting automotive systems to cloud platforms. This has created the urge to refactor system’s architectures that enable continuous and pervasive service provisioning and connectivity through federated networks and resources. The architectures should allow frequent software updates, complex data processes and algorithms and improved software quality in vehicles.

Objective: The dissertation investigates and proposes software architecture solutions that aim at improving continuous software delivery in the automotive domain while alleviating quality concerns under the dynamic performing conditions in vehicles.

Method: For this purpose, a combination of qualitative and quantitative methods was used for detailed analysis of previous literature, collecting architectural preferences from field experts, designing architectural solutions and evaluating the designed solutions in an experimental laboratory setting.

Results: The results of this dissertation show that software architectures of the convergence of automotive systems and cloud platforms should address a wide range of quality concerns to fulfil different automotive scenarios. The findings indicate that the availability, reliability and scalability of services are among the major quality attributes to be addressed by software architectures. The findings of this dissertation show that microservices are a fully potential solution to address these quality concerns as well as other emerging requirements for continuous software delivery in the automotive domain. In addition, microservices are a design alternative to assure system designers about reliable, autonomous software functionalities under dynamic operating conditions in vehicles

Contribution: A major contribution of this dissertation is to design, implement, and evaluate architectural artifacts that provide insight and empirical knowledge on quality research gaps and quality trade-offs in the software architectures of the convergence of automotive systems and cloud platforms. Furthermore, results of the systematic analysis of previous studies contribute to the literature by providing a synthesised and structured body of knowledge and a basis for future studies.

see all

Tiivistelmä

Tausta: Viime vuosina on herännyt kiinnostusta yhdistää autojärjestelmät pilvialustoihin. Tästä on syntynyt tarve refaktoroida järjestelmän arkkitehtuurit, jotka mahdollistavat jatkuvan ja kokonaisvaltaisen palveluntarjonnan sekä liitettävyyden yhdistettyjen verkkojen ja resurssien avulla. Arkkitehtuurien tulisi mahdollistaa ajoneuvojen toistuvat ohjelmistopäivitykset, monimutkaiset tietojenkäsittelyprosessit ja algoritmit sekä parantaa ajoneuvojen ohjelmistojen laatua.

Tavoite: Väitöskirjassa tutkitaan ja ehdotetaan ohjelmistoarkkitehtuuriratkaisuja, joilla pyritään parantamaan ohjelmistojen jatkuvaa toimittamista autoteollisuudessa ja samalla lieventämään ajoneuvojen dynaamisiin suorituskykyolosuhteisiin liittyviä laatuhuolia.

Menetelmä: Tätä tarkoitusta varten käytettiin kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien yhdistelmää aiemman kirjallisuuden yksityiskohtaiseen analysointiin, arkkitehtonisten mieltymysten keräämiseen alan asiantuntijoilta, arkkitehtonisten ratkaisujen suunnitteluun ja suunniteltujen ratkaisujen arviointiin kokeellisissa laboratorio-olosuhteissa.

Tulokset: Väitöskirjan tulokset osoittavat, että autojärjestelmien ja pilvialustojen yhdistettyjen ohjelmistoarkkitehtuurien tulisi vastata monenlaisiin laatuongelmiin erilaisten autoteollisuuden skenaarioiden toteuttamiseksi. Tulosten perusteella palvelujen saatavuus, luotettavuus ja skaalautuvuus ovat tärkeimpiä laatuominaisuuksia, joita ohjelmistoarkkitehtuureissa tulee käsitellä. Väitöskirjan tulokset esittävät, että mikropalvelut ovat täysin mahdollinen ratkaisu näihin laatuongelmiin sekä autoteollisuuden ohjelmistojen jatkuvaan toimitukseen liittyviin kasvaviin vaatimuksiin. Lisäksi mikropalvelut ovat suunnitteluvaihtoehto, jolla järjestelmäsuunnittelijat voidaan vakuuttaa luotettavista, itsenäisistä ohjelmistotoiminnoista ajoneuvojen dynaamisissa käyttöolosuhteissa.

Kontribuutio: Tämän väitöskirjan keskeinen kontribuutio on arkkitehtonisten artefaktien suunnittelu, toteutus ja arviointi, jotka antavat käsityksen ja empiiristä tietoa laatuun liittyvistä tutkimusaukoista sekä kompromisseista autojärjestelmien ja pilvialustojen yhdistämisestä ohjelmistoarkkitehtuureissa. Lisäksi aikaisempien tutkimusten systemaattisen analyysin strukturoidut tulokset lisäävät ajantasaista tietämystä alan kirjallisuudessa ja luovat pohjan tulevalle tutkimukselle.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Haghighatkhah, A., Banijamali, A., Pakanen, O.-P., Oivo, M., & Kuvaja, P. (2017). Automotive software engineering: A systematic mapping study. Journal of Systems and Software, 128, 25–55. https://doi.org/10.1016/j.jss.2017.03.005

 2. Haghighatkhah, A., Oivo, M., Banijamali, A., & Kuvaja, P. (2017). Improving the state of automotive software engineering. IEEE Software, 34(5), 82–86. https://doi.org/10.1109/MS.2017.3571571

 3. Banijamali, A., Pakanen, O.-P., Kuvaja, P., & Oivo, M. (2020). Software architectures of the convergence of cloud computing and the Internet of Things: A systematic literature review. Information and Software Technology, 122, 106271. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2020.106271

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Banijamali, A., Heisig, P., Kristan, J., Kuvaja, P., & Oivo, M. (2019). Software architecture design of cloud platforms in automotive domain: An online survey. 2019 IEEE 12th Conference on Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), 168–175. https://doi.org/10.1109/SOCA.2019.00032

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Banijamali, A., Jamshidi, P., Kuvaja, P., & Oivo, M. (2019). Kuksa: A cloud-native architecture for enabling continuous delivery in the automotive domain. In X. Franch, T. Männistö, & S. Martínez-Fernández (Eds.), Product-Focused Software Process Improvement (pp. 455–472). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-35333-9_32

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 6. Banijamali, A., Kuvaja, P., Oivo, M., & Jamshidi, P. (2020). Kuksa*: Self-adaptive microservices in automotive systems. In M. Morisio, M. Torchiano, & A. Jedlitschka (Eds.), Product-Focused Software Process Improvement (pp. 367–384). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64148-1_23

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-3163-1
ISBN Print: 978-952-62-3162-4
Issue: 767
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.