University of Oulu

Temporalities of culture-led urban regeneration : reconsidering contemporary urban transformation through case studies in Vienna and Oulu

Saved in:
Author: Hotakainen, Tiina1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 22.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526231655
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2021
Publish Date: 2021-11-30
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 7 December 2021, at 12 noon
Tutor: Professor Helka-Liisa Hentilä
Professor Andreas Voigt
Doctor Sari Hirvonen-Kantola
Reviewer: Professor Ali Madanipour
Professor Panu Lehtovuori
Opponent: Associate Professor Catharina Gabrielsson
Description:

Abstract

Although cities have always represented places of cultural interaction, the emergence of knowledge economies has made culture a key asset in contemporary urban regeneration. The transformation in the labour market has reconstructed the temporalities of our everyday lives. In contemporary cities, a lack of time has become more urgent than a lack of space, whilst digital platforms have altered our time perception, making simultaneity more important than spatial constraints. However, current culture-led urban regeneration discourse either neglects the time perspective or reduces it to a dichotomy between the ephemeral and the permanent.

The aim of this thesis is to theoretically redefine, empirically illustrate and methodologically explore a temporal framework for culture-led urban regeneration within two specific contexts of European relevance: Vienna in Austria and Oulu in Finland. I pursue a rethinking of simultaneity and temporality in order to address the contemporary mechanisms of temporal abstraction and acceleration. The thesis involves a methodological triangulation with meta-analysis, multiple-case study and pedagogic action research. Here, the Metropolis of Vienna represents a cultural city of global relevance, whilst the provincial City of Oulu was chosen as the European Capital of Culture 2026. The theoretical part of the thesis outlines a temporal framework, where linear temporality unfolds the ideals of rational-comprehensive urban planning, experiential temporality refers to urban opportunities, and relational temporality emphasises the socio-cultural aspects of time. The multiple-case study illustrates the phenomenon in two urban districts: Brunnenviertel in Vienna, an established example in addressing social issues and integration through culture, and Myllytulli in Oulu, a pilot project of culture-led urban regeneration. The action research study portrays experiential temporality within the Oulu Night of the Arts. The main contribution of this study to this discourse is the temporal definition of culture in urban regeneration, which acknowledges at least three different types of urban transformation, relating to arrangement, unsettlement and everyday life. This thesis argues that both cultural and temporal sensibility have become necessary for contemporary urban planning research, practice and education.

see all

Tiivistelmä

Vaikka kaupungit ovat aina edustaneet kulttuurisen vuorovaikutuksen paikkoja, tietoyhteiskunnan nousu on tehnyt juuri kulttuurista yhden keskeisimmistä nykykaupunkien muutokseen vaikuttavista tekijöistä. Samalla kun ajanpuutteesta on tullut nykykaupungeissa tilanpuutetta merkittävämpää ja työelämän murros on muuttanut arkemme rytmit, digitaaliset alustat ovat nostaneet ajallisen samanaikaisuuden fyysistä läheisyyttä merkittävämmäksi tekijäksi. Kuitenkin nykyinen kulttuurisuunnittelu on joko unohtanut aikaperspektiivin tai käsittelee sitä kahtiajakona hetkellisen ja pysyvän välillä.

Väitöskirjan väitteet perustuvat teoreettiseen, empiiriseen ja menetelmälliseen tarkasteluun. Kulttuurisuunnittelun tapaustutkimuskohteeni sijaitsevat kahdessa eurooppalaisessa kaupungissa, Wienissä ja Oulussa. Yhdistän monimenetelmällisesti meta-analyysiä, monitapaustutkimusta ja pedagogista toimintatutkimusta. Metropoli Wien edustaa tässä väitöskirjassa globaalisti merkittävää kulttuurikaupunkia, kun taas provinssikaupunki Oulu valittiin juuri Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Valitut kontekstit tuovat esille akateemisen keskustelun vinouman, jossa kaupungin koko vertautuu sen saamaan huomioon.

Teoreettinen osio luonnostelee ajallista analyysikehikkoa, jossa lineaarinen aika selittää rationaalista kaupunkisuunnittelua, kokemuksellinen aika kuvaa muutosprosesseja yksilöiden kautta ja suhteellisen ajan käsite painottaa muutosten sosiokulttuurisia ulottuvuuksia. Monitapaustutkimus havainnollistaa ilmiötä kahdessa kaupunginosassa: Brunnenviertel on vakiintunut esimerkki kulttuurin mahdollisuuksista integraation ja sosiaalisten ongelmien käsittelyssä, Myllytulli puolestaan edustaa pilottiprojektia kaupungissaan. Toimintatutkimus kuvaa kokemuksellista aikaa Oulun Taiteiden Yön kontekstissa. Tämän tutkimuksen keskeinen tulos on kulttuurin esittäminen kaupunkisuunnittelun ajallisena elementtinä, joka tunnustaa ainakin kolme erilaista kaupunkitilan muutoksen tyyppiä, liittyen suunnitelmiin, yllätyksiin ja arkielämään. Tämä väitöskirja esittää, että nykyinen kaupunkien tutkimus ja suunnittelu sekä kaupunkisuunnittelun opetus vaativat kulttuurista ja ajallista sensitiivisyyttä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Hotakainen, T. (2020). Five decades of culture in urban development. In T. Dillinger, M. Getzner, A. Kanonier, & S. Zech (eds). Jahrbuch Raumplanung 2020. 50 Jahre Raumplanung an der TU Wien. Studieren – Lehren – Forschen (pp. 650-661). NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag.

  2. Hotakainen, T. (2021). Timescapes beyond metropolises: Culture-led urban regeneration in Myllytulli, Oulu. Architectural Research Finland. Manuscript submitted for publication.

  3. Hotakainen, T. (2020). Examining culture-led urban regeneration through the lens of temporality - the case of Brunnenviertel, Vienna. ICONARCH-IV - International Congress of Architecture and Planning, Online Conference Proceedings (pp. 357-370).

  4. Hotakainen, T., & Oikarinen, E. (2019). Balloons to talk about: Exploring conversational potential of an art intervention. plaNext – next generation planning, 9, 45–64. https://doi.org/10.24306/plnxt/59

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. H, Architectonica
ISSN: 2342-6950
ISSN-E: 2342-6969
ISSN-L: 2342-6950
ISBN: 978-952-62-3165-5
ISBN Print: 978-952-62-3164-8
Issue: 8
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 211 Architecture
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.