University of Oulu

Machine learning techniques for urban flood risk assessment

Saved in:
Author: Darabi, Hamid1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering, Water, Energy and Environmental Engineering (WE3)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526231969
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-02-10
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium IT116, Linnanmaa, on 17 February 2022, at 10 a.m.
Tutor: Associate Professor Ali Torabi Haghighi
Professor Bjørn Kløve
Reviewer: Associate Professor Ali Mehran
Assistant Professor Olga Makarieva
Opponent: Associate Professor Saeed Golian
Description:

Abstract

Floods can cause severe damage in urban environments. In regions lacking hydrological and hydraulic data, spatial urban flood modeling and mapping can enable city authorities to predict the intensity and spatial distribution of floods. These predictions can then be used to develop effective flood prevention and management plans. In this doctoral thesis, flood inventory data for Mazandaran, Iran were prepared based on historical and field survey data from the Sari and Amol municipalities and the regional water company. Flood risk maps were produced using several machine learning (ML) algorithms: GARP, QUEST, RF, j48DT, CART, LMT, ANN-SGW, SVM, MAXENT, BRT, MARS, GLM, GAM, Ensemble, MLPNN, and MultiB-MLPNN models. The flood influencing factors used in modeling were precipitation, slope, curve number, distance to river, distance to channel, depth to groundwater, land use, and elevation. Two equal sets of points were identified randomly for both categories of flooded and non-flooded areas. Therefore, 113 (for Sari city) and 118 (for Amol city) locations for each category were identified. Each set is divided into training (70%) and testing (30%) groups. The flood locations were assigned a value of 1, and non-flood locations were assigned a value of 0. Different conditioning factors, including urban density, quality of buildings, age of buildings, population density, and socio-economic conditions were considered to analyze urban flood vulnerability. Several confusion matrix criteria were applied to evaluate the accuracy of the ML algorithms. The results demonstrated that the ANN-SGW (as the optimized model), GARP (as the standalone model), Ensemble (BRT, MARS, GLM, and GAM), and MultiB-MLPNN models (as the hybridized model) had the highest performance accuracy, with area under the curve (AUC) values of 0.963, 0.935, 0.925, and 0.847 respectively. The results also indicated that distance to channel played a major role in flood hazard determination, whereas population density was the most important factor in terms of urban flood vulnerability. These findings demonstrate that machine learning models can support flood risk mapping, especially in areas where detailed hydraulic and hydrological data are not available.

see all

Tiivistelmä

Tulvat voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja kaupunkiympäristössä. Alueilla, joista hydrologisia ja hydraulisia tietoja ei ole kattavasti saatavilla, kaupunkitulvien alueellinen mallinnus ja kartoitus avaavat mahdollisuuden viranomaisille arvioida tulvien alueellista jakautumista ja voimakkuutta. Mallinnus auttaa päätöksentekijöitä kehittämään toimivia tulvien ehkäisy- ja hallintasuunnitelmia. Tässä tutkimuksessa tulvainventointitiedot laadittiin Sarin ja Amolin kuntien sekä Iranin Mazandaranin vesiyhtiön historiallisten ja kenttätutkimusten tietojen perusteella. Tulvariskikarttoja tuotettiin useilla koneoppimisalgoritmeillä: GARP, QUEST, RF, j48DT, CART, LMT, ANN-SGW, SVM, MAXENT, BRT, MARS, GLM, GAM, Ensemble, MLPNN, ja MultiB-MLPNN mallit. Mallinnuksessa käytettyjä tulviin vaikuttavia tekijöitä olivat sadanta, maanpinnan kaltevuus, käyrän numero, etäisyys jokeen, etäisyys kanavaan, etäisyys pohjaveden pintaan, maankäyttö ja maanpinnan korkeus. Kaksi samanlaista pistejoukkoa tunnistettiin satunnaisesti sekä tulvivalla että tulvattomalla alueella ja siksi kullekin luokalle tunnistettiin 113 (Sarin kaupunki) ja 118 (Amolin kaupunki) sijaintia. Jokainen sarja on jaettu koulutusryhmiin (70 %) ja testausryhmiin (30 %). Tulvapaikoille määritettiin arvo 1 ja tulvattomille arvo 0. Kaupunkien tulvahaavoittuvuuden analysoinnissa arvioitiin erilaisia tekijöitä, kuten rakennustiheys, rakennusten laatu, rakennusten ikä, väestötiheys ja sosioekonomiset olosuhteet. ML-algoritmien tarkkuuden arvioimiseksi käytettiin useita sekaannusmatriisikriteerejä. Tulokset osoittivat, että ANN-SGW (optimoitu malli), GARP (erillisenä mallina), yhdistelmä-ensemble (BRT, MARS, GLM ja GAM) ja MultiB-MLPNN-mallit (hybridimallina) tuottivat muita paremman suorituksen tarkkuuden, AUC=0.963, AUC=0.935, AUC=0.925 ja AUC=0.847, edellä mainitussa järjestyksessä. Tulokset osoittivat myös, että etäisyys kanavaan oli tärkeässä asemassa tulvariskien määrittämisessä, kun taas väestötiheys oli haavoittuvuuden kannalta tärkein tekijä. Nämä havainnot osoittavat, että koneoppimismallit voivat auttaa tulvariskikartoituksessa erityisesti alueilla, joilla yksityiskohtaisia hydrauliikka- ja hydrologisia tietoja ei ole saatavilla.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Darabi, H., Choubin, B., Rahmati, O., Torabi Haghighi, A., Pradhan, B., & Kløve, B. (2019). Urban flood risk mapping using the GARP and QUEST models: A comparative study of machine learning techniques. Journal of Hydrology, 569, 142–154. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.12.002

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Darabi, H., Haghighi, A. T., Mohamadi, M. A., Rashidpour, M., Ziegler, A. D., Hekmatzadeh, A. A., & Kløve, B. (2020). Urban flood risk mapping using data-driven geospatial techniques for a flood-prone case area in Iran. Hydrology Research, 51(1), 127–142. https://doi.org/10.2166/nh.2019.090

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Darabi, H., Rahmati, O., Naghibi, S. A., Mohammadi, F., Ahmadisharaf, E., Kalantari, Z., Torabi Haghighi, A., Soleimanpour, S. M., Tiefenbacher, J. P., & Tien Bui, D. (2021). Development of a novel hybrid multi-boosting neural network model for spatial prediction of urban flood. Geocarto International, 1–27. https://doi.org/10.1080/10106049.2021.1920629

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Darabi, H., Torabi Haghighi, A., Rahmati, O., Jalali Shahrood, A., Rouzbeh, S., Pradhan, B., & Tien Bui, D. (2021). A hybridized model based on neural network and swarm intelligence-grey wolf algorithm for spatial prediction of urban flood-inundation. Journal of Hydrology, 603, 126854. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126854

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3196-9
ISBN Print: 978-952-62-3195-2
Issue: 818
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 218 Environmental engineering
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.