University of Oulu

Teacher teaming as a process of a changing network : cross-case analysis of Finnish and Slovenian schools

Saved in:
Author: Likon, Branka1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International Business, Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526232065
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-01-26
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 10 February 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Vesa Puhakka
Reviewer: Docent Maria Järlström
Docent Tiina Brandt
Opponent: Associate Professor Elena Oikkonen
Professor Marko Kohtamäki
Description:

Abstract

This study addresses the need for an in-depth understanding of how the process of teacher teaming evolves over time. It combines the concept of viewing teams as dynamic hubs of participants and the social network approach with processual research. Teacher teaming is considered a process of emerging, developing, and dissolving teacher teams, with a focus on the alteration of relationships between teachers affecting informal teacher networks within a school. The research is at the intersection of processual research, social networks, and professional learning communities. It focuses on team fluidity and the process following a process-relational view of emerging reality, and moves away from the mainstream approaches in team research that study change in the work of teacher teams or that address the implementation of teams. The aim of this study is to increase both empirical and theoretical understanding of the process of teachers teaming in two schools and the connections between different events, and to compare the evolving change patterns across cases. The data in the study comprises interviews with the principals and teachers from one Finnish school and one Slovenian school, over the course of school years, as well as principals’ and assistant principals’ observation notes, the researcher’s field notes, and school documentation. In contrast to the prevailing view of teacher teaming as pre-planned managerial actions designed to change the school structure, and the work within teams that consequently brings about change in the teaching and learning process, this study adds to our understanding of teacher teaming as a continuous, unpredictable process that unfolds through the combining of multiple events. The empirical analysis identified five main characteristics of the teacher teaming process, considering their evolution through events and their connection with spatial and temporal settings: the dynamic nature of influencing factors, the multi-event nature of the teacher teaming process, dynamism in critical events, the variety of characteristics of change, and the continuous process of change. This study contributes to the studies on teacher teams and management in schools, and enables the building of professional learning communities through networking by following a process-relational view of becoming and by considering past and future events.

see all

Tiivistelmä

Tämä tutkimus koskee tarvetta saada perusteellinen käsitys siitä, miten opettajien ryhmäytyminen kehittyy ajan myötä. Siinä yhdistetään näkökulmat ryhmistä osallistujien dynaamisina keskuksina ja sosiaalisen verkoston lähestymistapa prosessuaaliseen tutkimukseen. Opettajien ryhmäytymistä pidetään opettajaryhmien muodostumisen, kehittämisen ja hajottamisen prosessina, jossa keskitytään opettajien välisten suhteiden muuttamiseen, jotka vaikuttavat koulun epävirallisiin opettajaverkostoihin. Tutkimus on prosessuaalinen tutkimus, sosiaalisten verkostojen ja ammatillisten oppimisyhteisöjen risteyksessä. Se keskittyy ryhmätyön sujuvuuteen ja prosessiin, joka seuraa prosessuaalis-relationaalisesta näkemyksestä esiin nousevasta todellisuudesta, ja siirtyy pois ryhmätyön tutkimuksen valtavirtaisista lähestymistavoista, jotka tutkivat muutosta opettajaryhmien työssä tai käsittelevät ryhmätyön implementointia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä sekä empiiristä että teoreettista ymmärrystä kahden koulun opettajien ryhmäytymisprosessista ja eri tapahtumien välisistä yhteyksistä ja verrata muuttuvia muutosmalleja tapauskohtaisesti. Tutkimuksen aineisto sisältää yhden suomalaisen koulun ja yhden slovenialaisen koulun rehtorien ja opettajien haastattelut kouluvuosien aikana sekä rehtorin ja pääavustajan havainnot, tutkijan kenttähavainnot ja koulun dokumentaation. Vastoin vallitsevaa näkemystä opettajien ryhmäytymistä ennalta suunniteltuna johtamistoimintana, jonka tarkoituksena on muuttaa koulurakennetta ja ryhmätyöskentelyä, mikä tuo mukanaan muutoksen opetus- ja oppimisprosessissa, tämä tutkimus lisää ymmärrystämme opettajien ryhmätyöskentelystä jatkuvana ja arvaamattomana prosessina, joka etenee useiden tapahtumien yhdistelmänä. Empiirinen analyysi tunnisti opettajien ryhmäytymisprosessista viisi pääominaisuutta, ottaen huomioon heidän evoluutionsa tapahtumien kautta sekä yhteyden alueellisiin ja ajallisiin tilanteisiin: vaikuttavien tekijöiden dynaaminen luonne, opettajien ryhmäytymisen luonne monien tapahtumien prosessina, kriittisten tapahtumien dynaamisuus, muutoksen moninaisuus sekä jatkuva muutosprosessi. Tämä tutkimus myötävaikuttaa opettajaryhmien ja johtamisen tutkimuksiin kouluissa ja mahdollistaa ammatillisten oppimisyhteisöjen rakentamisen verkostoitumalla seuraamalla prosessuaalis-relationaalisesta näkemystä tulemisesta ja ottamalla huomioon menneet ja tulevat tapahtumat. lyönnit ja välimerkit.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-3206-5
ISBN Print: 978-952-62-3205-8
Issue: 123
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.