University of Oulu

New health information literacies : a nexus analytical study

Saved in:
Author: Multas, Anna-Maija1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526232157
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-02-25
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in Martti Ahtisaari -sali (L2), Linnanmaa, on 4 March 2022, at 12 noon
Tutor: Assistant Professor Noora Hirvonen
Professor Maija-Leena Huotari
Reviewer: Assistant Professor Devon Greyson
Assistant Professor Alison Hicks
Opponent: Professor Olof Sundin
Description:

Abstract

New technologies transform our everyday environments, enabling the formation of new information practices that involve multimodal content and its creation. These developments also challenge conceptions of literacies related to health and well-being. This thesis aims at increasing our understanding of new health information literacies as a sociocultural phenomenon to provide novel knowledge of the variety of health information practices enacted in people’s everyday social environments.

The theoretical-methodological perspective of this thesis is nexus analysis and the research was carried out in two phases. Phase 1 involved reviewing the current health literacy research in online contexts to reflect on contemporary academic discourses and practices. Phase 2 entailed considering the gaps identified in phase 1 and investigating the everyday discourses and health information literacy practices of young people in a social media environment. In phase 1, current research literature on health literacies in online contexts was systematically reviewed to synthesize health literacy concepts, definitions, their operationalization and approach to information. In phase 2, interviews, video diaries and YouTube videos of three video bloggers were qualitatively analysed.

The findings imply a need for conceptual and empirical development of health information literacies research in online environments. Phase 1 revealed that the ways new technologies transform our social practices or the multimodality of informational content online are not considered in current health literacies research. This was emphasized by the findings of phase 2: interconnected social, material and embodied health information literacy practices enabled information creation on social media. Specifically, information practices and authorities invested in them were constructed and enacted through embodied knowledge and authenticity of the presentation of health information and of the self.

These findings improve our understanding of information creation as part of transforming social practices in our everyday lives in a digitalized society. The findings may also benefit health promotion or education and information literacy instruction, specifically if the aim is to consider information practices relevant in everyday life.

see all

Tiivistelmä

Uudet teknologiat muovaavat arkielämän ympäristöjämme ja mahdollistavat uudenlaisten, multimodaalisen sisällön tuottamiseen liittyvien informaatiokäytänteiden kehittymisen. Nämä muutokset myös haastavat käsityksemme terveyteen ja hyvinvointiin kytkeytyvistä lukutaidoista. Tämän väitöskirjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä uusista terveystiedon lukutaidoista sosiokulttuurisina ilmiöinä ja tarjota uutta tutkimustietoa arkielämämme terveystietoon liittyvistä käytänteistä.

Kahdessa vaiheessa toteutetun väitöstutkimuksen teoreettis-metodologinen näkökulma on neksusanalyysi. Ensimmäisen vaiheen systemaattinen katsaus tarkastelee verkkoympäristöihin keskittynyttä terveyden lukutaidon tutkimusta. Sen tavoitteena on hahmottaa tämän hetken keskeisiä akateemisia diskursseja ja tutkimuksen käytänteitä. Ottaen huomioon ensimmäisessä vaiheessa esiin nousseet tutkimukselliset aukot toinen vaihe keskittyy nuorten arkielämän terveystiedon lukutaitokäytänteisiin sosiaalisessa mediassa. Systemaattisen katsauksen keskiössä ovat terveyden lukutaidon käsitteet, määritelmät, mittarit sekä informaation rooli niissä. Toisen vaiheen aineisto koostuu kolmen videobloggaajan haastatteluista, videopäiväkirjoista ja YouTube-videoista, jotka analysoitiin laadullisesti.

Tulokset osoittavat, että verkkoympäristöihin keskittyneen terveyden lukutaidon tutkimuksen on kehityttävä sekä käsitteellisesti että empiirisesti. Ensimmäisen vaiheen tulosten perusteella terveyden lukutaidon tutkimuksessa ei tällä hetkellä huomioida verkkoympäristöjen multimodaalisia sisältöjä tai uusien teknologioiden vaikutuksia sosiaalisiin käytänteisiimme. Toisen vaiheen tuloksissa korostuvat toisiinsa kytkeytyneet sosiaaliset, materiaaliset ja keholliset terveystiedon lukutaitokäytänteet. Nämä mahdollistavat informaation tuottamisen sosiaalisessa mediassa. Tulosten mukaan kehollinen tieto sekä terveystiedon ja persoonan esittämiseen liittyvä autenttisuus ovat keskeisiä elementtejä sosiaalisen median informaatiokäytänteissä sekä auktoriteetin rakentamisessa.

Tutkimus tuottaa uutta ymmärrystä informaation luomisesta osana digitalisoituneen arkemme muuntuvia sosiaalisia käytänteitä. Tulokset ovat hyödynnettävissä myös terveyden edistämisen sekä terveystiedon ja informaatiolukutaidon opetuksen kehittämisessä, erityisesti silloin, kun tavoitteena on huomioida arjessa olennaiset informaatiokäytänteet.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Huhta, A.-M., Hirvonen, N., & Huotari, M.-L. (2018). Concepts related to health literacy in online information environments: A systematic review with an emphasis on approach to information. In S. Kurbanoğlu, J. Boustany, S. Špiranec, E. Grassian, D. Mizrachi, & L. Roy (Eds.), Communications in computer and information science: vol. 810. Information literacy in the workplace (pp. 460–469). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74334-9_48

  2. Huhta, A.-M., Hirvonen, N., & Huotari, M.-L. (2018). Health literacy in web-based health information environments: Systematic review of concepts, definitions, and operationalization for measurement. Journal of Medical Internet Research, 20(12), e10273. https://doi.org/10.2196/10273

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Multas, A.-M., & Hirvonen, N. (2019). Employing nexus analysis in investigating information literacy. In Proceedings of the Tenth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Ljubljana, Slovenia, June 16–19, 2019. Information Research, 24(4), paper colis1944. http://www.informationr.net/ir/24-4/colis/colis1944.html

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Multas, A.-M., & Hirvonen, N. (2022). ‘Let’s keep this video as real as possible’: Young video bloggers constructing cognitive authority through health-related information creation process. Journal of Documentation, 78(7), 42–64. https://doi.org/10.1108/JD-02-2021-0027

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-3215-7
ISBN Print: 978-952-62-3214-0
Issue: 192
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 518 Media and communications
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.