University of Oulu

Pohjoisen nuorten tilat ja paikat Anna-Liisa Haakanan 1980-luvun nuortenkirjoissa

Saved in:
Author: Kanto, Kati1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature and Film Studies, Languages and Literature (LangLit)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526232270
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-03-25
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston ihmistieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Wetteri-salissa (IT115) 1. huhtikuuta 2022 klo 12.00
Tutor: Docent Jussi Ojajärvi
University teacher Maria Laakso
Docent Juha Ridanpää
Reviewer: Doctor Satu Koho
Docent Kaisu Rättyä
Opponent: Docent Elina Arminen
Description:

Abstract

The dissertation studies the 1980s young adult fiction of Anna-Liisa Haakana (b. 1937), a writer from Northern Finland. It asks, how do the novels Ykä yksinäinen (1980), Ykköstyttö (1981), Kukka kumminkin (1983), Kehnompi Kettunen (1986) and Ruman tytön rakkaus (1989) describe the ways in which young people in remote Northern areas experience and use their surroundings. What kind of meanings of space and place can be found in these narratives of development? How do the young persons of remote areas cope in building their identity? How do the spaces and places of Haakana’s girls and boys that strengthen or weaken their conditions of growth and their experience of belonging?

Haakana’s novels are typical problem-oriented young adult fiction of the 1980s in their topics. However, the books emphasise the connection between identity, growth, and the environment in a special way. The peripheric milieu restricts young people’s leisure opportunities and social relations, making the connection between the milieu and the teenager unique, in comparison to the young adult fiction in general.

Haakana raises questions on the inward warmth and intolerance of small village communities, as well as on the inequality of the northern region to the rest of Finland, like many other Northern writers have done. Simultaneously, the relationship between Haakana’s works and the problem of the periphery is tensed: she emphasises the many sides of the local experience of living in the North. What is special, is that for the young Northern characters, nature often serves as an affirmative space for their identity and growth.

My study links Haakana’s young adult novels to the history of juvenile literature in Finland and highlights the negative and positive aspects of the periphery from the young characters point of view.

No doctoral research has been done on Anna-Liisa Haakana’s works before. Finnish young adult fiction of the 1970s and 1980s, which has been remained somewhat marginal in the study of juvenile literature, has been fortunately studied more recently. The literature of the North also emerges as a context. Methodologically, I link the study of juvenile literature to the study of Northern literature, which is a fresh approach. As a crucial tool in this, I apply some key concepts of humanist geography, namely, place, space, topophilia, and topophobia.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen kohteena on se, miten sodankyläläisen Anna-Liisa Haakanan (s. 1937) 1980-luvulla ilmestyneet nuortenkirjat Ykä yksinäinen (1980), Ykköstyttö (1981), Kukka kumminkin (1983), Kehnompi Kettunen (1986) ja Ruman tytön rakkaus (1989) kuvaavat syrjäseudun nuorten paikan elämisen tapoja. Millaisia tilaan ja paikkaan liittyviä merkityksiä Haakanan nuorten kehityskertomuksissa on? Millaisia selviytymiskeinoja syrjäseudun nuori voi löytää identiteettinsä rakennusaineiksi? Miten tilat ja paikat pohjoisessa vahvistavat tai heikentävät tyttöjen ja poikien kasvun edellytyksiä sekä osallisuuden kokemusta?

Haakanan nuortenkirjat ovat aihepiireiltään tyypillistä 1980-luvun ongelmarealistista nuortenkirjallisuutta. Moniin muihin nuortenkirjoihin verrattuna niissä korostuvat kuitenkin erityisellä tavalla identiteetin, kasvun ja miljöön kytkökset. Syrjäseutu rajoittaa nuorten harrastusmahdollisuuksia ja sosiaalisia suhteita merkittävällä tavalla, mikä tekee miljöön ja nuoren kytköksestä omanlaisensa.

Haakana kuvaa teoksissaan harvaanasuttua maaseutua ja nostaa — monien pohjoisen kirjailijoiden tavoin — esiin pienten kyläyhteisöjen sisäänpäinlämpiävyyttä ja suvaitsemattomuutta sekä pohjoisen alueen eriarvoisuutta muuhun Suomeen nähden. Haakanan teosten suhde syrjäseudun problematiikkaan on jännitteinen: hän korostaa monia puolia pohjoisessa elämisen paikallisesta kokemisesta. Erityistä on etenkin se, että pohjoisen nuorille henkilöille luonto toimii usein omaa identiteettiä ja kasvua vahvistavana tilana.

Tutkimus kytkee Haakanan nuortenkirjat osaksi suomalaisen nuortenkirjallisuuden historiaa ja nostaa teosten kautta esiin syrjäseutujen kielteisiä ja myönteisiä puolia nuorten näkökulmasta katsottuna.

Anna-Liisa Haakanan teoksista ei ole tehty aikaisemmin väitöstutkimusta. Nuortenkirjallisuuden tutkimuksessa hieman marginaaliin jäänyttä 1970- ja 1980-luvun suomalaista nuortenkirjallisuutta on viime aikoina tutkittu onneksi yhä enemmän. Kontekstina nousee esiin myös pohjoisen kirjallisuus. Menetelmällisesti ottaen kytken nuortenkirjallisuuden tutkimusta pohjoisen kirjallisuuden tutkimukseen, mikä on lähestymistapana tuore. Apunani tässä toimivat humanistisen maantieteen tilan ja paikan sekä topofilian ja topofobian käsitteet.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kanto, K. (2017). Pohjoinen voimaannuttavana paikkana : nuorten tila- ja paikkakokemukset Anna-Liisa Haakanan teoksissa Ykä yksinäinen ja Kehnompi Kettunen. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 14(2), 64–77. https://doi.org/10.30665/av.66202

  2. Kanto, K. (2019). ”Luulis, että täällä assuu vain onni ja rauha ja rakkaus” : tyttöjen tilat ja paikat Anna-Liisa Haakanan nuortenromaaneissa Kukka kumminkin ja Ykköstyttö. Sananjalka, 61, 182–201.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Kanto, K. M. (2020). Syrjäkylän tyttö ja eletty paikka Anna-Liisa Haakanan romaanissa Ruman tytön rakkaus. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 17(2), 22–35. https://doi.org/10.30665/av.90973

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Kanto, Kati (2014). 1970–1980-luvun peruskoulu Anna-Liisa Haakanan nuortenkirjoissa Ykä yksinäinen ja Kukka kumminkin. Agon, 2, 14–21. http://agon.fi/article/1970-1980-luvun-peruskoulu-anna-liisa-haakanan-nuortenkirjoissa-kukka-kumminkin-ja-yka-yksinainen/

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-3227-0
ISBN Print: 978-952-62-3226-3
Issue: 193
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 6122 Literature studies
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.