University of Oulu

Educational possibilities of media-based public discussion : a phenomenological-philosophical analysis of the givenness of others

Saved in:
Author: Kekki, Minna-Kerttu1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526232294
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-03-16
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in Martti Ahtisaari -sali (L2), Linnanmaa, on 25 March 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Katariina Holma
Asistant Professor Joris Vlieghe
Reviewer: Associate Professor Thomas Szanto
Associate Professor Norman Friesen
Opponent: Professor Tanja Staehler
Description:

Abstract

This phenomenological-philosophical study investigates the informal educational possibilities of media-based public discussion by analyzing the givenness of others in such discussions. The dissertation consists of three independently published articles investigating (a) the genuineness of the empathic experience in media-based public discussions as a condition for learning by the discussion, (b) the ways the affectivity of others in media-based public discussions impacts changes in the subject’s sense-making, and (c) the possibilities of and challenges to media-based public dialogue due to differences in the “homeworlds” of the participants. The study utilizes classical phenomenological analyses of empathy, affectivity, and the co-relative concepts of the “homeworld” and the “alienworld” provided by Edmund Husserl and Edith Stein, together with insights about social phenomena provided by Alfred Schütz.

The main question addressed in this dissertation is how others are given to the subject in the experience of media-based public discussions and its implications for the informal educational possibilities of these discussions. In the three articles, I present the following arguments: (1) Media-based communication does not necessarily hinder a genuine empathic experience and thus the possibility to learn from media-based communication. (2) The affectivity of others’ communicative expressions is essentially a relation between the subject and the object, which is historically constitutive of the changes in sense-making. (3) Within a given society, the invisibility of the differences in “homeworlds” of the members of the society may challenge the possibilities of media-based public dialogue.

Based on the three articles, I conclude that in media-based public discussions, both mediality and publicness are constitutive of the givenness of others in the subject’s experience of these discussions. However, it is publicness that is decisive in the particular social context others appear to the subject. Accordingly, I conclude that out of the three informal educational situations investigated in this dissertation, the most meaningful in the context of media-based public discussions is public dialogue. However, no educational situation provides a panacea to the problems of media-based public discussions.

see all

Tiivistelmä

Väitöstutkimukseni selvittää mediapohjaisen julkisen keskustelun informaaleja kasvatuksellisia mahdollisuuksia. Tutkimus keskittyy julkisen keskustelun kokemukselliseen ytimeen, eli kokemukseen toisista keskustelijoista ja seuraajista. Työn metodi on fenomenologis-filosofinen.

Tämä väitöskirja koostuu kolmesta itsenäisestä, toisiinsa liittyvästä artikkelista. Näiden artikkelien aiheina ovat (a) aidon empaattisen kokemuksen sekä toisilta oppimisen mahdollisuudet mediapohjaisessa julkisessa keskustelussa, (b) affektiivisuuden rooli merkitysten muutoksessa mediapohjaisen julkisen keskustelun myötä, ja (c) osallistujien ”kotimaailmojen” kokemusten erojen tuomat haasteet. Tutkimuksessa on käytetty Edmund Husserlin, Edith Steinin ja Alfred Schützin empatian, affektiivisuuden ja ”kotimaailman” sekä ”vierasmaailman” analyyseja.

Tutkimuskysymykseni on, miten toiset ovat annettuja subjektin kokemuksessa mediapohjaisesta julkisesta keskustelusta ja mitkä tämän annettuuden tapojen seuraukset ovat julkisen keskustelun informaaleille kasvatuksellisille mahdollisuuksille. Vastaan tutkimuskysymykseen kolmessa artikkelissa kolmella toisiaan seuraavalla argumentilla: (1) Mediapohjainen kommunikaatio ei välttämättä estä aitoa empaattista kokemusta ja siten mahdollisuutta oppia toisilta mediapohjaisessa kommunikaatiossa. (2) Puheenvuorojen affektiivisuus on olemuksellisesti yhteyttä subjektin ja objektin välillä, mikä konstituoi merkityksen muutoksen kokemusta historiallisesti. (3) Yhteiskunnan jäsenten ymmärtämättömyys ”kotimaailmojen” välisistä eroista sekä toisaalta toisiin sosiaalisiin ympäristöihin kuuluvien jäsenten yksilöllisyydestä haastavat julkisen dialogin mahdollisuutta väärinymmärryksen ja stereotyypittelyn muodossa.

Johtopäätökseni on, että mediapohjaisissa julkisissa keskusteluissa toisten annettuuteen vaikuttavat olennaisesti sekä mediaalisuus että julkisuus. Mediaalisuus mahdollistaa useita erilaisia sosiaalisia tilanteita, kun taas julkisuus konstituoi juuri tietynlaisen yhteiskunnallisen kontekstin, jossa toiset ovat annettuja subjektin kokemuksessa. Tähän perustuen väitän, että kolmesta informaalista kasvatuksellisesta tilanteesta (oppimisesta, merkityksen muutoksesta ja dialogista) dialogi on ilmiönä mielekkäin julkisen keskustelun kontekstissa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kekki, M. (2020). Authentic encountering of others and learning through media‐based public discussion: A phenomenological analysis. Journal of Philosophy of Education, 54(3), 507–520. https://doi.org/10.1111/1467-9752.12405

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Kekki, M.-K. (2021). Sedimentation of affects in media-based public discussions: A classical phenomenological analysis. Manuscript submitted for publication.

  3. Kekki, M.-K. (2020). Challenges and possibilities of media-based public dialogue: Misunderstanding, stereotyping and reflective attitude. In T. Strand (Ed.), Rethinking Ethical-Political Education (Vol. 16, pp. 223–236). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-49524-4_15

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-3229-4
ISBN Print: 978-952-62-3228-7
Issue: 207
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.