University of Oulu

Education and intelligence : reconstructing John Dewey’s theory of intelligence from an educational perspective

Saved in:
Author: Kauppi, Veli-Mikko1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526232355
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-03-11
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Training Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in Martti Ahtisaari -sali (L2), Linnanmaa, on 18 March 2022, at 4 p.m.
Tutor: Professor Katariina Holma
Doctor Hanna-Maija Huhtala
Reviewer: Professor David L. Hildebrand
Professor Reijo Miettinen
Opponent: Professor Jim Garrison
Description:

Abstract

This dissertation presents a philosophical inquiry into the concept of intelligence by reconstructing John Dewey’s theory of intelligence and investigating its educational implications. It presents three critiques of educational practices and theories that, from a Deweyan point of view, are built on misconceptions or oversimplifications of intelligence. While his theory of intelligence is primarily expressed in implicit terms, it offers a nuanced analysis of the sociality and contextuality of intelligence, questioning some of its traditional or mainstream conceptions. The reconstructed theory presented in this dissertation implies that rather than holding onto the idea of individual intelligence, education (and those who are being educated) might benefit from focusing on the social practices and contexts that enable intelligence. The contextuality of intelligence suggests that conceiving intelligence as something that can be universalized, abstracted, and then redistributed is problematic. Dewey’s theory also suggests that people are rich with experience-based contextualized intelligence. To make the most of this, education needs to provide people with a robust theory of knowledge and an aspiration to be informed about the world in multiple and diverse ways. Learning the habit and processes of different kinds of inquiries could benefit societies by contributing to creative and intelligent democratic problem-solving in the inevitably unknown contexts of the future.

see all

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja on filosofinen tutkimus älyn käsitteestä: se esittää rekonstruktion John Deweyn älyn teoriasta ja tarkastelee, mitä siitä voidaan johtaa kasvatuksen näkökulmasta. Se tarjoaa kolme kritiikkiä kasvatuksen käytännöistä ja teorioista, jotka Deweyn älyn teorian näkökulmasta rakentuvat väärinkäsityksille tai liialliselle yksinkertaistamiselle. Deweyn tuotannossa läsnä oleva älyn teoria näyttäytyy ensisijaisesti epäsuorasti hänen käsitellessään muita aiheita. Siitä huolimatta hänen teoriansa analysoi vivahteikkaasti älyn sosiaalisuutta ja kontekstuaalisuutta, samalla kyseenalaistaen joitakin siihen perinteisesti liitettyjä tai yleisesti hyväksyttyjä mielikuvia. Tässä väitöskirjassa esitetty älyn teorian rekonstruktio esittää, että kasvatus (ja kasvatettavat) saattaisivat hyötyä siitä, että huomioimme yksilöllisen älykkyyden sijaan paremmin ne sosiaaliset käytännöt, jotka mahdollistavat älykkään toiminnan. Älyn kontekstuaalisuus puolestaan muistuttaa, että sen käsittäminen jonain, minkä voi yleistää, abstrahoida ja tarjoilla eteenpäin, on ongelmallista. Deweyn teoria esittää myös, että ihmisillä on huomattava määrä kokemukseen pohjaavaa kontekstuaalista älykkyyttä. Jotta tämä äly saadaan hyödynnettyä, tulee kasvatuksen tarjota kasvatettaville vankka ymmärrys siitä, mitä tieto on sekä halu olla perillä maailmasta erilaisin ja monimuotoisin tavoin. Yhteiskunnille on hyödyllistä, jos kasvatettavat tottuvat erilaisiin maailman tutkimisen tapoihin ja prosesseihin, sillä nämä edesauttavat luovaa, älykästä ja demokraattista ongelmanratkaisua tulevaisuuden konteksteissa, jotka ovat vääjäämättömän tuntemattomia.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Kauppi, V.-M., Holma, K., & Kontinen, T. (2020). John Dewey’s notion of social intelligence. In K. Holma & T. Kontinen (Eds.), Practices of citizenship in East Africa: Perspectives from philosophical pragmatism (pp. 44–54). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429279171-4

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Kauppi, V.-M. (2021). Älykkään toiminnan kontekstit: Deweyläinen näkökulma kasvatuksen dekontekstualisaatioon. Kasvatus, 52(4), 388–400. https://journal.fi/kasvatus/article/view/112372

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Kauppi, V.-M., & Drerup, J. (2021). Discussion and inquiry: A Deweyan perspective on teaching controversial issues. Theory and Research in Education, 19(3), 213–234. https://doi.org/10.1177/14778785211052199

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-3235-5
ISBN Print: 978-952-62-3234-8
Issue: 208
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.