University of Oulu

Dynamics in appropriating value from innovation and inter-organizational collaborations

Saved in:
Author: Yang, Jialei1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526232485
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-03-16
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Training Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 25 March 2022, at 2 p.m.
Tutor: Professor Pia Hurmelinna-Laukkanen
Reviewer: Professor Anne-Laure Mention
Professor Jukka Mähönen
Opponent: Professor Alberto Di Minin
Description:

Abstract

This study transcends the prevalent exclusion view of innovation appropriability and shows how innovation appropriability can be aligned, rather than contrasted, with inter-organizational collaboration (IOC) and the related knowledge sharing to realize appropriation. This doctoral dissertation demonstrates that not only the presence of appropriability premises (constituted with appropriability mechanisms and complementary assets), but the uses of them are of strategic importance.

This thesis consists of two parts. The first part is an introductory section providing an overview and discussing the meta-inference drawn from separate publications. The second part consists of four original publications that complement each other.

This study contributes to innovation and IOC management literature and practices by noting the interaction and alignment of innovation appropriability and IOC for appropriation, which have not been clearly present in the existing literature. It offers conceptual frameworks and empirical investigations of how appropriability dynamically connects with IOC. The findings are valuable for actors in the networked environments seeking to better manage innovation appropriation and IOC strategies.

see all

Tiivistelmä

Tämä tutkimus haastaa innovaatioiden omittavuudesta (innovation appropriability) vallalla olevaa näkemystä, jossa korostuu innovaatioiden suojaaminen ja muiden poissulkeminen. Se näyttää kuinka innovaatioiden omittavuus voidaan sovittaa yhteen — ennemmin kuin asettaa vastakkain — organisaatioiden välisen yhteistyön ja siihen liittyvän tiedon jakamisen kanssa siten, että innovaation hyödyntämispotentiaali toteutuu. Väitöskirja osoittaa, että omittavuuden lähtökohtien (erityisesti aineettoman omaisuuden suojamekanismien ja täydentävien resurssien) ohella myös näiden mekanismien ja resurssien käyttötavoilla on strategista merkitystä.

Väitöskirja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa johdattelee väitöskirjan aiheeseen tarjoamalla siitä yleiskuvan ja kooten yhteen yksittäisistä julkaisuista esiin nostettavia päätelmiä. Toinen osa koostuu neljästä toisiaan täydentävästä alkuperäisjulkaisusta.

Väitöstutkimus kontribuoi innovaatiokirjallisuuteen ja organisaatioiden välistä yhteistyötä käsittelevään tutkimukseen, sekä näihin liittyvään käytännön toimintaan nostamalla esiin innovaatioiden omittavuuden ja yhteistyön välisen vuorovaikutuksen. Se nostaa erityisesti esille näiden yhteensovittamisen tavalla, joka ei ole selkeästi läsnä olemassa olevassa tutkimuskirjallisuudessa. Tutkimuksessa esitetään käsitteellisiä viitekehyksiä ja empiirisiä tutkimustuloksia, jotka selittävät sitä, kuinka innovaatioiden omittavuus ja hyödynnettävyys kytkeytyvät dynaamisesti organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Nämä löydökset ovat merkittäviä verkostoituneissa toimintaympäristöissä toimiville tahoille, jotka pyrkivät luomaan toimivia toimintamalleja ja strategioita innovaatioiden ja yhteistyön hyödyntämiseksi.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Yang, J., Hurmelinna-Laukkanen, P., Sharma, A., & Westerlund, M. (2021). Value appropriation and innovation collaboration dynamics: A review and research agenda. International Journal of Innovation Management, 25(10), 2140007. https://doi.org/10.1142/S1363919621400077

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Yang, J., & Hurmelinna-Laukkanen, P. (in press). Benefiting from innovation – Playing the appropriability cards. In R. Agarwal, G. Roy, E. Patterson, & S. Pugalia (Eds.), Innovation management: Strategies & performance. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429346033-20

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Yang, J., & Hurmelinna-Laukkanen, P. (2022). Evolving appropriability – Variation in the relevance of appropriability mechanisms across industries. Manuscript submitted for publication. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102593

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Yang, J., Chesbrough, H., & Hurmelinna-Laukkanen, P. (2021). How to appropriate value from general-purpose technology by applying open innovation. California Management Review. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/00081256211041787

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-3248-5
ISBN Print: 978-952-62-3247-8
Issue: 124
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.