University of Oulu

Monipaikkaisuus, etätyö ja digitalisaatio Pohjois-Pohjanmaan yrityksissä : MOPPI-hankkeen yritysselvitys

Saved in:
Author: Simunaniemi, Anna-Mari1; Heinonen, Samu1
Organizations: 1University of Oulu, Kerttu Saalasti institute, Micro Entreneurship
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526232522
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-03-17
Description:

Tiivistelmä

Koronakriisin myötä suurin osa yrityksistä siirtyi nopeasti ainakin osittaiseen etätyöskentelyyn. Työelämä muuttui hyvin merkittävästi nopealla aikataululla. Etätyö on ansiotyötä, jota tehdään satunnaisesti tai jatkuvasti joissain muissa paikoissa kuin varsinaisessa työpaikassa. Monipaikkaista työtä voidaan tehdä varsinaisen työntekopaikan ohella esimerkiksi kotona, työnantajan eri toimipaikoissa, asiakkaan tiloissa tai esimerkiksi julkisissa tiloissa. Monipaikkaisuuden vaikutuksia alueiden elinvoimaisuuteen ei tunneta kovin hyvin. Tämä selvitys perustuu tarpeeseen saada lisää ymmärrystä etätyöskentelyn, monipaikkaisuuden ja digitalisaation luomista mahdollisuuksista sekä niihin liittyvistä kehittämisen esteistä Pohjois-Pohjanmaalla toimivissa mikro- ja pienyrityksissä sekä maaseutumaisilla alueilla.

Selvitys on osa Euroopan maaseuturahaston rahoittamaa ”Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla” (MOPPI) -hanketta. Tämän yritysten näkökulmasta tehdyn selvityksen kohderyhmät olivat Pohjois-Pohjanmaalla toimivat mikro- ja pk-yritykset. Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää, kun kehitetään maaseudulla toimivien (mikro)yritysten toimintaedellytyksiä ja uusiutumista. Verkkokysely toteutettiin marraskuussa 2021. Kyselyyn vastasi 58 Pohjois-Pohjanmaalla toimivaa yrittäjää, joista 16 oli yksinyritäjiä. Yritysten henkilöstömäärä vaihteli yhden ja 110 henkilön välillä. Verkkokyselyn lisäksi haastateltiin kymmentä yrittäjää syvemmin selvityksen teemoista.

Tärkein syy toimia maaseudulla lähtee yrittäjän omasta asuinpaikasta sekä mieltymyksestä asua ja toimia maaseudulla. Maaseutu voi olla myös osalle työvoimasta houkutteleva asuinpaikka. Yrityksille voikin olla hyötyä siitä, että he tuovat työnantajaviestinnässään esille etätyömahdollisuuden maaseudulla.

Etätyöskentelyn vaikutukset yrityksissä ovat hyvin vaihtelevia. Tutkimuksen perusteella merkittävintä näyttää olevan työn luonne ja sen kytkeytyminen fyysiseen ympäristöön tai tiettyyn toimi- tai tuotantotilaan. Kuntien julkiset yrityspalvelut ovat tutkimukseen osallistuneiden mukaan melko huonosti tunnettuja tai ainakin vähän käytettyjä. Yrittäjillä on kiinnostusta yhteiskäyttöisten toimitilojen vuokraamiseen sekä säännöllistä työskentelyä että lyhytkestoisia liiketapaamisia varten. Selvityksen pohjalta tunnistettuja toimenpide-ehdotuksia ovat muun muassa yhteiskäyttöisten toimistotilojen ja niihin liittyvien oheispalveluiden kehittäminen sekä julkisten yrityspalveluiden ja koulutusten monipuolisempi ja kohdennetumpi viestintä. Osaavan työvoiman houkuttelemiseksi ja maaseutualueiden yrittäjyyden lisäämiseksi tärkeintä on asuinympäristön viihtyisyys ja palveluiden tarjonta.

see all

Abstract

During the COVID-19 pandemic, most companies adopted quickly at least partial distance working practices. Ways of working changed dramatically. Distance work means paid salary work that regularly or occasionally in other locations that the specified workplace. Working is possible in multiple locations, for instance at home, public locations, cafes et cetera. Present practices and impacts of multi-locality working are not thoroughly investigated yet. This report aims to provide new understanding on this theme particularly in micro- and small-sized companies in the countryside of Northern Ostrobothnia region.

This report is part of the MOPPI Project funded by European Agricultural Fund for Rural Development through Centre for Economic Development, Transport and the Environment. The investigation focuses on micro- and small-sized companies in Northern Ostrobothia. The findings help region and business development stakeholders promote business renewal and prerequisites for entrepreneurial operations.

A total of 58 entrepreneurs participated in online survey in November 2021. Sixteen of them were solo entrepreneurs, and number of employees among participating companies varied between one and 110. After the survey, ten entrepreneurs were selected for thematic interviews.

The most important background motivator to run a business in rural location is the place of residence. Recruiting companies could benefit if they could promote opportunity for distance working and living in rural environment when searching for employers. On the other hand, some companies are potentially willing to spread out and start business operations in regions where they can find skilled professionals.

Impacts of distance working are miscellaneous. The survey shows that distance working is adopted in practically all companies where it is practically possibly. Particularly solo entrepreneurs with knowledge work are highly motivated to continue working even without permanent physical offices. One of the suggested development actions is accessibility to short- and long-term co-working offices. Entrepreneurs need every now and then meeting rooms for business and customer meetings, but office hubs could also provide social entrepreneurship networks. Lunch restaurant and catering services in accordance to working offices are appreciated. Other widely recognized needs are adequate broadband connections in all regions, and easy access to public transport.

see all

Series: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja
ISSN: 2489-3501
ISSN-E: 2814-4406
ISSN-L: 2489-3501
ISBN: 978-952-62-3252-2
ISBN Print: 978-952-62-3251-5
Issue: 1
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 512 Business and management
519 Social and economic geography
520 Other social sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.