University of Oulu

Kiireettömien ensihoitotehtävien hoidon tarpeen arviointi puhelinsairaanhoitajan toteuttamana

Saved in:
Author: Roivainen, Petri1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526232652
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-05-13
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston terveyden ja biotieteiden tohtoriohjelmatoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi luentosalissa F202 (Aapistie 5 B) 20. toukokuuta 2022 kello 12
Tutor: Professor Maria Kääriäinen
Professor Tero Ala-Kokko
Doctor Marko Hoikka
Reviewer: Docent Päivi Kankkunen
Docent Heini Harve-Rytsälä
Opponent: Docent Heikki Paakkonen
Description:

Abstract

The purpose of this study was to describe the care needs, use of services, patient satisfaction, and the use of both emergency medical services (EMS) and telephone care assessment (TCA) resources and the distribution of costs for non-urgent prehospital patients referred to the nurse telephone care assessment (TCA).

The study consisted of three sub-studies. I) The follow-up study described the care needs and use of services of non-urgent emergency care patients (n = 700) referred to the TCA nurse. During the study period, all patients classified as non-urgent by the Emergency Medical Communication Centre EMCC in the Kainuu region (N = 765) were transferred to the TCA nurse, instead of dispatching an EMS unit. The data was collected from the entries in the hospital records and EMS database regarding the need for care and the actual use of service; II) The cross-sectional study aimed to describe the satisfaction of non-emergency patients (n = 127) with the TCA service. Data was collected with the patient satisfaction interview instrument developed for this study by telephone interviewing patients one week after a TCA-service. III) The observational study described the use and costs of EMS and TCA resources in Kainuu in 2018 and performed a hypothetical modelling for the city of Oulu. The data were collected from the Codea and Merlot Medi EMS information systems and the financial statements of the units’ budgets for 2018. All data were analyzed statistically.

The TCA service reduced the number of non-urgent EMS missions by a third and 19% of patients received telephone counseling and treatment instructions alone. According to the ICPC-2 classification, the most common care needs were: general and unspecified symptom and impaired general condition, musculoskeletal symptoms, falls, mental health problems, and substance abuse. Patient satisfaction with the TCA service was high (between 71–85% in different areas of satisfaction). More satisfied with the service were those who did not consider the EMS necessary for themselves. TCA services can reduce the cost of EMS by 29% in urban environment and by 32% in rural areas.

TCA service could be a good alternative to the assessment of the need for care performed by EMS, taking into account the cost structure. The service can increase patient satisfaction with the care pathway.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla sairaanhoitajan puhelimessa tehtävään hoidon tarpeen arviointiin (PHTA) ohjattujen kiireettömien ensihoidon potilaiden hoidon tarpeita, palveluiden käyttöä, potilastyytyväisyyttä sekä ensihoidon ja PHTA:n resurssien käyttöä ja kustannusten jakaantumista.

Tutkimus koostui kolmesta osatutkimuksesta: 1) Seurantatutkimuksella kuvailtiin PHTA-sairaanhoitajan palveluun ohjattujen ensihoidon kiireettömien potilaiden (n = 700) hoidon tarpeita ja palveluiden käyttöä. Tutkimusjaksolla kaikki hätäkeskuksen luokittelemat Kainuun alueen kiireettömät ensihoidon potilaat (N = 765) ohjattiin PHTA-sairaanhoitajan hoidon tarpeen arvioon ensihoidon sijaan. Aineisto kerättiin potilastietojärjestelmistä hoidon tarpeen ja toteutuneen palvelun käytön osalta. 2) Poikkileikkaustutkimuksella kuvailtiin ensihoidon kiireettömien potilaiden (n = 127) tyytyväisyyttä PHTA-palveluun. Aineisto kerättiin potilastyytyväisyys-mittarilla puhelinhaastattelemalla potilaita viikon kuluttua PHTA-sairaanhoitajan puhelinsoitosta. 3) Havaintotutkimuksella kuvailtiin PHTA-palvelun ja ensihoidon resurssien käyttö ja kustannukset Kainuussa vuonna 2018 sekä tehtiin hypoteettinen mallinnus Oulun kaupunkiin. Aineisto kerättiin ensihoidon Codea- ja Merlot Medi -tietojärjestelmistä ja tulosyksiköiden talousarvioiden tilinpäätöksistä vuodelta 2018. Kaikki aineistot analysoitiin tilastollisesti.

PHTA-palvelu vähensi kolmasosan ensihoidon kiireettömistä tehtävistä ja 19 %:lle potilaista annettiin puhelimessa pelkästään terveysneuvontaa ja hoito-ohjeita. ICPC-2-käyntisyyluokituksen mukaan yleisimmät hoidon tarpeet olivat yleinen ja määrittelemätön oire ja heikentynyt yleistila, tuki- ja liikuntaelinoireet, kaatumiset ja mielenterveysongelmat sekä päihteiden väärinkäyttö. Potilas-tyytyväisyys PHTA-palveluun oli korkeaa (71–85 %:n välillä tyytyväisyyden eri osa-alueissa). Tyytyväisempiä palveluun olivat ne, jotka eivät pitäneet ensihoidon palvelua itselleen välttämättömänä. PHTA-palvelulla voidaan vähentää ensihoidon kuluja kaupungeissa 29 % ja maaseutumaisissa ympäristöissä 32 %.

PHTA-palvelu voisi olla hyvä vaihtoehto ensihoidon suorittamalle hoidon tarpeen arvioinnille kulurakenne huomioiden. Palvelu voi lisätä potilas-tyytyväisyyttä hoitoketjua kohtaan.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Roivainen, P., Hoikka, M. J., Raatiniemi, L., Silfvast, T., Ala‐Kokko, T., & Kääriäinen, M. (2020). Telephone triage performed by nurses reduces non‐urgent ambulance missions: A prospective observational pilot study in Finland. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 64(4), 556–563. https://doi.org/10.1111/aas.13542

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Roivainen, P., Hoikka, M. J., Ala-Kokko, T. I., & Kääriäinen, M. (2021). Patient satisfaction with telephone care assessment among patients with non-urgent prehospital emergency care issues: A cross-sectional study. International Emergency Nursing, 59, 101070. https://doi.org/10.1016/j.ienj.2021.101070

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Roivainen, P., Kääriäinen, M., Ehrola, A., Ala-Kokko, T., & Hoikka, M. (2022). Ensihoidon kiireettömien tehtävien siirto puhelimessa tehtävään hoidon tarpeen arviointiin: kuvaus resurssien käytöstä ja kustannusten jakaantumisesta. Manuscript submitted for publication.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3265-2
ISBN Print: 978-952-62-3264-5
Issue: 1666
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Funding: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Valtion tutkimusrahoituksen tehohoitotutkimuksen määrärahat, Valtion tutkimusrahoituksen hoitotieteellisentutkimuksen määrärahat, Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö sekä Ensihoidon tukisäätiö.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.