University of Oulu

Moniulotteinen kosketus päiväkodin suhteissa : kertomuksia varhaiskasvatuksen arjesta

Saved in:
Author: Keränen, Virve1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences, Teachers, Teaching and Educational Communities (TTEC)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Erratum: Erratum (PDF)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526232843
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-05-06
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston ihmistieteiden tohtoriohjelmatoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Martti Ahtisaari -salissa (L2) 14. toukokuuta 2022 klo 12.00
Tutor: Professor Eila Estola
Professor Minna Uitto
Reviewer: Professor Liisa Tainio
Professor Kirsti Karila
Opponent: Professor Kirsti Karila
Description:

Abstract

This study focuses on touch in preschools’ relations. Relations in this study are understood as relations between the humans and the world. In these relations touch has a meaningful role. The research question is: How is touch shaped in preschools’ relations?

The meaning of touch for being a human has been acknowledged, but less is known about what comes to exist through touch in the relations of preschools. This study aims to deepen existing understanding of touch as multisided, created in and creating relations in the everyday life of preschools.

The study is located in the fields of childhood research and teacher research and its theoretical approach is in line with the philosophy of embodiment and narrativity. Philosophy of embodiment is reflected mainly through the writings of Maurice Merleau-Ponty. In addition, the feminist theories of embodiment and touch have inspired the study. Narrativity is understood holistically, which means that besides verbal stories, also the embodied ways to narrate are seen as meaningful. The data was collected in 2015–2018 in Finnish preschools and consists of group discussions with early childhood educators and video recordings.

The results show that touch in the relations of preschools is multisided. On the one hand, touch is shaped in the situations of everyday life. On the other hand, touch is intentionally used to set boundaries and touch itself has boundaries. The touch cultures in preschools are shaped in intertwining of relations where situation and intention are meaningful. In these relations the past experiences of touch are always present.

The study challenges the traditional “good touch—bad touch” dichotomy and emphasizes touch as wider relational phenomena. In addition, the study introduces the concept of love and by doing so, opens the space for reflection of the role of loving touch in the relations of preschools.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan kosketusta päiväkodin suhteissa. Suhteisuus ymmärretään tässä sekä ihmisten välisenä että laajemmin ihmisten ja maailman välisenä suhteena, jossa kosketuksella on merkittävä rooli. Tutkimuksessa kysytään, miten kosketus rakentuu päiväkodin arjen suhteissa.

Kosketuksella on osoitettu olevan merkitystä ihmisyydessä, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä tulee olemassa olevaksi kosketuksen kautta päiväkodin arjen suhteissa. Tutkimuksen tavoitteena onkin syventää ymmärrystä kosketuksesta suhteissa rakentuvana ja suhteita rakentavana, moniulotteisena ilmiönä kasvatuksessa ja myös laajemmin yhteiskunnassa.

Lapsuuden- ja opettajatutkimuksen alueille paikantuvan tutkimuksen lähtökohdat ovat ruumiillisuuden filosofiassa ja kerronnallisessa tutkimuksessa. Ruumiillisuuden filosofiaa tarkastellaan erityisesti Maurice Merleau-Pontyn kirjoitusten valossa. Lisäksi tutkimusta ovat inspiroineet feministiset teoriat ruumiillisuudesta ja kosketuksesta. Kerronnallisuus ymmärretään tässä tutkimuksessa kokonaisvaltaiseksi kerronnaksi, jossa merkitystä on paitsi sanoilla myös ruumiillisella tavalla kertoa. Tutkimusaineisto, joka koostuu videoaineistosta ja päiväkotien työntekijöiden kanssa käydyistä ryhmäkeskusteluista, on koottu vuosien 2015–2018 aikana.

Tutkimustulokset osoittavat, että kosketus päiväkodin suhteissa on moniulotteinen ilmiö. Kosketus syntyy arjen hetkissä, spontaanina tapana tavoitella yhteyttä toiseen. Toisaalta taas kosketus on intentionaalinen: sillä pyritään rajoittamaan, mutta kosketusta myös rajoitetaan. Päiväkodin kosketuskulttuuri rakentuu suhteiden punoutumana, jossa merkityksellistä on hetkellisyys ja intentio. Siinä ovat aina läsnä koskevien ja kosketettavien aiemmat kokemukset kosketuksesta.

Tutkimus haastaa perinteisen hyvä-paha-kosketus–dikotomian sijaan pohtimaan kosketusta laajemmin suhteisena ilmiönä. Lisäksi se nostaa esiin rakkauden osana päiväkotien kosketuskulttuuria. Näin avataan keskustelu siitä, mitä rakastava kosketus päiväkodin suhteissa saa aikaan.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Keränen, V., Juutinen, J. & Estola, E. (2017). Kosketus päiväkodin kasvattajien kertomuksissa. Varhaiskasvatuksen tiedelehti, 6(2), 249–269.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Keränen, V., Viljamaa, E., & Uitto, M. (2021). Touch in children’s everyday peer relations in preschools. Childhood, 28(1), 86–102. https://doi.org/10.1177/0907568220953514

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Keränen, V., & Uitto, M. (2021). Can i kiss a child? Balancing between different views of touch in early childhood educators’ work. Scandinavian Journal of Educational Research. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/00313831.2021.1990124

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-3284-3
ISBN Print: 978-952-62-3283-6
Issue: 209
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Kiitos Suomen kulttuurirahasto kahdesta apurahasta, kiitos Mannerheimin lastensuojeluliiton tutkimussäätiö, Oulun yliopiston tukisäätiö ja kasvatustieteiden tiedekunnan Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -tutkimusyksikkö taloudellisesta tuesta. Kiitos Oulun yliopiston tutkijakoulu matka-apurahoista. Kiitos Suomen Akatemian rahoittamalle Opettajan työn moninaistuvat suhteet -hankkeelle, joka mahdollisti tutkimukseni loppuunsaattamisen.
Academy of Finland Grant Number: 332232
Detailed Information: 332232 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.