University of Oulu

Data-based value creation in healthcare service delivery networks

Saved in:
Author: Huhtala, Tero1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International business
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526232973
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-05-04
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Programme Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 11 May 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Pauliina Ulkuniemi
Professor Saila Saraniemi
Professor Minna Pikkarainen
Reviewer: Professor Katrien Verleye
Associate Professor Ting Yu
Opponent: Professor Hannu Saarijärvi
Description:

Abstract

This study explores data-based value creation in the context of service delivery networks; specifically, a holistic preventive healthcare service in its development phase. The purpose of this study is to understand data-based value creation in service delivery networks by exploring 1) the nature and character of data-based value, 2) the key determinants of data-based value creation, and 3) the contextual characteristics of the service delivery network in relation to data-based value creation. In this way the study contributes to the fragmented research on value creation and networks.

The empirical part of the study is conducted in the form of a qualitative single-case study. The data collection consisted of extensive observation and interviewing by the author as part of a research project. Eleven separate interviews were arranged with nine actors from the service delivery network to gain a descriptive and holistic understanding of the research phenomenon. The primary empirical data collection process was finalized in a final workshop wherein all the interviewed organizations were invited to provide feedback on the initial findings.

In this study the potential value for each of the actors in the service delivery network was analyzed, which resulted in an improved understanding of how to conceptualize data-based value, emphasizing the ongoing, iterative, and multi-loci nature of data-based value. Secondly, the resources and activities inherent to data-based value creation were analyzed to discover the key determinants of data-based value creation. Thirdly, contextual analysis provided insights into the actors and roles in the service delivery network, as well as to the essential collective actions. The investigation of these aspects of the research phenomenon enabled the creation of a realistic overview of data-based value creation in service delivery networks. Finally, an empirically grounded model was synthesized to describe data-based value creation in service delivery networks as an iterative, multi-loci, and collaborative process with distinctive contextual characteristics.

For the service providers of novel collaboratively facilitated data-based services, understanding the value, key determinants, and contextual characteristics of value creation is essential. This study provides justified propositions for the service providers on how to understand data-based value and factors influencing data-based value creation to collectively orchestrate the service delivery network and create value reciprocally.

see all

Tiivistelmä

Tämä tutkimus käsittelee datapohjaista arvonluontia palveluverkostoissa; erityisesti tarkastelun kontekstina on ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluverkosto sen kehityksen alkuvaiheessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on luoda ymmärrystä datapohjaisesta arvonluonnista palveluverkostojen kontekstissa tutkimalla 1) datapohjaisen arvon luonnetta ja määritelmää, 2) datapohjaisen arvonluonnin keskeisimpiä tekijöitä, sekä 3) palveluverkostolle luonteenomaisia piirteitä datapohjaisessa arvonluonnissa. Tällä tavoin tutkimus edistää arvonluonnin ja verkostojen sirpaloitunutta tutkimuskenttää.

Tutkimuksen empiirinen osa on suoritettu kvalitatiivisena yksittäistapaustutkimuksena. Aineistonkeruu koostui havainnoinnista, työpajoista, ja haastatteluista osana tutkimusprojektia. Kokonaisuudessaan yksitoista erillistä haastattelua järjestettiin palveluverkoston yhdeksän eri toimijan kanssa, jotta tutkimusilmiöstä saataisiin kuvaava ja kokonaisvaltainen käsitys. Ensisijainen empiirinen tiedonkeruuprosessi saatiin päätökseen lopputyöpajassa, jossa kaikkia haastateltuja organisaatioita pyydettiin antamaan palautetta alustavista tuloksista.

Tässä tutkimuksessa analysoitiin datan potentiaalista arvoa palveluverkoston kullekin toimijalle, mikä johti parempaan ymmärrykseen siitä, miten datapohjainen arvo voidaan käsitteellistää, korostaen datapohjaisen arvon jatkuvaa, iteratiivista ja monipaikkaista luonnetta. Myös datapohjaiseen arvonluontiin liittyvät resurssit ja aktiviteetit analysoitiin terveydenhuollon palveluverkostossa, jotta saadaan parempi ymmärrys datapohjaisen arvonluonnin keskeisimmistä määräävistä tekijöistä. Kolmanneksi kontekstuaalinen analyysi antoi syvällisen näkemyksen palveluverkoston toimijoista ja rooleista sekä oleellisista kollektiivisista toimista. Näiden tutkimusilmiön eri näkökohtien selvittäminen mahdollisti realistisen yleiskuvan luomisen datapohjaisesta arvonluonnista palveluverkostoissa. Lopuksi syntetisoitiin empiirisesti perusteltu malli kuvaamaan datapohjaista arvonluontia palveluverkostoissa iteratiivisena, monipaikkaisena ja kollaboratiivisena prosessina, jolla on omat kontekstuaaliset luonteenpiirteensä.

Datapohjaisten palveluiden toimijoille on tärkeää ymmärtää datasta johdettu arvo, arvonluonnin keskeiset tekijät, sekä arvonluonnin kontekstuaaliset piirteet. Tämä tutkimus auttaa terveydenhuollon palveluntarjoajia saamaan laaja-alaisen kuvan datapohjaisesta arvonluonnista palveluverkoistossa tarjoamalla perusteltuja propositioita siitä, miten dataan perustuvaa arvoa ja datapohjaiseen arvonluontiin vaikuttavia tekijöitä, sekä terveydenhuollon kontekstiin sidottuja asioita voidaan ymmärtää.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-3297-3
ISBN Print: 978-952-62-3296-6
Issue: 126
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Funding: I am deeply grateful for the financial support I received for this study. I extend my sincerest thanks to the Foundation for Economic Education (Liikesivistysrahasto) and Niilo Helander foundation for making my dissertation journey possible.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.