University of Oulu

(Un)becoming an asylum seeker : nomadic research with men awaiting an asylum decision

Saved in:
Author: Petäjäniemi, Maria1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences, Learning and Learning Process (LLP)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233017
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-05-13
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 20 May 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Maija Lanas
Associate Professor Mervi Kaukko
Reviewer: Professor Michalinos Zembylas
Professor Kirsi Pauliina Kallio
Opponent: Professor Sari Pöyhönen
Description:

Abstract

This research focuses on what becoming an asylum seeker awaiting an asylum decision in Finland means. This “becoming” is perceived as a dynamic, never-ending process. This research explores the boundaries and possibilities faced by asylum-seeking men in their everyday lives after arriving to Finland in 2015.

The data consist of nomadic hanging out and in-depth interviews with nine asylum-seeking men conducted in 2016 and in 2018. Theoretically, this research builds on feminist-informed poststructuralism. It utilizes the concepts of subjectification and subject position to look at how asylum-seeking men tell, retell, and negotiate the position they occupy. This research asks the following question: How does one become subjectificated as an asylum seeker?

The findings suggest that waiting for an asylum decision creates a temporary, existential context for asylum seekers’ subjectification. As the waiting prolongs, the subject position becomes more recognizable for people occupying the position, in turn leading to shifting subjectification. Detecting, meeting, and negotiating discursive expectations are embedded in the process of subjectification. For asylum seekers, these expectations are often paradoxical and contradictory. The findings address how the study’s participants submitted to, mastered, and resisted the expectations.

Based on this research, becoming an asylum seeker is formed through three layers that constitute and reconstitute this position: the fundamental basis of needing a safe place, the legal category of an asylum seeker, and the societal expectations targeted at the position of an asylum seeker. In the discursive constitution of an asylum seeker, people become asylum seekers throughout these layers in the ongoing process of subjectification within the position of an asylum seeker. However, perhaps paradoxically, in the process of becoming an asylum seeker, the purpose is to unbecome an asylum seeker.

see all

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan turvapaikanhakijuutta ja turvapaikkapäätöksen odotusta Suomessa. Staattisen olemisen sijaan turvapaikanhakijuus nähdään dynaamisena, jatkuvasti liikkeessä olevana prosessina. Tutkimus tarkastelee turvapaikanhakijuuteen kytkeytyviä rajoja ja mahdollisuuksia, joita Suomeen vuonna 2015 saapuneet turvapaikanhakijamiehet arjessaan kohtaavat.

Tutkimuksen aineisto koostuu vuosina 2016 ja 2018 toteutetuista syvähaastatteluista sekä kuljeskelevasta hengailusta yhdeksän turvapaikanhakijamiehen kanssa. Teoreettisesti tutkimus nojaa feministiseen jälkistrukturalismiin. Tutkimus hyödyntää subjektifikaation ja subjektiposition käsitteitä katsoessaan, kuinka miehet kertovat ja neuvottelevat asemaansa turvapaikanhakijoina. Tutkimus kysyy: Miten turvapaikanhakijaksi subjektifikoidutaan?

Tulosten perusteella turvapaikkapäätöksen odotus luo väliaikaisen kontekstin turvapaikanhakijan subjektifikaatiolle. Odotusajan pitkittyessä turvapaikanhakijan positiosta tulee tunnistettavampi, mikä tekee subjektifikaatiosta ajassa muuttuvaa. Ympäröivien yhteiskunnallisten odotusten paikantaminen, niihin vastaaminen ja niistä neuvotteleminen ovat olennaista subjektifikaatiossa. Turvapaikanhakijoille kohdistetut odotukset ovat tämän tutkimuksen mukaan usein paradoksaalisia ja ristiriitaisia. Tulokset kuvaavat, kuinka tutkimukseen osallistuvat miehet usein samanaikaisesti sekä täyttävät nämä odotukset että vastustavat niitä.

Tässä tutkimuksessa turvapaikanhakijuus muodostuu diskursiivisesti kolmena kerroksena. Näistä ensimmäinen, perustavanlaatuinen tarve turvalliselle paikalle, luo pohjan turvapaikanhakijuudelle. Tämän päälle kerrostuvat position lakiin kirjatut perusteet ja niiden tulkinta sekä positioon kohdistuvat yhteiskunnalliset odotukset. Tutkimuksen mukaan turvapaikanhakijan subjektipositioon subjektifikoidutaan jatkuvasti liikkeessä olevassa prosessissa näiden kolmen kerroksen kautta. Prosessi kuitenkin paradoksaalisesti tähtää siihen, ettei turvapaikanhakija olisi enää turvapaikanhakija.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Petäjäniemi, M., Lanas, M., & Kaukko, M. (2018). Osallisuus turvaa hakevan reunaehdoissa: Hätämajoitusyksikössä asuvien nuorten miesten kertomuksia arjesta. Aikuiskasvatus, 38(1), 4–17. https://doi.org/10.33336/aik.88118

  2. Petäjäniemi, M., Kaukko, M., & Lanas, M. (2021). Confined in waiting: Young asylum seekers narrating in and out of temporary shelter. YOUNG, 29(1), 62–80. https://doi.org/10.1177/1103308820904271

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Petäjäniemi, M., Lanas, M., & Kaukko, M. (2021). How to be a ‘good asylum seeker’? The subjectification of young men seeking asylum. Nordic Journal of Migration Research, 11(3), 284–300. https://doi.org/10.33134/njmr.389

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-3301-7
ISBN Print: 978-952-62-3300-0
Issue: 210
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 520 Other social sciences
Subjects:
Funding: This thesis was funded and made possible by Eemil Aaltonen’s Foundation, Niilo Helander’s Foundation, Finnish Cultural Foundation, Oskar Öflund’s Foundation, the University of Oulu Support Foundation and the Faculty of Education.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.