University of Oulu

Effects of an educational intervention on mentors’ competence in mentoring culturally and linguistically diverse nursing students

Saved in:
Author: Oikarainen, Ashlee1,2,3
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
3University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine, Medical Research Center Oulu
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233116
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-05-25
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Leena Palotie auditorium (101A) of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 A), on 2 June 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Kristina Mikkonen
Docent Marco Tomietto
Reviewer: Associate Professor Anna Axelin
Associate Professor Jessica Hemberg
Opponent: Professor Hannele Turunen
Description:

Abstract

The aim of this study was to develop an educational intervention and evaluate its effects on mentors’ competence in mentoring culturally and linguistically diverse nursing students during clinical placement.

The Medical Research Council framework for complex interventions guided the developmental, piloting, evaluation and implementation phases of the study. First, a cross-sectional study was conducted to describe mentors’ (n=323) competence in mentoring diverse nursing students during clinical placement and identify factors that affect mentoring. A systematic review was conducted to identify evidence on educational interventions (n=6) designed to improve nurses’ self-assessed cultural competence and on the effectiveness of these interventions. The identified theory was used as a basis for the development of the educational intervention.

Next, the intervention was pilot tested, delivered according to the published study protocol and evaluated for its effects on mentors’ competence in mentoring diverse nursing students during clinical placement. A nonrandomised, quasi-experimental design was used. Participants were mentors employed at two hospitals. The intervention group (n=49) completed newly developed blended learning mentoring education with a cultural competence component and the control group (n=62) online mentoring education without a cultural competence component. Data were collected from both groups at baseline, immediately after the education, and six-months follow-up using the Mentors’ Competence Instrument and Mentors’ Cultural Competence Instrument. Wilcoxon signed-rank test and Mann-Whitney U test were used to find differences before and after education.

General mentoring competence areas improved statistically significantly in both groups following education. Competence in cultural interaction and safety and cultural skills improved statistically significantly in the intervention group. Differences between groups were statistically nonsignificant.

Educational preparation of mentors in the mentoring of diverse nursing students has the potential to improve mentors’ competence. Education alone without continuous support may be insufficient to maintain mentors’ cultural competence in mentoring. Adequate time, support and resources must be allocated to maintain mentors’ competence and motivation towards the mentoring of diverse nursing students.

see all

Tiivistelmä

Tarkoituksena oli kehittää koulutusinterventio ja arvioida sen vaikuttavuutta opiskelijaohjaajien osaamiseen ohjata kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisia sairaanhoitajaopiskelijoita harjoittelun aikana.

Tutkimuksen kehittämis-, pilotointi-, arviointi- ja implementointivaiheita ohjasi Medical Research Council:n laatima kehys monimuotoisille interventioille. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin poikkileikkaustutkimus, jossa kuvattiin ohjaajien (n=323) osaamista ohjata monimuotoisia sairaanhoitajaopiskelijoita harjoittelun aikana ja selvittää ohjaukseen vaikuttavia tekijöitä. Toteutettiin järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus sairaanhoitajien kulttuurista osaamista edistävistä koulutusinterventioista (n=6) ja niiden vaikuttavuudesta. Katsauksessa tunnistettua teoriaa käytettiin intervention kehittämisen perustana.

Tutkimuksen seuraavissa vaiheissa interventio pilotoitiin, se toteutettiin tutkimusprotokollan mukaisesti, ja sen vaikutus ohjaajien osaamiseen arvioitiin. Ei-satunnaistettua kvasikokeellista tutkimusasetelmaa käytettiin. Osallistujat koostuivat kahden sairaalan opiskelijaohjaajista. Koeryhmä (n=49) suoritti vasta kehitetyn sulautuvana opetuksena toteutetun opiskelijaohjauskoulutuksen, johon sisältyi kulttuuriseen osaamiseen liittyvä teema. Kontrolliryhmä (n=62) suoritti verkon kautta opiskelijaohjauskoulutuksen, johon ei sisältynyt kulttuuriseen osaamiseen liittyvää teemaa. Aineisto kerättiin molemmilta ryhmiltä lähtötilanteessa, välittömästi koulutuksen jälkeen ja kuuden kuukauden seurantajakson jälkeen käyttämällä Opiskelijaohjausosaamisen sekä Opiskelijaohjaajan kulttuurisen osaamisen kyselyä. Wilcoxon signed rank testiä ja Mann-Whitney U testiä käytettiin erojen löytämiseksi ennen ja jälkeen koulutusta.

Yleiset opiskelijaohjausosaamisen alueet kehittyivät tilastollisesti merkitsevästi molemmissa ryhmissä koulutuksen jälkeen. Koeryhmässä osaaminen kulttuurisessa kohtaamisessa ja turvallisuudessa sekä kulttuuritaidoissa kehittyi tilastollisesti merkitsevästi. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa.

Ohjaajien kouluttaminen monimuotoisten sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaukseen mahdollistaa ohjaajien osaamisen kehittymisen. Pelkkä koulutus ilman jatkuvaa tukea voi olla riittämätön ylläpitämään ohjaajien kulttuurista osaamista. Ohjaajien osaamisen ja motivaation ylläpitämiseksi tulee ohjaukselle varata riittävästi aikaa, tukea ja resursseja.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Oikarainen, A., Mikkonen, K., Tuomikoski, A.-M., Elo, S., Pitkänen, S., Ruotsalainen, H., & Kääriäinen, M. (2018). Mentors’ competence in mentoring culturally and linguistically diverse nursing students during clinical placement. Journal of Advanced Nursing, 74(1), 148–159. https://doi.org/10.1111/jan.13388

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Oikarainen, A., Mikkonen, K., Kenny, A., Tomietto, M., Tuomikoski, A.-M., Meriläinen, M., Miettunen, J., & Kääriäinen, M. (2019). Educational interventions designed to develop nurses’ cultural competence: A systematic review. International Journal of Nursing Studies, 98, 75–86. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.06.005

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Oikarainen, A., Kaarlela, V., Heiskanen, M., Taam-Ukkonen, M., Lehtimaja, I., Kärsämänoja, T., Tuomikoski, A.-M., Kääriäinen, M., Tomietto, M., & Mikkonen, K. (2022). Educational intervention to support development of mentors’ competence in mentoring culturally and linguistically diverse nursing students: A quasi-experimental study. Manuscript in preparation. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105424

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3311-6
ISBN Print: 978-952-62-3310-9
Issue: 1673
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Funding: I would like to thank for funding from the Northern Ostrobothnia Hospital District, the Finnish Association of Nursing Research, the Nurse Education Association, the Finnish Nurses Association, Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry, and for the various doctoral research positions provided by the Nursing Science and Health Management Research Unit at the University of Oulu. Funding received from the Erasmus+ funded Quality mentorship for developing competence nursing students (QualMent) project also, in part, facilitated the carrying out of this PhD.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.