University of Oulu

“There is a lot to practice” : a nexus analytical study on promoting multiliteracy in health education

Saved in:
Author: Nygård, Tuula1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences, Values, Ideologies and Social Contexts of Education (VISE)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233154
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-05-20
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium F202 of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 B), on 27 May 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Riitta-Liisa Korkeamäki
Assistant Professor Noora Hirvonen
Doctor Sari Räisänen
Reviewer: Professor Cathy Burnett
Professor Sue Nichols
Opponent: Academy Research Fellow Carita Kiili
Description:

Abstract

Children and young people need new competences to seek and evaluate information in the changing multimodal information environment, and teachers do, too, as they have a key role in guiding young people in this task. In health education, these competencies are particularly important because information can be complex and changing, and also because it can have critical consequences.

This thesis addresses the challenges of promoting students’ information seeking and evaluation from the perspective of multiliteracy in health education. It scrutinizes a sociocultural approach to multiliteracy, teachers’ informational authority roles and identities, and nexus analysis as a theoretical–methodological perspective.

The results of Studies 1, 2, and 3 are reported in three empirical articles. Article I focused on examining teachers’ informational authority roles while students worked in groups on information-seeking and evaluation tasks. Article II analyzed health education teachers’ reflections of their teacher identities and Article III explored teachers’ contributions to students’ multiliteracy learning.

The results of the research reveal a multifaceted phenomenon with dimensions of, first, the complexity of modern health communication and online media environments; second, the choice of credible information sources with multimodal and different types of content; and third, teachers’ roles as information facilitators, sources, and guides. The results of this research highlight that while teachers may know what multiliteracy means as a concept, how it can be promoted in all subjects is limited by various factors.

The digital world with social media is an integral part of modern human life. The key question, then, is not whether the internet is being used to seek information, but how best to scaffold students to operate there, make rational use of it, and seek credible information. Promoting these practices in subject content, such as health education, would deepen students’ understanding of the thematic evaluation criteria, and facilitate the comprehension of texts.

The research is topical in Finland, especially because multiliteracy is at the core of the recently published National Literacy Strategy 2030. Making Finland the most literate country in the world by 2030 will require extensive efforts, thorough and long-term support for teachers, and appropriate resources.

see all

Tiivistelmä

Nykypäivän multimodaalisissa tietoympäristöissä lapset ja nuoret tarvitsevat uudenlaisia tiedonhankinnan ja arvioinnin taitoja, joiden avulla he oppivat tulkitsemaan ja hyödyntämään monipuolisia ja vuorovaikutteisia sisältöjä. Ohjatessaan nuoria tässä tehtävässä myös opettajat ovat uusien vaatimusten edessä. Tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot ovat erityisen tärkeitä terveystiedossa, koska terveyteen liittyvä tieto voi olla vaikeaselkoista ja muuttuvaa, ja puutteelliset taidot voivat aiheuttaa jopa terveydellistä vaaraa.

Tässä artikkeliväitöskirjassa käsitellään oppijoiden tiedonhankinnan ja arvioinnin edistämisen haasteita monilukutaidon näkökulmasta terveystiedon opetuksessa. Tutkimuksessa tarkastellaan monilukutaitoa sosiokulttuurisena ilmiönä, opettajan tiedollisia auktoriteettirooleja ja identiteettiä neksusanalyyttisesta näkökulmasta.

Tämän tutkimuksen tulokset tuovat esiin monitahoisen ilmiön. Sen ulottuvuuksina ovat nykyaikaisen terveysviestinnän ja verkkoympäristöjen monimutkaisuus, multimodaalisten ja erimuotoista tekstiä sisältävien tiedonlähteiden valintaprosessit sekä opettajien roolit tiedon välittäjinä, lähteinä ja valinnan ohjaajina. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajat tietävät mitä monilukutaidon käsitteellä tarkoitetaan, mutta se, miten sitä voidaan eri oppiaineissa edistää, on haastavampi kysymys. Opettajat kantavat huolta oppijoiden luku- ja kirjoitustaidon heikkenemisestä. On tärkeää huomata, että niiden opettaminen edistää monilukutaitoa, mutta myös päinvastoin. Ne ovat osa samaa merkityksenmuodostusilmiötä ja kehittyvät rinnakkain.

Digitaalinen maailma ja sosiaalinen media ovat olennainen osa meidän kaikkien elämää. Tämän vuoksi on välttämätöntä opettaa koulussa erilaisten tietoympäristöjen järkevää hyödyntämistä ja kehittää oppijoiden tiedonhankinnan, arvioinnin ja tuottamisen prosesseja. Näiden käytäntöjen edistäminen oppiaineiden sisältötiedossa, esimerkiksi terveystiedossa, syventäisi oppijoiden ymmärrystä temaattisista arviointikriteereistä ja helpottaisi tekstien ymmärtämistä.

Tutkimus on Suomessa ajankohtainen, erityisesti koska monilukutaito on äskettäin julkaistun Kansallisen Lukutaitostrategian ytimessä. Suomen tekeminen maailman lukutaitoisimmaksi maaksi vuoteen 2030 mennessä vaatii laajaa panostusta, perusteellista ja pitkäjänteistä tukea opettajille sekä asianmukaisia resursseja.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Nygård, T., Hirvonen, N., Räisänen, S., & Korkeamäki, R.-L. (2021). Ask your mother! Teachers’ informational authority roles in information-seeking and evaluation tasks in health education lessons. Scandinavian Journal of Educational Research, 65(6), 972–985. https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1788145

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Nygård, T., Hirvonen, N., Räisänen, S., & Korkeamäki, R.-L. (2020). Health education teachers’ historical bodies: Constructing teacher identity and teaching information evaluation. Health Education, 121(1), 59–74. https://doi.org/10.1108/HE-10-2020-0096

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Nygård, T., Hirvonen, N., Räisänen, S., & Korkeamäki, R.-L. (2021). Health education teachers’ contributions to students’ multiliteracy learning. Literacy Research and Instruction. Advance online publication. https://doi.org/10.1080/19388071.2021.2008556

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. E, Scientiae rerum socialium
ISSN: 0355-323X
ISSN-E: 1796-2242
ISSN-L: 0355-323X
ISBN: 978-952-62-3315-4
ISBN Print: 978-952-62-3314-7
Issue: 211
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 516 Educational sciences
Subjects:
Funding: Thesis has been conducted as part of the Cognitive Authorities in Everyday Health Information Environments of Young People (CogAHealth) research project, led by Professor Emerita Maija-Leena Huotari and funded by the Academy of Finland (grant no. 299112) for the period 2016–2020. I would like to acknowledge the financial support provided to me personally for this research by the Academy of Finland research project, CogAHealth, and the Jenny and Antti Wihuri Foundation. UniOGS also financed my journeys to the international conferences from which I have benefited.
Academy of Finland Grant Number: 299112
Detailed Information: 299112 (Academy of Finland Funding decision)
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.