University of Oulu

Enabling control in post-acquisition integration

Saved in:
Author: Väisänen, Marjo1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Accounting and Finance, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233222
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-06-03
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Programme Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 10 June 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Janne Järvinen
Associate Professor Sophie Tessier
Reviewer: Professor Martin Quinn
Associate Professor Martine Cools
Opponent: Professor Josep Bisbe
Description:

Abstract

Successful mergers and acquisitions (M&A) require organizations implement effective management control systems across the organization and its subsidiaries. Quite often, organizations resort to a top-down integration of these control systems due to high pressure to standardize the systems across the global firm often at a fast pace. These actions are likely to induce negative responses by the new organizational members in acquired subsidiaries, as suggested also by prior literature.

Drawing on the framework of enabling formalization, this dissertation enhances our understanding of management control integrations in the context of M&A. Composed of three inter-related essays, it investigates how management control systems can be perceived as enabling instead of coercive by the organizational members during post-acquisition integration. Using a qualitative, interpretive case study the research reveals new factors affecting how management control systems are perceived by the objects of control. The dissertation finds trust as an incremental factor influencing employees’ perceptions of the controls whether it concerns managerial intentions, the development process, or the daily use of the controls. It further shows how enabling control systems can support socialization of new employees during post-acquisition integration. Consequently, it explains how managers’ actions lead to enabling perceptions and how employees deal with temporary coercion with frame switching. With these theoretical contributions this dissertation moves the line of inquiry forward in the management control literature using the concept of enabling control.

As for practical contributions for organizations undergoing M&A, the dissertation suggests focusing more on how to integrate people, not merely systems, by creating trustful interpersonal relationships between key persons of the parties of the M&A. Taking the time to rationalize and give support to the local subsidiaries helps gain the new organizational members’ commitment to the new parent. Organizational members’ perception and commitment matters in order for the whole firm to aim for shared goals. This will help organizations be successful also in the future, including after M&A.

see all

Tiivistelmä

Menestyäkseen yrityskaupoissa yritysten on luotava tehokkaat johdon ohjaus- ja kontrollijärjestelmät pääkonttorin ja tytäryhtiöiden välille. Näissä tilanteissa turvaudutaan usein ylhäältä alaspäin johdettuun integraatioon globaalin yhtiön järjestelmien harmonisointivaatimusten sekä aikapaineiden vuoksi. Aiempi kirjallisuus osoittaa tällaisen toiminnan aiheuttavan usein negatiivista suhtautumista ostetun yrityksen henkilöstössä.

Tukeutuen mahdollistavan byrokratian viitekehykseen, tämä väitöskirja lisää ymmärrystämme ohjausjärjestelmäintegraatioiden toteuttamisesta yrityskauppatilanteissa. Kolmen toisiinsa liittyvän esseen avulla väitöskirja tutkii sitä, kuinka johdon ohjausjärjestelmät voidaan integroida niin että ostavan yrityksen henkilöstö kokisi ne mahdollistavina järjestelminä pakottavien kontrollien sijaan. Käyttäen laadullista ja tulkitsevaa tapaustutkimusotetta, tutkimus paljastaa uusia tapoja kuinka mahdollistavaa näkemystä voidaan vaalia. Tutkimus paljastaa luottamuksen olevan keskeisessä roolissa vaikuttamassa henkilöstön näkemyksiin ohjausjärjestelmistä koskien niin johdon tarkoitusperiä, järjestelmien kehitysprosesseja, kuin myös järjestelmien päivittäistä käyttöä. Lisäksi väitöskirja tuo esille, kuinka ohjausjärjestelmäintegraatiot voivat toimia tukena yrityskauppojen kohteena olevan henkilöstön sosiaalistamisessa osaksi uutta yhteisöä. Näin ollen, se tuo esiin keinoja, joita yritykset voivat hyödyntää johdon ohjausjärjestelmäintegraatioita toteuttaessaan auttaakseen ostetun yrityksen henkilöstöä sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja näkemään järjestelmät mahdollistavina työkaluina. Tutkimus osoittaa myös, kuinka henkilöstö käsittelee väliaikaista pakottavaa näkemystä niin sanottujen raamien vaihdannan keinoin. Nämä teoreettiset tulokset lisäävät tietoa johdon ohjausjärjestelmistä ja henkilöstön suhtautumisesta niihin.

Käytännön tasolla väitöskirja ottaa kantaa yrityskauppojen jälkeisiin integraatioihin suuntaamalla huomiota ihmisten integrointiin, pelkkien järjestelmien sijaan. Luottamuksellisten suhteiden luominen ostajan ja ostetun yrityksen välille auttaa henkilöstöä suhtautumaan järjestelmiin mahdollistavina työkaluina. Järjestelmämuutosten taustalla olevien syiden avaaminen sekä tuen tarjoaminen tytäryhtiöille paikallisesti auttaa saavuttamaan ostetun yrityksen henkilöstön luottamuksen, varmistaen yrityksen menestymisen myös tulevaisuudessa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Väisänen, M., Tessier, S., & Järvinen, J. T. (2021). Fostering enabling perceptions of management controls during post‐acquisition integration. Contemporary Accounting Research, 38(2), 1341–1367. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12639

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Väisänen, M. (2021). Facilitating socialization with enabling management control systems in acquired subsidiaries. Manuscript in preparation.

  3. Väisänen, M., Strauss, E., Tessier, S., & Järvinen, J. T. (2021). Overcoming the dualism of enabling and coercive controls. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-3322-2
ISBN Print: 978-952-62-3321-5
Issue: 127
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Funding: I gratefully acknowledge the financial support for my research I received from the Jenny and Antti Wihuri Foundation, the KAUTE Foundation, the Foundation for Economic Education, the North Ostrobothnia Regional Fund of the Finnish Cultural Foundation, the Tauno Tönning Foundation, the Marcus Wallenberg Foundation, the Paulo Foundation, the University of Oulu Scholarship Foundation, and the University of Oulu Graduate School (UniOGS).
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.