University of Oulu

Palliative care nursing competencies and undergraduate nursing students’ views of palliative care education

Saved in:
Author: Hökkä, Minna1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233260
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-06-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Health and Biosciences of the University of Oulu for public defence in the Leena Palotie auditorium (101A) of the Faculty of Medicine (Aapistie 5 A), on 21 June 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Tarja Pölkki
Professor Juho Lehto
Reviewer: Docent Meeri Koivula
Professor Tarja Kvist
Opponent: Docent Jari Kylmä
Description:

Abstract

The main aim of this study was to describe the palliative care (PC) nursing competencies required from nurses on different PC levels and to examine nursing students’ views of PC education. The study consisted of three phases: (I) an integrative systematic review (sub-study I), (II) a descriptive qualitative study (sub-study II) and (III) a cross-sectional survey (sub-studies III-IV).

Sub-study I included 21 studies (n=7470 participants) from five databases. Based on a review, using thematic analysis, PC competencies merged from the data, namely collaboration, communication, cultural, clinical, psychosocial, spiritual, ethico-legal and leadership competence. A research gap of PC competencies required in different levels of PC provision was identified. In qualitative sub-study II, multidisciplinary groups of professionals (n=222) defined the PC nursing competencies required in different levels of PC. The competencies required in the basic level consisted of many competencies such as symptom management, supporting and encounters competencies. The competencies required in the specialist level included competencies such as maintaining expertise, advanced symptom management as also research and development competencies. In quantitative sub-study III, final year nursing students (n=1331) responded to a questionnaire and assessed the coverage of PC content in their education and their self-assessed competence of the subject. The students assessed that education on mental symptoms, existential issues and multicultural aspects were covered incompletely. Over half of the students wanted more education on pharmacological and non-pharmacological pain management. Almost all students considered PC as a useful subject, but only about half of them assessed their competence within PC as sufficient. In qualitative sub-study IV, final year nursing students (n=766) responded to the open-ended question in the survey and described their views of palliative care education. Based on a contents analysis three unifying categories were identified, 1) development needs and views of PC education, 2) the preferred types of PC education, and 3) factors that promote or hinder PC learning.

In conclusion, nurses need a wide range of competencies to provide PC. Nursing students consider PC as a useful subject, but still addressed the need to further develop the education on the subject.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen päätarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajan osaamista palliatiivisen hoidon eri tasoilla ja selvittää sairaanhoitajaopiskelijoiden näkemyksiä palliatiivisen koulutuksen opetuksesta. Tutkimus koostui kolmesta vaiheesta: (I) integroitu järjestelmällinen katsaus (osatutkimus I), (II) kuvaileva laadullinen tutkimus (osatutkimus II) ja (III) poikkileikkaustutkimus (osatutkimukset III-IV).

Osatutkimuksessa I oli 21 tutkimusta (n=7470) viidestä tietokannasta. Katsauksessa palliatiivisen hoidon osaamisalueiksi muodostuivat temaattisen analyysin mukaan; yhteistyö-, kommunikointi- ja kulttuuriosaaminen, kliininen, psykososiaalinen, spirituaalinen ja eettinen osaaminen sekä laki- ja johtamisosaaminen. Palliatiivisen hoidon eri tasoilla tarvittavasta osaamisesta löytyi niukasti tutkimustietoa. Laadullisessa osatutkimuksessa II ammattilaiset (n=222) määrittelivät palliatiivisen hoidon eri tasoilla tarvittavaa hoitotyön osaamista. Perustasolla osaaminen koostui osaamisalueista, kuten oireiden hoidon, tukemisen ja kohtaamisen osaaminen. Erityistason osaaminen koostui osaamisalueista, kuten asiantuntijuuden ylläpito, vaativan oirehoidon, tutkimuksen ja kehittämisen osaamisesta. Määrällisessä osatutkimuksessa III viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat (n=1331) vastasivat kyselylomakkeeseen, jossa he arvioivat palliatiivisen hoidon sisältöjä koulutuksessa ja omaa osaamistaan aiheesta. Opiskelijat arvioivat, että psyykkisiä oireita, eksistentiaalisia kysymyksiä ja monikulttuurisia näkökulmia ei käsitelty riittävästi opetuksessa. Yli puolet opiskelijoista toivoi lisää koulutusta lääkkeellisestä ja lääkkeettömästä kivunhoidosta. Lähes kaikki pitivät aihetta hyödyllisenä, mutta vain noin puolet heistä arvioi palliatiivisen hoidon osaamisen riittäväksi. Laadullisessa osatutkimuksessa IV viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijat (n=766) vastasivat kyselylomakkeen avoimeen kysymykseen ja kuvasivat näkemyksiään palliatiivisen hoidon koulutuksesta. Sisällönanalyysin mukaan muodostui kolme yhdistävää luokkaa 1) palliatiivisen hoidon koulutuksen kehittämistarpeet ja näkemykset palliatiivisesta hoidosta, 2) toiveet palliatiivisen hoidon koulutuksen toteuttamistavoista ja 3) palliatiivisen hoidon oppimista edistävät tai estävät tekijät.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että sairaanhoitajat tarvitsevat moninaista osaamista palliatiivisen hoidon toteuttamiseen. Opiskelijat pitävät aihetta hyödyllisenä, mutta koulutuksen kehittämisen tarve on ilmeinen.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Hökkä, M., Martins Pereira, S., Pölkki, T., Kyngäs, H., & Hernández-Marrero, P. (2020). Nursing competencies across different levels of palliative care provision: A systematic integrative review with thematic synthesis. Palliative Medicine, 34(7), 851–870. https://doi.org/10.1177/0269216320918798

  2. Hökkä, M., Melender, H.-L., Lehto, J. T., & Kaakinen, P. (2021). Palliative nursing competencies required for different levels of palliative care provision: A qualitative analysis of health care professionals’ perspectives. Journal of Palliative Medicine, 24(10), 1516–1524. https://doi.org/10.1089/jpm.2020.0632

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Hökkä, M., Pölkki, T., & Lehto, J. T. (2022). Nursing students’ views of the content of palliative care in undergraduate education and their self-assessed palliative care competence—A nationwide cross-sectional study. Journal of Palliative Care. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/08258597221084445

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Hökkä, M., Lehto, J. T., Kyngäs, H., & Pölkki, T. (2022). Finnish nursing students’ perceptions of the development needs in palliative care education and factors influencing learning in undergraduate nursing studies – a qualitative study. BMC Palliative Care, 21, 40. https://doi.org/10.1186/s12904-022-00915-6

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3326-0
ISBN Print: 978-952-62-3325-3
Issue: 1676
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Funding: Kiitos tahoille, jotka ovat tukeneet väitöskirjaani rahallisesti, Gyllenbergin säätiö, Sairaanhoitajien koulutussäätiö sekä Sairaanhoitajaliiton Durchmanin rahasto.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.