University of Oulu

Future language teachers designing for language learning in hybrid environments

Saved in:
Author: Tumelius, Riikka1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233307
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-06-03
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 10 June 2022, at 12 noon
Tutor: Docent Leena Kuure
Professor Tiina Keisanen
Reviewer: Professor Mona Blåsjö
Professor Thomas Ryberg
Opponent: Docent Peppi Taalas
Description:

Abstract

Digital technologies in our everyday lives provide varied possibilities for language learning, which has created a need to develop the practices of language teacher education as well. This study aims to shed light on what is going on when preservice teachers (PSTs) are learning to design for language learning projects in hybrid environments. The study is situated in an intersection of applied language studies, sociocultural-ecological language pedagogy and technology.

The research setting is provided by a university course where PSTs design and carry out an online language learning project. The course objective is to provide new perspectives on language, language learning and the pedagogical use of digital technologies.

Nexus analysis is used to answer the following research questions: 1) How is nexus analysis suited for studying pedagogical change? 2) How do future language teachers learn to manage complex pedagogical situations? 3) How do future language teachers’ professional vision and agency emerge in the joint activities and sensemaking? The research materials include video recordings of the participants’ work during the course project; materials accumulated in online platforms, including discussion posts, chat logs, planning documents, images and designed learning activities; emails; PSTs’ reflection papers; and observations by the researchers.

The findings can be summarised as follows: The design-driven process with hands-on work functions as a site for PSTs to practice collaborative, multimodal action and fluid shifts of attention, and to engage in negotiation for meanings. Collaboration and sensemaking are facilitated by the emergence of a balanced interaction order in the team between the PSTs and the teacher. PSTs draw on their peers’ and teachers’ support in the skilful management of complex, pedagogical events in hybrid space. PSTs actions and interactions related to the design process and the in-situ orchestration of learning events reveal competing perspectives on language learning and teaching. Pedagogical change and its challenges become visible in the relationship between the PSTs’ situated action and discourses of longer trajectories in language teacher education.

The research suggests that design-driven approaches and nexus analysis could be utilised in language teacher education to support the emergence of professional vision and agency.

see all

Tiivistelmä

Digitaaliset teknologiat laajentavat arjen kielenoppimisen mahdollisuuksia, minkä vuoksi on tarpeen kehittää myös kieltenopettajien koulutuksen käytänteitä. Tämä tutkimus selvittää, mitä tapahtuu, kun tulevat kieltenopettajat opettelevat suunnittelemaan kielenoppimista hybrideissä ympäristöissä. Tutkimuksessa risteävät soveltava kielentutkimus, sosiokulttuuris-ekologinen kielipedagogiikka ja teknologiantutkimus.

Väitöskirja tarkastelee yliopistokurssia, jossa kieltenopettajaopiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat verkkovälitteisen kielenoppimisprojektin. Kurssin tavoite on antaa uusia näkökulmia kieleen, kielenoppimiseen ja digitaalisten teknologioiden pedagogiseen käyttöön.

Neksusanalyysin avulla vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Miten neksusanalyysi soveltuu pedagogisen muutoksen tutkimiseen? 2) Miten tulevat kieltenopettajat opettelevat organisoimaan monimutkaisia pedagogisia tilanteita? 3) Miten tulevien kieltenopettajien ammatillinen näkemys ja toimijuus kehittyvät yhteistoiminnassa ja merkitysneuvotteluissa? Tutkimusaineistoon kuuluu videoita osallistujien toiminnasta; verkkoympäristöjen materiaaleja kuten keskustelulistoja, chat-lokeja, suunnitteludokumentteja, kuvia ja suunniteltuja oppimistehtäviä; sähköposteja; opiskelijoiden reflektiokirjoitelmia ja tutkijoiden havainnot toiminnasta.

Tutkimustulokset osoittavat, että kurssin designvetoinen, teoriaa ja käytäntöä yhdistävä prosessi antaa mahdollisuuden harjoitella yhteistoiminnallista, multimodaalista toimintaa ja nopeaa huomion suuntaamista sekä alustan merkitysneuvotteluille. Toiminnassa syntyvä tasapainoinen vuorovaikutusjärjestys tukee yhteistoimintaa ja merkitysneuvotteluja opiskelijoiden ja kurssin opettajan välillä. Opiskelijat hallitsevat taitavasti hybridissä tilassa syntyviä monimutkaisia pedagogisia tapahtumia ja hyödyntävät siinä toistensa ja opettajien tukea. Opiskelijoiden toiminta ja vuorovaikutus suunnittelutyössä ja oppimistapahtumien hallinnoinnissa tuovat esiin keskenään kilpailevia näkemyksiä kielenoppimisesta ja opettamisesta. Pedagoginen muutos ja sen haasteet näkyvät opiskelijoiden hetkellisen toiminnan ja kieltenopettajakoulutuksen laajempien diskurssien välisessä suhteessa.

Tutkimus osoittaa designvetoisen toiminnan ja neksusanalyysin tarjoumat ammatillisen näkemyksen ja toimijuuden tukemiselle ja tutkimukselle kieltenopettajien koulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Kuure, L., Riekki, M., & Tumelius, R. (2018). Nexus analysis in the study of the changing field of language learning, language pedagogy and language teacher education. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 11, 71–92. https://doi.org/10.30660/afinla.69208

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Tumelius, R., & Kuure, L. (2021). Towards a shared vision of language, language learning, and a school project in emergence. Classroom Discourse, 12(4), 344–364. https://doi.org/10.1080/19463014.2020.1808495

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Tumelius, R., & Kuure, L. (2022). Pre-service teachers' professional vision and agency emerging in orchestrating language learning in a hybrid space. Manuscript in preparation. https://doi.org/10.1080/09588221.2022.2092154

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Tumelius, R., Kuure, L., & Riekki, M. (In press). A design-driven approach to language teacher education in the era of digitalization. In J.-P. Alarauhio, T. Räisänen, J. Toikkanen, & R. Tumelius (Eds.), Shaping the North Through Multimodal and Intermedial Interaction (pp. 19–40). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99104-3_2

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-3330-7
ISBN Print: 978-952-62-3329-1
Issue: 198
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 6121 Languages
Subjects:
Funding: The doctoral thesis has been completed with support from the following sources: the Finnish Cultural Foundation and its North Ostrobothnia Regional Fund; Oskar Öflunds Stiftelse; the University of Oulu Scholarship Foundation; the University of Oulu Scholarship Fund; the Faculty of Humanities and the English unit at the University of Oulu; University of Oulu Graduate School; the Finnish Concordia Fund; the Finnish Education Fund (Koulutusrahasto).
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.