University of Oulu

Vertailutehtävät ja tarkoitukselliset virheet : erilaisia ratkaisutapoja tarkastelemalla kohti joustavaa matematiikan osaamista

Saved in:
Author: Palkki, Riikka1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics, Mathematical Sciences (Math Sci)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233383
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-06-10
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelmatoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Linnanmaan Wetteri-salissa (IT115), 17. kesäkuuta 2022 klo 12.00
Tutor: Professor Peter Hästö
Reviewer: Docent Päivi Portaankorva-Koivisto
Docent Markus Hähkiöniemi
Opponent: Professor Minna Hannula-Sormunen
Description:

Abstract

In this dissertation I discuss mathematical flexibility and the learning of mathematics using comparison tasks and intentional errors. The term “flexibility” is used to denote the ability to produce different strategies for tackling a given task and choose the most appropriate. I use the term “comparison task” to mean an example where the solutions to a task by two imaginary pupils’ are presented and examined by using given questions. The task may include some typical, intentional error. By using comparison tasks, it is possible, according to previous research, to develop mathematical skills and flexibility. Flexibility is important in mathematics for solving problems of different types, as well as for developing thinking. Furthermore, the use of intentional errors has produced good learning results in quantitative research. However, from a qualitative perspective, comparison tasks and especially intentional errors are still under-researched.

My dissertation includes four articles and the summary. The research material consists of 266 students’ answers to an equation solving test; the recorded discussions of 25 class teachers, subject teachers and teacher trainees; 23 mathematics teachers’ answers to a questionnaire and classroom discussions (4 teachers, 74 pupils). The research methods are quantitative (regression analysis and cross tabulation) and qualitative (phenomenography, content analysis and case study).

The flexibility of the Finnish students who participated in the research was not very high. According to the teachers’ conceptions and beliefs, comparison tasks and intentional errors could be used to help improve for example the ability to view problems from different perspectives, analytic skills and learning to live with errors. A teacher’s role could develop into more that of a coach. These tasks seemed to be useful in the classroom. On the other hand, teachers were concerned about whether pupils possess the skills or interested to use these methods or if they may confuse an erroneous solution with the right one. On the whole, teachers’ openness to these task types suggested that flexibility could be brought to the school classroom, but teachers’ concerns about, for example, students’ pre-knowledge or possible misconceptions should be considered in teacher training and future research.

see all

Tiivistelmä

Käsittelen väitöskirjassani matemaattista joustavuutta sekä matematiikan opiskelua vertailutehtävien ja tarkoituksellisten virheiden kautta. Joustavuudella tarkoitan kykyä tuottaa erilaisia ratkaisutapoja ja valita niistä sopivin. Vertailutehtävällä puolestaan tarkoitan esimerkkiä, jossa on kahden kuvitteellisen oppilaan ratkaisutavat, joita tutkitaan annettujen kysymysten avulla. Tehtävään voi olla upotettu jokin tyypillinen, tarkoituksellinen virhe. Vertailutehtävät edistävät aiemman tutkimuksen mukaan matematiikan osaamista ja joustavuutta. Joustavuus on tarpeen matematiikassa, jotta voi ratkaista erityyppisiä tehtäviä ja kehittää ajattelua. Niin ikään tarkoituksellisten virheiden käyttö on aiemmissa määrällisissä tutkimuksissa tuottanut hyviä oppimistuloksia. Laadullisesti vertailutehtäviä ja varsinkin tarkoituksellisia virheitä on kuitenkin tutkittu melko vähän.

Väitöskirjani koostuu neljästä artikkelista ja niiden yhteenvedosta. Tutkimusaineistonani ovat 266 oppilaan vastaukset yhtälönratkaisutestiin, 25 luokan- ja aineenopettajan sekä opettajaopiskelijan keskustelujen äänitykset, 23 matematiikan opettajan kyselyvastaukset ja luokkahuonekeskustelut (4 opettajaa, 74 oppilasta). Tutkimusmenetelmäni ovat määrällisiä (regressioanalyysi ja ristiintaulukointi) ja laadullisia (fenomenografia, sisällönanalyysi ja tapaustutkimus).

Tutkimukseen osallistuneiden suomalaisoppilaiden joustavuus ei ollut kovin suurta. Opettajien käsitysten ja uskomusten mukaan vertailutehtävien ja tarkoituksellisten virheiden kautta voitaisiin kehittää esimerkiksi asioiden näkemistä eri tavoin, analysointitaitoja ja virheiden kanssa elämään oppimista. Opettajan rooli voisi muuttua opettajasta enemmän valmentajaksi. Luokkahuonetilanteessa tehtävien käyttö vaikutti hyödylliseltä. Toisaalta opettajat olivat huolissaan, onko oppilailla valmiuksia tai kiinnostusta menetelmien käyttöön tai sekoittaisivatko oppilaat virheellisen ratkaisutavan oikeaan. Kaiken kaikkiaan opettajien avoimuus tehtävätyyppejä kohtaan osoitti, että joustavuutta voitaisiin tuoda kouluympäristöön. Opettajien huolet esimerkiksi tarvittavista esitiedoista tai oppilaiden mahdollisista väärinkäsityksistä tulisi kuitenkin huomioida koulutuksissa ja jatkotutkimuksessa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Hästö, P. & Palkki, R. (2019). Finnish students’ flexibility and its relation to speed and accuracy in equation solving. NOMAD: nordisk matematikkdidaktikk, 24(3–4), 43–58.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Palkki, R. (2018). Matematiikan opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsityksiä vertailumenetelmästä. LUMAT: International Journal of Math, Science and Technology Education, 6(1), 105–128. https://doi.org/10.31129/LUMAT.6.1.327

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Palkki, R., & Hästö, P. (2018). Mathematics teachers’ reasons to use (or not) intentional errors. Teaching Mathematics and Computer Science, 16(2), 263–282. https://doi.org/10.5485/TMCS.2018.0453

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Palkki, R. (2016). Virheellinen esimerkki matematiikan luokkahuonekeskustelussa. In H. Silfverberg & P. Hästö (Eds.), Proceedings of Annual Symposium of the Finnish Mathematics and Science Education Research Association 2015 (pp. 111–121). (Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y.). Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-3338-3
ISBN Print: 978-952-62-3337-6
Issue: 771
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 111 Mathematics
Subjects:
Funding: Tutkimustani rahoittivat Oulun yliopiston Luonnontieteellisen tiedekunnan MALU-tohtorikoulutusohjelma, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomalaisen tiedeakatemian Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahasto, Oulun yliopiston tukisäätiö, Matemaattisten tieteiden tutkimusyksikkö ja Oulun yliopiston tutkijakoulu. Konferenssimatkojani rahoittivat Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA, Oulun yliopiston tutkijakoulu UniOGS, Matemaattisten aineiden opetustyön tukirahasto ja Exactus-tohtoriohjelma.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.