University of Oulu

Effect of niobium, molybdenum and boron on the mechanical properties and microstructures of direct quenched ultra-high-strength steels

Saved in:
Author: Hannula, Jaakko1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering, Materials and Mechanical Engineering (MME)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 6.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233734
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-08-26
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in Auditorium IT116, Linnanmaa, on 2 September 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Jukka Kömi
Professor David Porter
Reviewer: Professor Hardy Mohrbacher
Professor Esa Vuorinen
Opponent: Professor Hardy Mohrbacher
Professor Pasi Peura
Description:

Abstract

Over the last ten years, global demand for high-strength steels has grown significantly. Stricter environmental criteria and more demanding applications have accelerated the development of high-strength steels and improved the properties of these steels. The chemical composition, as well as the microalloying, of direct quenched steels, together with the manufacturing process, substantially affect the properties of the resulting steel. The use of various more special alloying elements has become more common, especially in steels made for the most demanding applications. Used correctly, these alloying elements can clearly improve the mechanical properties of steel.

The aim of the dissertation was to study the effects of certain alloying elements on the microstructure and mechanical properties of direct quenched ultra-high-strength steels, and to optimize their use for maximum benefit. The compositions of the steels in the study were based on existing commercial steel grades and therefore, the achieved results can be used in the development of new steel grades.

The results of the dissertation showed that phase transformations in steel can be influenced by microalloying, and especially the use of molybdenum can strongly promote the formation of lower temperature phases such as bainite and martensite. With molybdenum alloying, together with the correct process parameters, it is possible to obtain excellent mechanical properties in direct quenched steel. The results also showed that molybdenum increased tempering resistance without actual precipitation strengthening. The greatest advantage of niobium alloying with direct quenched steels was seen to be in slowing down the recrystallization process, which led to the formation of a finer martensite structure, increasing the strength as well as improving the toughness. The effect of niobium was also significant in tempering resistance, where the strong precipitation strengthening clearly increased the yield strength compared to steels without niobium alloying. Also the boron-free variant of Nb alloyed steel showed significantly improved impact toughness compared to B-alloyed variant, which was a result of finer and more homogeneous martensitic microstructure.

see all

Tiivistelmä

Viimeisen kymmenen vuoden aikana lujien terästen kysyntä on kasvanut maailmalla merkittävästi. Tiukentuneet ympäristökriteerit sekä yhä vaativammat käyttökohteet ovat nopeuttaneet lujien terästen kehitystyötä sekä parantaneet näiden terästen ominaisuuksia. Suorasammutettujen terästen kemiallinen koostumus sekä käytettävät mikroseosaineet yhdessä valmistuspraktiikan kanssa vaikuttavat olennaisesti syntyvän teräksen ominaisuuksiin. Erilaisten seosaineiden käyttö on lisääntynyt varsinkin vaativimpien käyttökohteiden teräksissä. Näillä seosaineilla voidaan oikein käytettynä parantaa selvästi teräksen mekaanisia ominaisuuksia.

Väitöstyön tavoitteena oli tutkia tiettyjen seosaineiden vaikutusta ultralujien terästen mikrorakenteeseen ja mekaanisiin ominaisuuksiin, sekä optimoida niiden käyttö maksimaalisen hyödyn aikaansaamiseksi. Tutkittavien terästen koostumukset pohjautuivat jo olemassa oleviin kaupallisiin teräksiin, joten saatuja tuloksia on mahdollista hyödyntää uusien teräslajien kehityksessä.

Väitöstyön tulokset osoittivat, että mikroseostuksessa voidaan vaikuttaa teräksen faasimuutoksiin ja etenkin molybdeenin käytöllä voidaan voimakkaasti edesauttaa alempien lämpötilojen faasien, kuten bainiitin ja martensiitin muodostumista. Molybdeeniseostuksella, yhdessä oikeiden prosessiparametrien kanssa, on mahdollista saada erinomaiset mekaaniset ominaisuudet suorasammutetulle teräkselle. Tulosten perusteella nähtiin myös, että molybdeeni lisäsi päästönkestävyyttä ilman suoranaista erkautuslujittamista. Niobiseostuksen suurin etu suorasammutetuilla teräksillä nähtiin olevan rekristallisaatioprosessin hidastamisessa, mikä johti hienomman martensiittirakenteen syntyyn nostaen lujuutta sekä parantaen sitkeyttä. Niobin vaikutus oli merkittävä myös päästönkestävyydessä, missä voimakas erkautuslujittaminen nosti myötölujuutta selvästi verrattaessa ilman niobia olleisiin teräksiin. Boorivapaa niobiseostettu teräs omasi erittäin hyvät iskusitkeysominaisuudet johtuen teräksen hienommasta ja tasaisemmasta raerakenteesta verrattuna vastaavaan booriseostettuun teräkseen.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Hannula, J., Kömi, J., Porter, D. A., Somani, M. C., Kaijalainen, A., Suikkanen, P., Yang, J.-R., & Tsai, S.-P. (2017). Effect of boron on the strength and toughness of direct-quenched low-carbon niobium bearing ultra-high-strength martensitic steel. Metallurgical and Materials Transactions A, 48(11), 5344–5356. https://doi.org/10.1007/s11661-017-4295-3

 2. Hannula, J., Porter, D. A., Kaijalainen, A., & Kömi, J. (2019). Evaluation of mechanical properties and microstructures of molybdenum and niobium microalloyed thermomechanically rolled high-strength press hardening steel. JOM, 71(7), 2405–2412. https://doi.org/10.1007/s11837-019-03478-9

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Hannula, J., Porter, D., Kaijalainen, A., Somani, M., & Kömi, J. (2019). Mechanical properties of direct-quenched ultra-high-strength steel alloyed with molybdenum and niobium. Metals, 9(3), 350. https://doi.org/10.3390/met9030350

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Hannula, J., Porter, D., Kaijalainen, A., Somani, M., & Kömi, J. (2020). Optimization of niobium content in direct quenched high-strength steels. Metals, 10(6), 807. https://doi.org/10.3390/met10060807

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Hannula, J., Kaijalainen, A., Porter, D. A., Somani, M. C., & Kömi, J. (2021). Evaluation of mechanical properties and microstructures of direct‐quenched and direct‐quenched and tempered microalloyed ultrahigh‐strength steels. Steel Research International, 92(3), 2000451. https://doi.org/10.1002/srin.202000451

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3373-4
ISBN Print: 978-952-62-3372-7
Issue: 838
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 216 Materials engineering
Subjects:
Funding: Several research projects related to this thesis have been funded by Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), the International Molybdenum Association (IMOA) and SSAB Europe Oy. Without this support, research work and this thesis would not have been possible to carry out, and therefore I am very grateful for all the support. I also want to thank several foundations, the Jenny and Antti Wihuri Foundation, the Tauno Tönning Foundation, and the Riitta ja Jorma J. Takanen Foundation, for providing extra funding for my doctoral studies which has further motivated me to carry out the ongoing research work and dissertation.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.