University of Oulu

From planning to unexpected outcomes : a process-relational practice approach to understanding the emergence of strategy

Saved in:
Author: Okkonen, Hanna1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Management and International Business
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233789
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-09-02
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of The Doctoral Programme Committee of Human Sciences, University of Oulu for public defence in the Arina auditorium (TA105), Linnanmaa, on 9 September 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Vesa Puhakka
Reviewer: Associate Professor Mikko Vesa
Associate Professor Marié-Leandre Gomez
Opponent: Associate Professor Katja Maria Hydle
Description:

Abstract

This study explores the distinction between intended, planned strategy and unintended, emergent strategy. With a process-relational practice perspective, I aim to unpack the tension in practice-based strategy literature of highlighting the managers as the authors of strategy or lowering human agency to the extent where the autonomy of actors becomes problematized. Accordingly, this study understands strategy as a social, collective achievement and contributes to practice-based strategy literature by showing how different modes of practices connect and with what results.

The study was conducted in a Finnish software SME providing solutions for the public healthcare sector. The empirical material consists of extensive field observations and interviews for one and a half years.

With the empirical analysis, I identify three modes of practices with varying degrees of intentionality, show how the emergence of strategy in these modes of practices is beyond management’s control, and develop a theoretical conceptualization of how these practices connect. Moreover, I illuminate how practices shape strategy in three ways: during strategic planning, the socio-cultural background acts as an initial premise that sets the directions for strategic themes, the practices across the organization and its context set the possibilities and boundaries for strategic activities, and socially acquired modus operandi shapes the strategic activities and, by extension, the organizational outcomes.

In contrast with prevailing views of strategy as pre-planned and controlled by the managers, this study highlights the significance of socially acquired modus operandi and nexus of practices shaping the strategic direction of the organization in intentional and unintentional actions. In the light of this study, strategizing should include more examination of how organizational life is upheld and reproduced and with what effects. It is only after recognizing these aspects of paying attention to unexpected outcomes that it is possible for managers to reorganize organizational life intentionally and, by extension, the organization’s strategic direction.

see all

Tiivistelmä

Tämä tutkimus käsittelee aiotun, suunnitellun strategian, ja kehkeytyvän, suunnittelemattoman strategian eroa. Tarkoituksena on purkaa prosessi-relationaalisen käytäntöteorian avulla strategiakirjallisuudessa vallitsevaa jännitettä, joka joko korostaa liikkeenjohdon roolia strategian laatijana ja hallitsijana, tai alentaa ihmisen toimijuutta siten, että liikkeenjohdon rooli strategian muodostumisessa problematisoituu. Vastaavasti tämä tutkimus käsittää strategian sosiaalisena, yhteisenä saavutuksena sisältäen molemmat strategian muodot, ja täydentää käytäntöperusteista strategiakirjallisuutta näyttämällä, kuinka erilaiset käytännön muodot kytkeytyvät yhteen ja millaisin lopputuloksin.

Tutkimus toteutettiin suomalaisessa ohjelmistoyrityksessä, joka toimittaa ratkaisuja julkiselle terveydenhuollon sektorille. Empiirinen materiaali koostuu kattavasta havainnoinnista ja haastatteluista puolentoista vuoden ajalta.

Empiirisen analyysin avulla tunnistan kolme käytännön muotoa, joissa tarkoituksellisuus vaihtelee, näytän kuinka strategia kehkeytyy näissä käytänteissä johdon kontrollin ulottumattomissa, sekä kehitän teoreettisen käsitteellistyksen siitä, kuinka nämä eri käytänteet kytkeytyvät. Sen lisäksi valotan, kuinka nämä käytänteet muokkaavat strategiaa kolmella tavalla. Ensimmäiseksi, strategisessa suunnittelussa sosiokulttuurinen tausta toimii alustana, joka määrittelee suunnan strategisille teemoille. Toiseksi, jokapäiväisessä toiminnassa eri käytänteet läpi organisaation asettavat mahdollisuudet ja rajat strategisille aktiviteeteille. Kolmanneksi, sosiaalistumisen kautta hankittu toimintamalli muokkaa strategisia aktiviteetteja johtaen odottamattomiin lopputuloksiin.

Toisin kuin vallitsevat näkökulmat strategiakirjallisuudessa, joiden mukaan strategia on edeltä määritelty ja johdon kontrolloitavissa, tämä tutkimus korostaa sosiaalistumisen kautta hankittujen toimintamallien ja käytäntöryppäiden merkitystä, jotka muokkaavat strategista suuntaa aiotuissa ja tahattomissa toiminnoissa. Tämän tutkimuksen valossa strategisoinnin tulisikin sisältää enemmän tarkastelua siitä, kuinka organisatorista elämää ylläpidetään ja toistetaan ja millaisin vaikutuksin. Vasta kuin nämä hiljaiset toimintamallit ja käytäntöryppäät tunnistetaan, on mahdollista uudelleen organisoida ja sen seurauksena muuttaa strategista suuntaa tarkoituksellisesti liikkeenjohdon tahdosta.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. G, Oeconomica
ISSN: 1455-2647
ISSN-E: 1796-2269
ISSN-L: 1455-2647
ISBN: 978-952-62-3378-9
ISBN Print: 978-952-62-3377-2
Issue: 129
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 512 Business and management
Subjects:
Funding: A huge thank you goes to the Foundation for Economic Education, the Tauno Tönning Foundation, and the Eemil Aaltonen Foundation for enabling the long empirical part of this study, making it possible to work during uncertain employment situations and now funding my research visit to Stanford University through SCANCOR. This work would not have been possible without outside funding.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.