University of Oulu

Electrocoagulation in water treatment : continuous versus batch processes and sludge utilization

Saved in:
Author: Rajaniemi, Kyösti1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry, Sustainable Chemistry (SusChem)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233826
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-09-16
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 23 September 2022, at 10 a.m.
Tutor: Professor Ulla Lassi
Docent Sari Tuomikoski
Reviewer: Professor Guohua Chen
Professor François Lapicque
Opponent: Professor Antti Häkkinen
Description:

Abstract

This thesis deals with electrocoagulation (EC) in water treatment. The EC method has been in use with continuous development since the late 19th century, although there is a need for improved technical solutions. A review of the literature reveals design needs for sludge control, current feed, and maintenance. This thesis introduces a novel continuous EC system and compares it to a commonly used batch EC system for the removal efficiency of suspended solids, such as viable microbial cells, organic compounds, and nutrients. Operational costs of processes are also compared. The continuous EC process shows potential in the treatment of paint industry wash water for reusable conditions and nutrient recovery via struvite precipitation during the humic acid water treatment.

The second part of the thesis focuses on EC sludge in selected applications. One publication from this thesis is a review of EC sludge utilization in different applications. Nutrient recovery is important to avoid eutrophication in water bodies, and it can be achieved in the EC process by precipitating struvite, a low-releasing fertilizer. During struvite precipitation, a sacrificial Mg anode is used, and the nutrients (NH4-N and phosphate) are recovered from wastewater. Further, EC-based sludges were explored as adsorbents (recovery of humic acid) and catalysts (catalytic wet peroxide oxidation of bisphenol A). Calcined EC sludge was found to be a suitable adsorbent and catalyst for the examinated applications.

see all

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan elektrokoagulaatiota (EC) veden käsittelyssä ja siinä muodostuvan sakan hyödyntämistä. Aluksi vertaillaan jatkuvatoimista ja panostoimista EC-menetelmää. Vaikka EC-menetelmä on kehitetty jo 1800-luvun lopulla, on menetelmässä ja siihen liittyvässä laitteistokehityksessä edelleen parannettavaa. Kehittämistarpeet liittyvät mm. sakan muodostumisen hallintaan ja talteenottoon, virran syöttöön sekä laitteiston ylläpitoon. Väitöstutkimuksessa esitellään uusi jatkuvatoiminen EC-laitteisto ja sitä verrataan yleisesti käytössä olevaan panoslaitteistoon. Vertailua tehdään erilaisten muuttujien kuten mikrobien, kiintoaineksen ja ravinteiden poistamisen suhteen EC prosessissa. Lisäksi vertailussa käytetään myös taloudellisia tunnuslukuja, jotka prosessista ovat laskettavissa. Uusi jatkuvatoiminen EC-laitteisto on potentiaalinen puhdistettaessa maalinpesuvesiä uudelleen käytettäväksi ja struviitin muodostamisessa liukoisen Mg-anodin avulla.

Väitöstyön toisena tavoitteena on EC-prosessissa muodostuvan sakan hyödyntäminen. Kirjallisuusselvityksen avulla kartoitettiin erilaisia EC-sakan hyödyntämismahdollisuuksia. Ravinteiden talteenotto on tärkeää, jotta vältetään vesien rehevöitymistä. Ravinteiden (NH4-N ja fosfaatti) talteenottoa tutkittiin saostamalla struviittia (niukkaliukoinen lannoite) EC-prosessissa liukoisen Mg-anodin avulla. Lisäksi tutkittiin EC-sakan hyödyntämistä humushapon adsorptiossa sekä katalyyttisessa bisfenoli A:n peroksidihapetuksessa. Kalsinoidun EC-sakan todettiin soveltuvan hyvin adsorbentiksi ja katalyytiksi em. sovelluksissa.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Rajaniemi, K., Raulio, M., Tuomikoski, S., & Lassi, U. (2019). Comparison of batch and novel continuous electrocoagulation processes in the treatment of paint industry wash water. Desalination and Water Treatment, 170, 394–404. https://doi.org/10.5004/dwt.2019.24562

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Rajaniemi, K., Hu, T., Nurmesniemi, E.-T., Tuomikoski, S., & Lassi, U. (2021). Phosphate and ammonium removal from water through electrochemical and chemical precipitation of struvite. Processes, 9(1), 150. https://doi.org/10.3390/pr9010150

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Rajaniemi, K., Tuomikoski, S., & Lassi, U. (2021). Electrocoagulation sludge valorization—A review. Resources, 10(12), 127. https://doi.org/10.3390/resources10120127

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Rajaniemi, K., Heponiemi, A., Tuomikoski, S., & Lassi U. (2022). Use of Fe and Al containing electrocoagulation sludge as adsorbent and catalyst. Manuscript in preparation.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3382-6
ISBN Print: 978-952-62-3381-9
Issue: 839
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 116 Chemical sciences
Subjects:
Funding: I would not have been able to conduct this thesis without funding from the Erkki Paasikivi Foundation, whose support I greatly appreciate. Additionally, I would like to thank the Tauno Tönning Foundation and Maa- ja Vesitekniikantuki ry for financial support of my thesis and the Oulu University support foundation and Kerttu Saalasti institution for travel grants they awarded for me.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.