University of Oulu

Managing integration capabilities in collaborative inter-organizational projects

Saved in:
Author: Saukko, Laura1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management, Industrial Engineering and Management (IEM)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233918
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-09-16
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Doctoral Programme Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu, for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 23 September 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Harri Haapasalo
Associate Professor (Tenure Track) Kirsi Aaltonen
Reviewer: Professor Giorgio Locatelli
Doctor Rita Lavikka
Opponent: Assistant Professor Antti Peltokorpi
Description:

Abstract

Inter-organizational projects are known to be very difficult to manage, and achieving the project objectives using traditional project delivery approaches has proved to be challenging. Improved project outcomes can be acquired using collaborative approaches to project delivery. However, relational project delivery models require a different set of capabilities and new kind of management approach from both the client’s organization and inter-organizational project network. The main objective of this thesis is to study how integration and related capabilities can be managed in collaborative, inter-organizational projects.

This dissertation relies on the qualitative research methodology for its empirical analysis. In particular, it draws on research methods of systematic literature reviews with qualitative content analysis, inductive reasoning for analysis, and design science for project management.

As its contribution to organizational integration literature, this dissertation proposes that integration capabilities can be systematically managed in a complex, inter-organizational project. It presents how the integration capability of a collaborative project is intentionally built and managed. It suggests that the client’s organization has a central role in planning and organizing project integration and capability through the specific client capabilities that ensure integration. This study identifies integration mechanisms and integration capabilities against which a project can assess its related maturity levels, which enables leading and controlling of project integration capability. The dissertation identifies preconditions for inter-organizational collaboration that are required to manage integration capabilities through planning, organizing, leading, and controlling. As a theoretical ground, the dissertation elaborates upon the descriptions of organizational integration in inter-organizational projects from previous literature.

The study provides both theoretical and practical implications to managing inter-organizational projects.

see all

Tiivistelmä

Organisaatioiden välisten projektien johtaminen on tunnetusti erittäin vaikeaa. Erityisesti projektien tavoitteiden saavuttaminen perinteisillä projektien toimitusmalleilla on todistetusti haastavaa. Projekteissa parempia lopputuloksia on saavutettu käyttämällä yhteistyöhön perustuvia lähestymistapoja projektien toimitusmalleissa. Suhdeperustaiset projektien toimitusmallit vaativat erilaisia kyvykkyyksiä ja uudenlaisen lähestymistavan johtamiseen niin tilaajaorganisaatiolta kuin organisaatioiden väliseltä projektiverkostolta. Tämän väitöskirjan keskeinen tavoite on tutkia kuinka integraatiota ja siihen liittyviä kyvykkyyksiä voidaan johtaa yhteistoiminnallisissa organisaatioiden välisissä projekteissa.

Väitöskirjan empiirinen analyysi perustuu laadulliseen tutkimusmetodologiaan. Tutkimusmenetelminä on käytetty systemaattista kirjallisuuskatsausta perustuen laadulliseen sisällönanalyysiin, induktiivista päättelyä analyysin keinona, ja suunnittelutiedettä projektin johtamisen alalla.

Kontribuutiona organisatoriseen integraatiokirjallisuuteen väitöskirjassa esitetään, että integraatiokyvykkyyksiä voidaan systemaattisesti johtaa kompleksisissa organisaatioiden välisissä projekteissa. Työssä esitetään, miten yhteistoiminnallisen projektin integraatiokyvykkyyttä voidaan tarkoituksellisesti rakentaa ja johtaa. Väitöstutkimuksessa esitetään myös, että tilaajaorganisaatiolla on keskeinen rooli projektin integraatio(kyvykkyyden) suunnittelussa ja organisoinnissa, erityisten tilaajan kyvykkyyksien kautta, jotka varmistavat integraation toteutumista. Tutkimuksessa tunnistetaan integraatiomekanismeja ja integraatiokyvykkyyksiä, joiden suhteen projektin kypsyystasoa voidaan arvioida. Tämä puolestaan mahdollistaa projektin integraatiokyvykkyyden johtamisen ja kontrolloinnin. Väitöstutkimuksessa tunnistetaan organisaatioiden välisen yhteistoiminnan edellytyksiä, joiden toteutuminen tulee taata. Näin projektin integraatiokyvykkyyksiä voidaan johtaa suunnittelun, organisoinnin, johtajuuden ja kontrolloinnin kautta. Teoreettisena lähtökohtana tutkimukselle jäsennetään aiempaa kirjallisuutta organisatorisesta integraatiosta organisaatioiden välisiin projekteihin liittyen.

Väitöstutkimuksen tuloksena syntyy sekä teoreettisia että käytännöllisiä implikaatioita organisaatioiden välisten projektien johtamiseen.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Saukko, L., Aaltonen, K., & Haapasalo, H. (2019). Inter-organisational project network integration: A systematic literature review. International Journal of Project Organisation and Management. Advance online publication. https://doi.org/10.1504/IJPOM.2019.104180

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Saukko, L., Aaltonen, K., & Haapasalo, H. (2020). Inter-organizational collaboration challenges and preconditions in industrial engineering projects. International Journal of Managing Projects in Business, 13(5), 999–1023. https://doi.org/10.1108/IJMPB-10-2019-0250

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Saukko, L., Aaltonen, K., & Haapasalo, H. (in press). Elements of client capabilities in integrated projects. International Journal of Project Organisation and Management.

  4. Saukko, L., Aaltonen, K., & Haapasalo, H. (2022). Defining integration capability dimensions and creating a corresponding self-assessment model for inter-organizational projects. International Journal of Managing Projects in Business, 15(8), 77–110. https://doi.org/10.1108/IJMPB-04-2021-0085

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3391-8
ISBN Print: 978-952-62-3390-1
Issue: 841
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Funding: The Finnish Foundation for Technology Promotion, Tauno Tönning Foundation, and Riitta and Jorma J. Takanen Foundation have provided me valuable economic support to conduct this research work.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.