University of Oulu

The price of no end : Doctor Who, ethics, and the limits of humanity

Saved in:
Author: Vuolteenaho, Leena1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, English
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526233932
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-10-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the Tönning auditorium (L4), Linnanmaa, on 21 October 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Pentti Haddington
Professor Jaana Hallamaa
Reviewer: Professor Matt Hills
Associate Professor Ingvil Hellstrand
Opponent: Docent Aino-Kaisa Koistinen
Description:

Abstract

This thesis examines the views of Christian and Buddhist ethics on the transgression of the limits of humanity, specifically in the context of immortality or radical life extension. A selection of episodes and serials from the British science-fiction TV show Doctor Who is analysed to determine if and how the views and specific points of concern of Christian and Buddhist ethics can be seen in how the show depicts immortality. In the process, the thesis examines the possibilities of science-fiction narratives to serve as thought experiments that enable exploring the ethically problematic aspects of scenarios outside the realm of possibility at present, as well as the implications of attitudes regarding immortality on real-life efforts to extend the human lifespan.

Both Christian and Buddhist ethics are found to view immortality as an inadvisable pursuit, albeit for partly different reasons. While Christian ethics considers immortality both a cause and a consequence of moral failure, and emphasises human incapacity to control matters of life and death with the competence required, Buddhist ethics sees the pursuit of immortality as evidence of excessive attachment and as a source of eternal suffering. These views are fairly consistently reflected in the depiction of immortality in Doctor Who as well, both separately and intertwined.

The findings of this thesis support the use of science fiction to conduct thought experiments with which to examine the ethics of currently hypothetical scenarios resulting from advances in science and technology. Additionally, the findings suggest that attention needs to be paid to concerns regarding the ethical implications and consequences of prolongevity efforts and increasingly sophisticated life-sustaining treatments. These concerns are expressed both by Christian and Buddhist ethics and a science-fiction show with no overt religious affiliation or agenda.

see all

Tiivistelmä

Tämä väitöskirja tarkastelee kristillisen ja buddhalaisen etiikan suhtautumista ihmisyyden rajojen ylittämiseen erityisesti kuolemattomuuden tai radikaalin elämän pitkittämisen tapauksessa. Väitöskirjassa valikoimaa brittiläisen tieteisfiktio -tv-sarja Doctor Who:n jaksoja analysoidaan sen määrittämiseksi, näkyvätkö kristillisen ja buddhalaisen etiikan näkemykset ja erityiset huomion kohteet sarjan tavassa kuvata kuolemattomuutta, ja mikäli näkyvät, millä tavoin. Samalla väitöskirja käsittelee tieteisfiktiotarinoiden mahdollisuuksia toimia ajatuskokeina, joiden avulla voidaan tutkia eettisesti ongelmallisia piirteitä sellaisissa tilanteissa, jotka eivät tällä hetkellä ole tosielämässä mahdollisia, sekä kuolemattomuuteen liittyvien asenteiden merkitystä tosielämän pyrkimyksille pidentää ihmisen elinikää.

Väitöskirjassa havaitaan, että sekä kristillinen että buddhalainen etiikka pitää kuolemattomuutta ei-suositeltavana pyrkimyksenä, mutta osittain eri syistä. Kristillinen etiikka näkee kuolemattomuuden sekä moraalisen rappion syynä että seurauksena, ja lisäksi painottaa ihmisen puutteellista kykyä hallita elämään ja kuolemaan liittyviä asioita niiden vaatimalla pätevyydellä, kun taas buddhalaisen etiikan näkemyksen mukaan kuolemattomuuden tavoittelu osoittaa liiallista kiintymystä ja johtaa loputtomaan kärsimykseen. Nämä näkemykset toistuvat melko säännönmukaisesti Doctor Who:n tavassa käsitellä kuolemattomuutta, sekä erillään että yhteydessä toisiinsa.

Väitöskirjan havainnot tukevat tieteisfiktion käyttämistä ajatuskokeissa, joilla voidaan tarkastella tieteen ja teknologian kehityksestä seuraavien, tällä hetkellä kuvitteellisten tilanteiden eettisiä näkökohtia. Lisäksi havaintojen perusteella tulisi kiinnittää huomiota huoliin, jotka liittyvät elämän pitkittämisen tavoittelun ja kehittyvien elintoimintoja ylläpitävien hoitokeinojen eettisiin näkökohtiin ja seurauksiin. Nämä huolet näkyvät niin kristillisessä ja buddhalaisessa etiikassa kuin tieteisfiktiosarjassa, jolla ei ole ilmaistua uskonnollista kantaa tai tavoitetta.

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-3393-2
ISBN Print: 978-952-62-3392-5
Issue: 199
Type of Publication: G4 Doctoral dissertation (monograph)
Field of Science: 616 Other humanities
Subjects:
Funding: I would like to thank the University of Oulu Faculty of Humanities for a travel grant that allowed me to participate in a science-fiction conference in St. John’s, Newfoundland, in the spring of 2014.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.