University of Oulu

Toward a better understanding and support of quality requirement documentation in agile software development

Saved in:
Author: Behutiye, Woubshet1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science, Empirical Software Engineering in Software, Systems and Services (M3S)
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526234038
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-10-14
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of of the Doctoral Programme Committee of Information Technology and Electrical Engineering of the University of Oulu for public defence in Martti Ahtisaari auditorium (L2), Linnanmaa, on 21 October 2022, at 12 noon
Tutor: Professor Markku Oivo
Assistant Professor Pilar Rodríguez
Reviewer: Professor Jürgen Münch
Professor Marcos Kalinowski
Opponent: Professor Pekka Abrahamsson
Description:

Abstract

Software applications and services are essential parts of our daily lives. In today’s vibrant and rapidly changing business world, ensuring the quick delivery of quality software is important. Agile software development (ASD) has been widely adopted in the software industry owing to its capabilities for rapidly delivering valuable software. However, the findings from research reveal that ASD faces challenges regarding the documentation and management of quality requirements (QRs). QRs portray how well software performs its functions, and play a crucial role for the success of software. ASD studies reveal that QRs are often neglected, underspecified, not documented, and managed improperly. These often result in increased maintenance costs and system quality degradation. Examining QR documentation is valuable in obtaining a better understanding about the topic. It also helps in building guidelines and models that support QR documentation in ASD, which is a research gap.

This dissertation aims to synthesize a better understanding about the documentation of QRs in ASD and to support QR documentation tasks in ASD. In order to achieve this, it first explored the state of the art of the management of QRs in ASD through a systematic mapping study. Then, it examined the state of the QR documentation practices in ASD through two multiple case studies. Next, a design science research methodology was applied to build Agile QR-Doc guidelines.

The dissertation complements the literature with empirical knowledge on QR documentation practices, tools and artifacts and related stakeholders involved in QR documentation in ASD. It reveals the significance of documenting QRs, gives insight into aspects practitioners consider important when documenting QRs and a better understanding about factors influencing QR documentation in ASD. It also developed Agile QR-Doc guidelines and a model to support QR documentation in ASD. The guidelines have been validated by practitioners. They identified them as relevant, useful, understandable, and simple enough to use in supporting QR documentation tasks in ASD.

The knowledge from the research can help practitioners proactively approach QR documentation tasks in ASD. For researchers, the dissertation offers the synthesis of empirical knowledge on QR documentation in ASD and identifies opportunities for future studies.

see all

Tiivistelmä

Ohjelmistosovellukset ja -palvelut ovat olennainen osa jokapäiväistä elämäämme. Nykypäivän vilkkaassa ja nopeasti muuttuvassa yritysmaailmassa on olennaista taata laadukkaan ohjelmiston ripeä toimittaminen. Ketterä ohjelmistokehitys (ASD eng. Agile software development) on otettu laajalti käyttöön ohjelmistoteollisuudessa, koska sen ansiosta kyetään toimittamaan arvokkaita ohjelmistoja nopeasti. Tutkimustulokset osoittavat kuitenkin, että laatuvaatimusten (QRs eng. quality requirements) dokumentointi ja hallinta on haasteellista ASD:ssä. Laatuvaatimukset kuvaavat, kuinka hyvin ohjelmisto suorittaa toiminnallisuutensa, ja niillä on ratkaiseva rooli ohjelmiston menestyksen kannalta. Tutkimukset ASD-kontekstissa osoittavat, että laatuvaatimuksia laiminlyödään, niitä ei spesifioida tarpeeksi, niitä ei dokumentoida ja niitä hallinnoidaan väärin. Nämä johtavat usein kohonneisiin ylläpitokustannuksiin ja järjestelmän laadun heikkenemiseen. QR-dokumentoinnin tutkiminen on ensiarvoista aiheen paremman käsityksen kannalta. Sen avulla kyetään kehittämään ohjeita ja malleja tukemaan QR-dokumentointia ASD:ssä, joka on osoitettu tutkimuksessa puutteelliseksi.

Väitöskirjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä QR-dokumentoinnista ASD:ssä ja tukea sitä ASD:ssä. Tämän saavuttamiseksi väitöskirja tutkii ensin QR-hallintaa ASD:ssä systemaattisen kartoitustutkimuksen kautta. Tämän jälkeen tarkastellaan QR-dokumentoinnin tilaa ohjelmistoteollisuudessa kahden monitapaustutkimuksen avulla. Seuraavaksi kehitetään QR-Doc-ohjeistus laatuvaatimusten dokumentointiin ASD:ssä kehitystutkimusmenetelmää soveltaen.

Tämä väitöskirja täydentää QR-dokumentointiin liittyvää tutkimustietoa empiirisellä tiedolla käytänteistä, työkaluista ja artefakteista sekä QR-dokumentointiin liittyvistä sidosryhmistä. Väitöskirja tuo ilmi QR-dokumentoinnin tärkeyden, valaisee ammatinharjoittajien tärkeinä pitämiä näkökulmia QR-dokumentoinnissa sekä auttaa ymmärtämään QR-dokumentointiin vaikuttavia tekijöitä ASD:ssä paremmin. Se esittää myös QR-Doc-ohjeistuksen sekä mallin, joka tukee QR-dokumentointia ASD:ssä. Kehitetty ohjeistus on arvioitu ammatinharjoittajien toimesta. Ohjeistus miellettiin oleelliseksi, hyödylliseksi, ymmärrettäväksi ja riittävän helppokäyttöiseksi, jotta se tukee QR-dokumentointia ASD:ssä.

Tutkimuksesta saatu tieto auttaa ammatinharjoittajia lähestymään QR-dokumentointitehtäviä proaktiivisesti. Väitöskirja tarjoaa tutkijoille koottua empiiristä tietoa QR-dokumennista ASD:ssä sekä mahdollisuuksia jatkotutkimukselle.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

 1. Behutiye, W., Karhapää, P., López, L., Burgués, X., Martínez-Fernández, S., Vollmer, A. M., Rodríguez, P., Franch, X., & Oivo, M. (2020). Management of quality requirements in agile and rapid software development: A systematic mapping study. Information and Software Technology, 123, 106225. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2019.106225

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 2. Behutiye, W., Seppänen, P., Rodríguez, P., & Oivo, M. (2020). Documentation of quality requirements in agile software development. EASE '20: Proceedings of the Evaluation and Assessment in Software Engineering. Advance online publication. https://doi.org/10.1145/3383219.3383245

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 3. Behutiye, W., Rodriguez, P., Oivo, M., Aaramaa, S., Partanen, J., & Abherve, A. (2020). How agile software development practitioners perceive the need for documenting quality requirements: A multiple case study. 2020 46th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA), 93–100. https://doi.org/10.1109/SEAA51224.2020.00025

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 4. Behutiye, W., Rodríguez, P., Oivo, M., Aaramaa, S., Partanen, J., & Abhervé, A. (2022). Towards optimal quality requirement documentation in agile software development: A multiple case study. Journal of Systems and Software, 183, 111112. https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111112

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

 5. Behutiye, W., Rodriguez, P., & Oivo, M. (2022). Quality requirement documentation guidelines for agile software development. IEEE Access, 10, 70154–70173. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3187106

  Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. A, Scientiae rerum naturalium
ISSN: 0355-3191
ISSN-E: 1796-220X
ISSN-L: 0355-3191
ISBN: 978-952-62-3403-8
ISBN Print: 978-952-62-3402-1
Issue: 775
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 113 Computer and information sciences
Subjects:
Funding: I would like to acknowledge the financial support I received from M3S, the Q-Rapids EU horizon 2020 project and the Nokia foundation scholarship during my research work.
EU Grant Number: (732253) Q-RAPIDS - Quality-Aware Rapid Software Development
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.