University of Oulu

Friction and bodily discomfort : transgender experiences of embodied knowledge and information practices

Saved in:
Author: Huttunen, Aira1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Humanities, Information and Communication Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526234335
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-11-04
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented with the assent of the Doctoral Programme Committee of Human Sciences of the University of Oulu for public defence in the OP auditorium (L10), Linnanmaa, on 11 November 2022, at 12 noon
Tutor: Docent Terttu Kortelainen
Docent Lotta Kähkönen
Professor Noora Hirvonen
Reviewer: Professor Annemaree Lloyd
Assistant Professor Vanessa L. Kitzie
Opponent: Professor Ian Ruthven
Description:

Abstract

This doctoral thesis is the first extensive research on the information practices of Finnish transgender people. This research focuses on embodied information, which is defined as information derived from the sensory and sentient experiences of people in practice. The findings contribute to the developing knowledge on transgender individuals’ experiences of the ways that senses, affects, body-related self-observations and observations of other people’s bodies are a part of information practices. The conceptual framework of the research builds upon a theorisation of information behaviour and practices, transitions and queer theory and transgender studies in an interdisciplinary fashion.

Methodologically, interpretive phenomenology informs the research. The thesis is founded on four peer-reviewed articles (Studies I, II, III and IV), and a compilation report combining their results with a focus on transgender individuals’ embodied experiences. The empirical material was collected through 12 interviews in 2013 (Study I) and 25 interviews in 2016 (Studies II, III and IV) with Finnish people who identified as transgender. The data were analysed using qualitative content analysis and queer phenomenology.

The findings of this research illustrate how personal and interpersonal factors shape information practices of transgender individuals, including information encountering, seeking, creation, sharing, use, avoiding and hiding. The findings foreground the interconnectedness of bodily experiences, affects and stigma within the experiences of transgender individuals, indicating how these elements can shape their information practices during gender transitions.

This thesis increases the understanding of affects as social phenomena that shape the embodied information practices of marginalised populations. The research suggests that the concept of early-stage information needs can be used to understand how embodied knowledge and friction between the lived experience and the social world can lead to information seeking. Moreover, the results provide novel insight into how bodily discomfort can act as a trigger for a transition. The outcomes of the research provide new knowledge to support and inform information and healthcare providers and organisations working with transgender people by describing the variety of information needs and information barriers that transgender people encounter.

see all

Tiivistelmä

Tämä väitöstutkimus on ensimmäinen kattava tutkimus suomalaisten transsukupuolisten tietokäytännöistä. Tutkimus keskittyy keholliseen tietoon, jolla tarkoitetaan informaatiota, joka välittyy aistien ja aistillisten kokemusten avulla ihmisten käytännöissä. Tutkimuksessa tarkastellaan aistien, affektien, kehollisen itsetarkkailun ja muiden kehojen tarkkailun merkitystä osana transsukupuolisten tietokäytäntöjä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys yhdistää monitieteisesti tietokäyttäytymisen ja tietokäytäntöjen tutkimusta, muutosteoriaa, queer-teoriaa ja transtutkimusta.

Tutkimuksen metodologia nojaa tulkitsevaan fenomenologiaan. Väitöskirja koostuu neljästä vertaisarvioidusta artikkelista (tutkimukset I, II, III ja IV) ja yhteenveto-osasta, joka kokoaa artikkelien tulokset keskittyen transsukupuolisten kehollisiin kokemuksiin. Aineisto muodostettiin kahdestatoista suomalaisen transsukupuolisen haastattelusta vuodelta 2013 (tutkimus I) sekä kahdestakymmenestäviidestä suomalaisen transsukupuolisen haastattelusta vuodelta 2016 (tutkimukset II, III ja IV). Aineisto analysoitiin laadullista sisällönanalyysia ja queer-fenomenologiaa hyödyntäen.

Tutkimuksen tulokset kuvaavat kuinka yksilölliset sekä ihmisten väliset tekijät muovaavat transsukupuolisten tietokäytäntöjä, sisältäen tiedon kohtaamista, hakemista, luomista, jakamista, käyttöä, välttelyä ja piilottamista. Tulokset korostavat kehollisen tiedon, affektien ja stigman yhteen kietoutumista transsukupuolisten kokemuksissa ja osoittavat, kuinka nämä elementit muokkaavat transsukupuolisten sukupuolenkorjaukseen kytkeytyviä tietokäytäntöjä.

Väitöstutkimus lisää ymmärrystä affekteista sosiaalisena ilmiönä, joka muovaa marginalisoitujen ryhmien kehollisia tietokäytäntöjä. Tutkimus ehdottaa, että varhaisen tason tiedontarpeiden käsitettä voidaan käyttää jäsentämään sitä, kuinka keholliset kokemukset ja kitka elettyjen kokemusten ja sosiaalisen maailman välillä voivat johtaa tiedonhankintaan. Tulokset myös kuvaavat kehollisen epämukavuuden merkitystä muutoksen laukaisijana. Tulokset hyödyttävät transsukupuolisten kanssa työskenteleviä tiedon välittäjiä, terveydenhuoltoa ja organisaatioita kuvatessaan transsukupuolisten tiedontarpeiden ja tiedonhankinnan esteiden moninaisuutta.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Pohjanen, A. M., & Kortelainen, T. A. M. (2016). Transgender information behaviour. Journal of Documentation, 72(1), 172–190. https://doi.org/10.1108/JD-04-2015-0043

  2. Huttunen, A., Kähkönen, L., Enwald, H., & Kortelainen, T. (2019). Embodied cognition and information experiences of transgender people. In Proceedings of the Tenth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Ljubljana, Slovenia, June 16–19, 2019. Information Research, 24(4), colis1940.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Huttunen, A., Hirvonen, N., & Kähkönen, L. (2020). Uncomfortable in my own skin – emerging, early-stage identity-related information needs of transgender people. Journal of Documentation, 76(3), 709–729. https://doi.org/10.1108/JD-09-2019-0193

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  4. Huttunen, A., & Kortelainen, T. (2021). Meaning‐making on gender: Deeply meaningful information in a significant life change among transgender people. Journal of the Association for Information Science and Technology, 72(7), 799–810. https://doi.org/10.1002/asi.24447

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora
ISSN: 0355-3205
ISSN-E: 1796-2218
ISSN-L: 0355-3205
ISBN: 978-952-62-3433-5
ISBN Print: 978-952-62-3432-8
Issue: 201
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 518 Media and communications
Subjects:
Funding: I would like to acknowledge the financial support for this research provided to me by the Kone Foundation and the Faculty of Humanities at the University of Oulu. I wish to thank the University of Oulu Graduate School (UniOGS) for giving me the opportunity to enrol as a doctoral student and for providing travel grants that allowed me to attend international courses and conferences.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.