University of Oulu

Maaseudun monipaikkainen asuminen, yrittäminen ja etätyö Pohjois-Pohjanmaan kunnissa : kuntakyselyn raportti

Saved in:
Author: Riekki, Sara1; Hentilä, Helka-Liisa1,2
Organizations: 1University of Oulu, Kerttu Saalasti institute, Micro Entreneurship
2University of Oulu, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526234496
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-10-10
Description:

Abstract

During the last decades, Finland’s regional structure has become differentiated due to rapid urbanization. The differentiation of regional development challenges the development of the vitality of the rural heartland areas and sparsely populated rural areas. Work-life changes, increase in leisure time, changes in family relations, intensification of urbanization and the development of transport and communications technologies have led to increased multilocality. People are increasingly sharing their time between different municipalities as they spend their weekdays and leisure time in several different places and move between them. COVID-19 pandemic caused a large-scale transition to distance working practices. During the pandemic, rural areas have become a tempting place for temporary living and working, and short-distance tourism has grown in popularity. Multi-locality can be a part of the solution to maintain vitality in declining municipalities. Multi-locality offers an opportunity to turn demographic trends and change the direction of commuting from the rural areas to the cities the other way round.

This report is part of the ongoing project “Ways to Promote Multiple Rural Housing, Entrepreneurship and Telework in Northern Ostrobothnia” (MOPPI) at the University of Oulu. Report introduces the municipality survey and its main results. Through the information produced by the project, the municipalities in the area can take into account, identify and anticipate the various opportunities and effects of multilocality and telework. The online survey was conducted in March 2022. The target group of the survey were the employees of the municipalities in Northern Ostrobothnia. The municipal survey was answered by 120 respondents from 24 different municipalities in Northern Ostrobothnia. In addition to the online survey, eight thematic interviews were conducted.

The survey shows that the most important factor in promoting multilocality and teleworking in rural areas is efficient telecommunication connections. Municipal services as urban and environmental services, remote workspaces, teleworking recommendations, and opportunities are seen as beneficial for multilocality. Municipal services must be provided for multilocal residents. For municipalities, it is timely to devise multilocality for the whole family.

According to the survey, the challenges identified in telework from secondary residences are associated with telecommunication connections, the housing supply, transport connections and infrastructure. In addition to the development of telecommunication connections, the municipalities have implemented measures related to changing the purpose of use of leisure apartments. In addition to the development of telecommunications connections, municipalities have implemented actions in the change in the use of second homes.

Based on the survey, the promotion of remote work is reflected in the municipalities’ operations, among other things, as remote work opportunities for the municipality’s own employees. Activities related to remote workspaces vary. In some municipalities, there has been no demand for workspaces, while in some the demand for workspaces is greater than supply. The introduction of buildings suitable for teleworking use could be promoted by surveying suitable buildings from the existing building stock. The promotion of telework is challenged by the negative attitude towards telework and its opportunities.

Activities to promote business opportunities in rural areas accompany business services, networking and cooperation, and the visibility of companies. City planning, housing and construction are emphasized as a creators of business conditions. In terms of land use, construction of rental housing, the improvement of transport connections and the provision of permanent housing in second home areas are the most important activities to promote multilocality and telework.

In terms of multilocality, there is a need for regional co-operation between municipalities. The desire for more information and communication related to multilocality is reflected in the survey, as the phenomenon is still quite new in municipalities. From the point of view of legislation, the promotion of multilocality and teleworking is related to taxation and the provision of multilocal living, which was not seen as completely problem-free action.

see all

Tiivistelmä

Suomen aluerakenne on viime vuosikymmenten aikana eriytynyt nopean kaupungistumisen myötä. Alueellisen kehityksen eriytyminen haastaa erityisesti ydinmaaseudun sekä harvaan asuttujen maaseutualueiden elinvoiman kehittämistä. Työelämän muutos, vapaa-ajan lisääntyminen, perhesuhteiden muutokset, kaupungistumisen voimistuminen sekä liikenne- ja viestintätekniikan kehitys ovat johtaneet monipaikkaisuuden lisääntymiseen. Ihmiset jakavat aikansa yhä enemmän eri paikkakuntien välillä viettäessään arkea ja vapaa-aikaa useissa eri paikoissa ja liikkuessaan näiden paikkojen välillä. Koronapandemia käynnisti laajamittaisen siirtymisen etätyöhön. Pandemiatilanteessa maaseutu on ollut yhä useammalle houkutteleva tilapäinen asuin- ja etätyöpaikka ja lähimatkailu on kasvattanut suosiotaan. Monipaikkaisuus voi olla osa ratkaisua elinvoiman säilyttämiseksi hiipuvissa kunnissa. Monipaikkaisuus tarjoaa mahdollisuuden kääntää väestökehityksen suuntaa ja muuttaa maalta yhä useammin kaupunkeihin suuntautuvien työmatkojen suuntaa.

Raportti on osa Oulun yliopistolla käynnissä olevaa Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI) -hanketta. Raportti käsittelee hankkeessa toteutettua kuntaselvitystä ja sen keskeisimpiä tuloksia. Hankkeen tuottaman tiedon avulla alueen kunnat voivat huomioida, tunnistaa ja ennakoida monipaikkaisen asumisen ja etätyön erilaisia mahdollisuuksia ja vaikutuksia. Verkkokysely toteutettiin maaliskuussa 2022. Kyselyn kohderyhmänä olivat Pohjois-Pohjanmaan kuntien työntekijät. Kuntakyselyyn vastasi 120 vastaajaa 24 eri Pohjois-Pohjanmaan kunnasta. Verkkokyselyn lisäksi toteutettiin kahdeksan syventävää haastattelua kuntakyselyn teemoista.

Selvityksen mukaan maaseudun monipaikkaisuuden ja etätyön edistämisen kannalta tärkein tekijä on toimivat tietoliikenneyhteydet. Monipaikkaisuutta edistävinä kunnan tuottamina palveluina nähdään myös kaavoitus ja tekniset palvelut, etätyötilat sekä etätyösuositukset ja -mahdollisuudet. Monipaikkaisille asukkaille tulee tarjota riittävät kunnalliset palvelut. Selvityksen perusteella kunnissa on ajankohtaista miettiä monipaikkaisuutta koko perheen kannalta.

Vapaa-ajan asuntojen etätyökäytössä havaitut haasteet liittyvät tietoliikenneyhteyksiin, vapaa-ajan asuntojen tarjontaan sekä kulkuyhteyksiin ja infraan. Selvityksen mukaan kunnissa on tietoliikenneyhteyksien kehittämisen lisäksi toteutettu vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muutokseen liittyviä toimenpiteitä.

Selvityksen perusteella etätyön edistäminen näkyy kuntien toiminnassa muun muassa kunnan omien työntekijöiden etätyömahdollisuuksina. Etätyötiloihin liittyvät toimenpiteet kunnissa vaihtelevat, sillä osassa kunnista kysyntää etätyötiloille ei ole ollut ja osassa kysyntä on suurempaa kuin tarjonta. Etätyötiloiksi sopivien rakennusten käyttöönottoa voitaisiin edistää kartoittamalla sopivia rakennuksia. Etätyön edistämistä haastaa asenne etätyöhön ja sen mahdollisuuksiin.

Kuntien maaseutualueiden liiketoimintamahdollisuuksia edistävät toimenpiteet liittyvät yritysneuvontaan ja -palveluihin, verkostoitumiseen ja yhteistyöhön sekä yritysten näkyvyyteen. Selvityksessä korostuvat kaavoittaminen ja rakentaminen liiketoiminnan edellytysten luojana. Maankäytön kannalta tärkeimmät toimenpiteet monipaikkaisuuden ja etätyön edistämiseksi ovat vuokra-asuntojen rakentaminen, liikenneyhteyksien parantaminen sekä vakituisen asumisen mahdollistaminen vapaa-ajan asuntoalueilla.

Monipaikkaisuuden suhteen kunnissa on tarvetta alueelliselle yhteistyölle. Selvityksestä ilmenee myös toive laajemmalle tiedotukselle ja viestinnälle monipaikkaisuuteen liittyen, sillä ilmiö on kunnissa vielä varsin uusi. Monipaikkaisuuden ja etätyön edistäminen liittyy lainsäädännön näkökulmasta verotukseen ja monipaikkaisen asumisen mahdollistamiseen, jota ei nähty täysin ongelmattomana.

see all

Series: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja
ISSN: 2489-3501
ISSN-E: 2814-4406
ISSN-L: 2489-3501
ISBN: 978-952-62-3449-6
ISBN Print: 978-952-62-3448-9
Issue: 2
Type of Publication: D4 Published development or research report or study
Field of Science: 520 Other social sciences
Subjects:
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.