University of Oulu

Temporary agency work and worker well-being at restaurants : insights into socially sustainable work

Saved in:
Author: Cajander, Niko1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526234571
Language: English
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-11-04
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Academic dissertation to be presented, with the assent of the Doctoral Programme Committee of Technology and Natural Sciences of the University of Oulu, for public defence in the Wetteri auditorium (IT115), Linnanmaa, on 11 November 2022, at 12 noon
Tutor: Docent Arto Reiman
Reviewer: Associate Professor Denis Alves Coelho
Professor Tuomo Alasoini
Opponent: Docent Pasi Pyöriä
Description:

Abstract

Depending on the perspective, the introduction of temporary agency work (TAW) to a restaurant work environment can be grounded in real necessity or involve various questionable motives. Research has highlighted a wide range of challenges, and the general understanding is that, at present, these challenges have not been properly addressed. In part, this is explained by the complexity of the temporary agency employment relationship, which is important when discussing well-being at work, working conditions and the responsibilities and occupational safety and health of agency workers. Currently, agency work poses significant challenges to the human resource management (HRM) of restaurants as well as social responsibility. Meeting these challenges requires adapting to an ever-changing work environment and climate. Unfortunately, the restaurant industry is accustomed to poorly functioning operating models, and the HRM of the entire industry can be considered underdeveloped and ill-suited to current challenges.

The objective of this thesis was to holistically examine the undesirable characteristics hindering the emergence of sustainable working in multiemployer restaurant work environments involving TAW, corporate social responsibility (CSR) and well-being at work. To achieve this objective, the research problem was approached through four different articles. The articles examine the research objective from the perspective of workers, agencies, and user companies, which are the restaurants involved in TAW. Also, a trade union and a pension insurer offered perspectives. The study adopted an approach of mixed methods, using interviews and an e-survey to collect data.

Each of the actors of TAW had its own agendas, driven mostly by economic pursuits. Beyond economic factors, other incentives are needed for all actors. They are most easily found between the user company and the employee, as they are inextricably linked. A holistic, wider perspective on well-being at work, which extends beyond work-related factors, is needed to improve well-being at work and workers’ general life situations and satisfaction. In this holistic view, employers need to take into account the cultural and socioeconomic factors in restaurants, differences in relations with temporary agencies and actual workplaces of the workers and the differences in attitudes of various worker groups.

see all

Tiivistelmä

Vuokratyön käyttöönotto ravintolatyöympäristössä voi perustua eri näkökulmista tarkasteltuna todelliseen tarpeeseen tai sisältää kyseenalaisia motiiveja. Aikaisempi tutkimus on nostanut esiin vuokratyöhön liittyviä haasteita, ja tällä hetkellä yleinen käsitys on, että näihin haasteisiin ei ole saatu kunnollisia ratkaisuja. Osittain tämä selittyy vuokratyösuhteen monimutkaisuudesta, mikä on tärkeää huomioida keskusteltaessa vuokratyöntekijöiden työhyvinvoinnista, työoloista, vastuista sekä työturvallisuudesta ja -terveydestä. Vuokratyö tuo merkittäviä haasteita ravintoloiden henkilöstöhallinnolle ja sosiaaliselle vastuulle. Haasteisiin vastaamiseksi on sopeuduttava jatkuvasti muuttuvaan työympäristöön ja työilmapiiriin. Valitettavasti ravintola-ala on tottunut huonosti toimiviin toimintamalleihin, ja alan henkilöstöhallinnon käytänteitä voidaan pitää alikehittyneinä ja sopimattomina nykyajan haasteisiin.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa yhteisen työpaikan jaetuissa ravintolatyöympäristöissä vallitsevat haasteet, jotka liittyvät vuokratyöhön, vastuullisuuteen ja työhyvinvointiin. Lisäksi tavoitteena oli löytää ratkaisuja näihin tunnistettuihin haasteisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi tutkimusongelmaa lähestyttiin neljässä eri artikkelissa, joissa aihetta käsitellään vuokratyöntekijöiden, henkilöstöpalveluyritysten ja vuokratyön käyttäjäyritysten eli ravintoloiden näkökulmasta. Lisäksi näkemystä aiheeseen toivat ammattiliitto ja eläkevakuutusyhtiö. Tiedonkeruumenetelminä käytettiin haastatteluja ja sähköistä kyselyä, joita käsiteltiin monimenetelmätutkimuksen keinoin.

Jokaisella vuokratyön toimijalla oli omat tavoitteensa, jotka olivat enimmäkseen taloudellisia pyrkimyksiä. Taloudellisten tekijöiden lisäksi tarvitaan kuitenkin myös muita kannustimia. Helpointa on asettaa kannustimia käyttäjäyrityksen ja työntekijän välille, sillä nämä toimijat ovat välittömässä kontaktissa keskenään. Työhyvinvoinnin ja työntekijöiden yleisen elämäntilanteen ja tyytyväisyyden parantamiseksi tarvitaan laajaa ja kokonaisvaltaista, työhön liittyvien asioiden ulkopuolelle ulottuvaa näkemystä, jossa työnantajien on otettava huomioon ravintoloiden kulttuuriset ja sosioekonomiset tekijät, erot vuokratyöläisten suhteissa HP-yrityksien ja heidän todellisten työpaikkojensa välillä sekä eri työntekijäryhmien asenteet. HP-yrityksien liiketoiminta pyörii taloudellisten etujen ympärillä, ja vain kilpailuedun saaminen muihin HP-yrityksiin nähden näyttäisi saavan ne noudattamaan vastuullisia periaatteita.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Cajander, N., & Reiman, A. (2019). High performance work practices and well-being at restaurant work. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 9(1), 38–48. https://doi.org/10.2478/ejthr-2019-0005

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Cajander, N., & Reiman, A. (2021). Insights into heterogeneity of temporary agency work in restaurants. International Journal of Business and Administrative Studies, 7(1), 36–47. https://doi.org/10.20469/ijbas.7.10004-1

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Cajander, N., Reiman, A., & Tappura, S. (in press). Occupational safety and health and temporary agency work in multiemployer restaurants. Work.

  4. Cajander, N., Reiman, A., Kärkkäinen, R., & Ylikarhi, K. (2022). Corporate social responsibility in temporary agency work: A study of restaurant work in Finland. Employee Responsibilities and Rights Journal. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10672-022-09410-9

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. C, Technica
ISSN: 0355-3213
ISSN-E: 1796-2226
ISSN-L: 0355-3213
ISBN: 978-952-62-3457-1
ISBN Print: 978-952-62-3456-4
Issue: 846
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 222 Other engineering and technologies
Subjects:
Funding: I am very grateful for all the supporters: Palkansaajasäätiö (Employee Foundation in Finland) and Kansan Sivistysrahasto (People’s Education Fund in Finland). Suomen Kulttuurirahasto (The Finnish Cultural Foundation), Ahti Pekkalan Säätiö (Ahti Pekkala Fund), European Social Fund, Tauno Tönningin Säätiö, (Tauno Tönning Foundation) and finally, financial support from the University of Oulu Graduate School made possible my conference visit to Taipei in 2020.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.