University of Oulu

Koulutusintervention vaikutus hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen esiintyvyyteen, hoitohenkilökunnan toimintatapoihin sekä osaamiseen muistisairaiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa

Saved in:
Author: Piirainen, Paula1,2
Organizations: 1University of Oulu Graduate School
2University of Oulu, Faculty of Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/urn:isbn:9789526234656
Language: Finnish
Published: Oulu : University of Oulu, 2022
Publish Date: 2022-11-11
Thesis type: Doctoral Dissertation
Defence Note: Esitetään Oulun yliopiston terveyden ja biotieteiden tohtoriohjelmatoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi luentosalissa F202 (Aapistie 5 B) 18. marraskuuta 2022 kello 12
Tutor: Professor Helvi Kyngäs
Doctor Hanna-Mari Pesonen
Docent Satu Elo
Reviewer: Docent Anja Rantanen
Docent Tarja Välimäki
Opponent: Docent Sini Eloranta
Description:

Abstract

The purpose of the study was to describe the prevalence of behavior perceived as challenging by the nursing staff, nursing staff responses and nurses’ perceived competence, and the impact of staff training intervention on these in 24-hour service housing for people with dementia. The aim was to produce information that can be used to maintain the competence of the staff and to develop care for persons with progressive memory disorders.

The study was consisting of three sub-studies. Sub study I, a systematic literature review described previous training interventions. The data (n=13) were analyzed by content analysis. Sub study II, in the planning of the training intervention, the prevalence of behavior perceived as challenging by the nursing staff, the nursing staff responses and competence in the nursing of people with dementia, as well as the needs of the nursing staff of the experimental group for the content of the training intervention were investigated. The data (n = 106) were collected with questionnaires and analyzed by statistical methods and content analysis. Sub study III, the quasi-experimental training intervention assessed the effectiveness of the training intervention for nursing staff on the prevalence of behavior perceived as challenging by the nursing staff, the nurses' responses and perceived competence in challenging situations in the care of people with dementia. Data (n = 127) were collected by questionnaires before the training intervention and three and 12 months after the training intervention. The data were analyzed by statistical methods.

The literature review found that nursing staff training interventions can reduce the prevalence of behavior perceived as challenging by the nursing staff. The nursing staff estimates that care for persons with progressive memory disorders requires special knowledge of self-therapeutic use and social skills. The prevalence of behavior perceived as challenging by the nursing staff decreased statistically significantly in the experimental group after the training intervention, but no change was observed in the control group. There were no statistically significant changes in the responses of nursing staff in challenging situations in either group. The self-assessed competence in the nursing performed by the work unit improved statistically significantly in the experimental group after the training intervention, but no changes were observed in the control group.

The research information can be utilized in the development of care for persons with progressive memory disorders and in the planning of in-service training, as well as in maintaining the competence of nursing staff.

see all

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen esiintyvyyttä, hoitohenkilökunnan toimintatapoja ja osaamista sekä koulutusintervention vaikutusta näihin muistisairaiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää henkilöstön osaamisen ylläpitämisessä sekä muistisairaiden hoitotyön kehittämisessä.

Tutkimus koostui kolmesta osatutkimuksesta. Osatutkimuksessa I, systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa, kuvattiin aikaisempia koulutusinterventioita. Aineisto (n = 13) analysoitiin sisällönanalyysilla. Osatutkimuksessa II selvitettiin koulutusintervention suunnittelua varten hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen esiintyvyyttä, hoitajien toimintatapoja ja osaamista muistisairaiden hoitotyössä sekä koeryhmän hoitohenkilökunnan tarpeita koulutusintervention sisällön suhteen. Aineisto (n = 106) kerättiin kyselylomakkeilla ja analysoitiin tilastomenetelmin sekä sisällönanalyysilla. Osatutkimuksessa III, kvasikokeellisessa koulutusinterventiossa, arvioitiin hoitohenkilökunnan koulutusintervention vaikuttavuutta hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen esiintyvyyteen sekä hoitajien toimintatapoihin ja osaamiseen haasteellisissa tilanteissa muistisairaiden hoitotyössä. Aineisto (n = 127) kerättiin kyselylomakkeilla ennen koulutusinterventiota ja kolme sekä 12 kuukautta koulutusintervention jälkeen. Aineisto analysoitiin tilastomenetelmin.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella todettiin, että hoitohenkilökunnan koulutusinterventioilla voidaan vähentää hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen esiintyvyyttä muistisairaiden hoitotyössä. Hoitohenkilökunta arvioi, että muistisairaiden hoitotyössä vaaditaan erityisesti itsen terapeuttiseen käyttöön liittyvää osaamista ja sosiaalista osaamista. Hoitohenkilökunnan haasteelliseksi kokeman käyttäytymisen esiintyvyys väheni koeryhmässä tilastollisesti merkitsevästi koulutusintervention jälkeen, mutta kontrolliryhmässä ei havaittu muutosta. Hoitohenkilökunnan toimintatavoissa haasteellisissa tilanteissa ei tapahtunut tilastollisesti merkitseviä muutoksia kummassakaan ryhmässä. Itsearvioitu osaaminen työyksikön toteuttamassa hoitotyössä parani koeryhmässä tilastollisesti merkitsevästi koulutusintervention jälkeen, mutta kontrolliryhmässä ei havaittu muutoksia.

Tutkimustietoa voidaan hyödyntää muistisairaiden hoitotyön kehittämisessä ja täydennyskoulutusten suunnittelussa sekä hoitohenkilökunnan osaamisen ylläpitämisessä.

see all

Osajulkaisut / Original papers

Osajulkaisut eivät sisälly väitöskirjan elektroniseen versioon. / Original papers are not included in the electronic version of the dissertation.

  1. Piirainen, P., Pesonen, H.-M., Kyngäs, H. & Elo, S. (2020). Henkilöstön koulutusinterventioiden vaikutukset muistisairaiden henkilöiden haasteellisen käyttäytymisen esiintyvyyteen – systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Hoitotiede, 32(1), 16–29.

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  2. Piirainen, P., Pesonen, H., Kyngäs, H., & Elo, S. (2021). Challenging situations and competence of nursing staff in nursing homes for older people with dementia. International Journal of Older People Nursing, 16(5), e12384. https://doi.org/10.1111/opn.12384

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

  3. Piirainen, P., Pesonen, H.-M., Siira, H., & Elo, S. (2022). The impact of a training intervention on nursing care for people with dementia in long-term care: A quasi-experimental study. Nordic Journal of Nursing Research. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/20571585221106066

    Rinnakkaistallennettu versio / Self-archived version

see all

Series: Acta Universitatis Ouluensis. D, Medica
ISSN: 0355-3221
ISSN-E: 1796-2234
ISSN-L: 0355-3221
ISBN: 978-952-62-3465-6
ISBN Print: 978-952-62-3464-9
Issue: 1694
Type of Publication: G5 Doctoral dissertation (articles)
Field of Science: 316 Nursing
Subjects:
Funding: Suomen sairaanhoitajaliitto, Sairaanhoitajien koulutussäätiö ja Oulun yliopiston apuraharahasto. Lämmin kiitos Oulun yliopistolle, että olen saanut työskennellä rahoitetussa väitöstutkijan tehtävässä kahteen eri otteeseen.
Copyright information: © University of Oulu, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.